Studieplan

Bachelor i engelsk

Velg kull

Beskrivelse av studiet

Bachelor i engelsk er et disiplinært universitetsstudium for studenter som ønsker å utforske engelsk språk, litteratur, kultur og historie. Graden vektlegger språklige og særlig litterære emner, og vil gi en grundig innføring i disse samt forberede studenter på en videre engelskfaglig utdanning på masternivå.

 

 • År 1 består av fire emner på 15 studiepoeng (som sammen utgjør et helt engelsk årsstudium). Disse emnene er Engelsk språk, Amerikanske studier, Britiske studier, og Vitenskapelig metode, forskning og formidling.

 

 • År 2 består av et fordypningsstudium i engelsk på 20 studiepoeng (med emner som varierer fra år til år), så vel som 20 studiepoeng av andre obligatorisk emner. I tillegg kommer en 20 studiepoeng stor bacheloroppgave innen et emne valgt av studenten selv i samråd med en faglig veileder.

 

 • År 3 består av 60 studiepoeng valgfrie emner.

Oppbygging/emner

​​

Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten

 • har kunnskap om teksters struktur og språklige virkemidler og om kritiske og analytiske tilnærminger til litteratur og annen tekst
 • har kjennskap til sjangere og deres sentrale kjennetegn, samt normer for akademisk tekstproduksjon, ansvarlig kildebruk og personvern
 • har kjennskap til moderne litteraturteori
 • har kunnskap om samfunnsliv, historie og et rikt utvalg kulturuttrykk i engelsktalende land, deriblant sentrale verk i engelskspråklig litteraturtradisjon 

Ferdigheter:

Studenten

 • kan bruke målspråket sikkert og funksjonelt muntlig og skriftlig i ulike situasjoner og sjangere med presisjon, flyt og sammenheng
 • kan analysere og skrive forskningsbaserte artikler om litterære tekster, samt anvende et presist og tilpasset begrepsapparat i arbeidet med tekst
 • kan utforske samfunnsliv, historie og kulturuttrykk i engelsktalende land
 • kan arbeide selvstendig med problemstillinger i faget

Generell kompetanse:

Studenten

 • kan vedlikeholde og utvikle egen språklige kompetanse
 • kan tilpasse fagstoff og språk til mottaker
 • kan innhente og bearbeide forskningsmateriale
 • kan anvende engelskfaglig kunnskap og ferdigheter i en akademisk og en profesjonell sammenheng

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Yrkesmuligheter

Det er mangel på språklærere i grunnskole og videregående skole. Studiet gir kunnskaper og innsikt som vil være anvendelig i mange sammenhenger, som for eksempel undervisning, kulturarbeid, forvaltning, media, reiseliv.

Videre utdanning

Bachelor i engelsk kvalifiserer for videre akademisk utdanning på masternivå. Hvis du bygger på med en mastergrad i engelsk, kan du i etterkant ta Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og få formell kompetanse som engelsklærer i grunnskole og videregående skole.

Utenlandsopphold

Vi ser gjerne at studenter velger å studere i et engelskspråklig land i år 3 av studieprogrammet, enten ved en av Nord universitets partnerinstitusjoner i for eksempel Japan eller USA - eller gjennom et av Nord universitets utvekslingsprogrammer. Studieprogrammet er åpent for internasjonale studenter ved Nord universitet. Det bemerkes at meget gode engelskferdigheter er forventet for å kunne følge undervisningen.

Kostnader

Semesteravgift, pensumlitteratur, samt en to uker lang studietur til Det norske studiesenteret (NSC) ved Universitetet i York, Storbritannia (ca. kr. 3500 for skolepenger og losji, ca. kr. 3000 for reise; i tillegg kommer kost samt personlige utgifter). MERK: Grunnet korona finner studieturen til NSC ikke sted høsten 2020, isteden organiserer NSC et onlinekurs (en uke) som er gratis for deg som student. Deltakelse er obligatorisk. Ingen reiseutgifter høsten 2020.

Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting

Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent.

Vi viser til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer

Eksamen og vurderingsformer

En kombinasjon av obligatorisk arbeid, mappevurdering, hjemmeeksamen, skriftlig skoleeksamen og muntlig eksamen.

Avsluttende eksamen

Avsluttende eksamen på studieprogrammet er bacheloroppgave.

Programevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitets sikringssystem.

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser

Studiepoeng 180 Type studium Bachelor studium Språk
Engelsk
Fakultet
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
Studiested Bodø