Studieplan

Bachelor i paramedisin

Velg kull

Beskrivelse av studiet

Målet med utdanningen er å kvalifisere studentene til å yte etisk og faglig forsvarlig prehospital helsehjelp til pasienter med kronisk og akutt sykdom eller skade. Ved å utdanne paramedisinere med høy faglig kunnskap og godt innlærte akuttmedisinske ferdigheter, forventes det helsemessige og økonomiske gevinster for både pasienten og for samfunnet. Utdanningen skal sikre at helsearbeiderne møter mennesker i sykdom og krise med kunnskap og refleksjon.

Studiets innhold er organisert i ulike emner som til sammen utgjør 180 studiepoeng. Emnene omhandler basale medisinske fag, akuttmedisinske fag, operative ambulansefag og praksisstudier. Emnene bygger på hverandre og gir studiet en faglig progresjon med stigende krav til kompetanse og forståelse av profesjonen. Alle emner har en avsluttende vurdering.

All praksis er obligatorisk og knyttes fortrinnsvis mot ambulansetjenesten, sykehus og prehospitale vurderingsenheter. Praksis vil være i Nord universitets område og kliniske studier utgjør til sammen 45 studiepoeng (30 uker) fordelt over andre og tredje studieår.

Oppbygging/emner

Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Læringsutbytte

Overordnede læringsutbytter Paramedisin

 

Kunnskap

Har bred kunnskap om anatomi, fysiologi, og vanlige akuttmedisinske problemstillinger knyttet til sykdom og skade i alle aldre, samt legemiddelhåndtering relatert til yrkesutøvelsen (§ 7a-d + f)
 

Har bred kunnskap om psykiske tilstander og lidelser, psykisk helse og rus- og avhengighetsproblematikk (§ 7 e)
 

Har kunnskap om akutt og forebyggende helsearbeid i møte med mennesker fra ulike kulturer og med ulike sosiale og helsemessige utfordringer (§ 7 g-i , k + 4d)
 

Har bred kunnskap om kommunikasjon og samhandling i team, relevante operative kommunikasjonsformer og ivaretagelse av sikkerhet under oppdragsløsning (§ 10 – a,b, § 13 a)
 

Har kunnskap om operativ ledelse og organisering ved oppdragsløsning i helse- og omsorgstjenesten og i samvirke med andre etater (§ 10 c-f + § 13 b)
 

Har kunnskap om hvordan man finner, vurderer og henviser til forskningsbasert kunnskap, og om relevante digitale løsninger for

har kunnskap om kvalitetsforbedring og sikkerhetskultur i helse- og omsorgstjenesten, og om hvordan ferdighetstrening og livslang læring kan brukes i pasientsikkerhetsarbeid (§ 19 a-c)
 

Har bred kunnskap om lover, forskrifter og regelverk relevant for yrkesutøvelsen (4a)
 

Har kunnskap om HMS, helse- og sosialpolitikk, lovmessige rammer og etiske perspektiver relevant for yrkesutøvelsen (4 c-f)
 

Har kunnskap om mikrobiologi, smitte- og infeksjonsforebygging, og hygieniske prinsipper for forsvarlig helsehjelp (7 j + 8f )

 

 

Ferdigheter

kan anvende oppdatert kunnskap om helse- og velferdssystemet, regelverk og faglige retningslinjer i sin tjenesteutøvelse (§ 5a)

kan beherske systematisk undersøkelse, behandling
og overvåkning av akutt syke og skadde pasienter, og gi anbefaling om riktig omsorgsnivå (§ 8a)

kan anvende kunnskap om forebyggende helsearbeid, og identifisere og ivareta pasienter med psykiske helseproblemer, rus- og avhengighetsproblematikk (§ 8 b, i)

kan beherske forsvarlig legemiddelhåndtering, relevant diagnostisk og medisinsk-teknisk utstyr og dokumentasjon (§ 8 d, g, h)

Kan anvende kunnskap om barn og unges behov i sin yrkesutøvelse og håndtere normal fødsel utenfor sykehus (§ 8 c, e)

Kan anvende prinsipper og modeller for risiko- og sikkerhetsstyring, operativ ledelse på skadested og samvirke med andre etater og samarbeidende aktører (§ 11a, b, f, § 14c, § 20c)

Kan beherske relevant utstyr for oppdragsløsning inkludert utrykningskjøring (§ 11 c-e)

Kan anvende kunnskap om trygg, effektiv og relasjonsfremmende kommunikasjon i møte med pasienter og pårørende i ulik alder og med ulik språklig og kulturell bakgrunn (§ 14a, b), samt i team, andre etater og samarbeidende aktører

Kan anvende forskningsbasert kunnskap og veiledning til å reflektere over, diskutere, og justere faglig utøvelse (§ 17 a, 14d)

Kan vurdere sikkerhet og risiko for uønskede hendelser i helhetlige pasientforløp (§ 20 a, b)

 

 

Generell kompetanse

Kan identifisere, reflektere over og håndtere etiske og juridiske utfordringer i sin tjenesteutøvelse (§ 6a)

Har innsikt i sammenhengene mellom helse, helsekompetanse og sosioøkonomiske faktorer, og kan i samvirke med samarbeidende aktører bidra til helhetlige helsetjenester, god folkehelse og arbeidsinkludering (§ 9 a, b, § 15 d)

Kjenner til organiseringen av beredskapen i Norge, ambulansetjenestens plass i denne, og kan bidra i forebyggende beredskapsarbeid i helse- og omsorgstjenesten (§ 12 a, b)

Kan planlegge og gjennomføre samhandling med brukere, pasienter og pårørende, samt samarbeidende personell i egen og andre sektorer (§ 15 a, b)

Har innsikt i eget kunnskaps- og læringsbehov, og kan reflektere over paramedisinerens kompetanse og faglige handlingsrom i relasjon til øvrige profesjoner (§ 18 a, § 15 c)

Kjenner til innovasjon, teknologi og digitale løsninger relevant for yrkesutøvelsen, og kan tilegne seg nye kunnskaper og ferdigheter gjennom nasjonal og internasjonal forskningslitteratur (§ 18a, b c)

kan gjennomføre sikker og trygg pasientbehandling gjennom planlegging, monitorering, dokumentasjon og systematisk kvalitetsarbeid (§ 21 a, b)

Kan vurdere, bearbeide og formidle sentralt fagstoff skriftlig og muntlig

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse og følger Forskrift om opptak til høyere utdanning. Studiet følger opptaksforskriftens rangeringsregler og kvote for førstegangsvitnemål. Søknadsfrist er 15. april til samordna opptak. Studiestart er august hvert år. Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Søknad på bakgrunn av realkompetanse har søknadsfrist 1. mars.

Spesielle opptakskrav:

  • Studenten må ha hatt førerkort klasse B i 2 år før de kan påbegynne emnet - utrykningskjøring kode 160. Dette innebærer at søkeren må ha førerkort klasse B senest 1. mars det året de søker opptak til studiet.

Det er krav om bestått fysisk opptaksprøve. Nærmere informasjon om opptakspørven komm

er etter hvert.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse kan søke om opptak på grunnlag avrealkompetanse.

Realkompetanse

Relevant og særlig relevant arbeidserfaring for dette studieprogrammet:

Minimum tre av de fem påkrevde årene med arbeidserfaring må være relevant for studiet Bachelor i Paramedisin. Relevant arbeidserfaring for Bachelor i parmedisin er arbeid innen helse-, sosial-, omsorgssektor eller lignende der søker har arbeidet med pasienter brukere eller klienter. Arbeid innen ambulansetjenesten og brann- og redningstjenesten anses som særlig relevant.

Helsekrav
I andre/tredje studieår starter du opp med det ambulanseoperative fagområdet. Her vil du blant annet gjennomgå opplæring i utrykningskjøring og ervervelse av kompetansebevis for utrykningskjøretøy.

For å få kompetansebevis for utrykningskjøretøy må du tilfredsstille de samme helsekravene som gjelder for førerkort klasse D (lovdata.no). Det betyr at dersom du ikke tilfredsstiller disse kravene, får du ikke gjennomført studiet.

Du er selv er ansvarlig for å avklare at du fyller de medisinske helsekravene for førerkort klasse D.

Yrkesmuligheter

Bachelorstudiet i paramedisin kvalifiserer hovedsakelig til arbeid i ambulansetjenesten, 113 sentraler og 116117 sentraler. Arbeidsmarkedet etterspør også denne kompetansen i økende grad, for eksempel i legevakt, hjemmebaserte tjenester, sprøyterom, akuttpsykiatriske institusjoner, akuttmottak, offshore, forsvaret.

Yrket utøves også i andre nordiske og sammenlignbare vestlige land.

Videre utdanning

En bachelorgrad i paramedisin kvalifiserer for opptak til masterstudier i en rekke helse-, sikkerhets- og beredskapsfag ved universitet og høgskoler (bl.a. mastergrad i kriseledelse (Nord), mastergrad i prehospital critical care (UiS), mastergrad i samfunnssikkerhet (UiS), mastergrad i helsevitenskap (Nord universitet, OsloMet), Msc. Paramedics (University of Hertfordshire).

Utenlandsopphold

Det legges til rette for studentutveksling i studiets 6. semester, i emnet kliniske studier 3. Utveksling vil foregå ved ARCADA university of applied sciences, Helsingfors, Finland.

Kostnader

Utover kostnader til semesteravgift og pensumlitteratur, vil det kunne påregnes utgifter til arbeidstøy, ekstra bolig, reiseutgifter etc i forbindelse med praksis.

Eksamen og vurderingsformer

Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent.

Eksamensbestemmelser finnes i Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet, Retningslinjer for eksamenskandidater ved Nord universitet.

Programevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser

Det kreves godkjent utvidet politiattest av alle som skal starte på studiet, jf. forskrift om opptak til høyere utdanning, kapittel 6. Politiattest ved opptak til høyere utdanning. Attesten skal være utstedt for mindre enn tre måneder siden i det den leveres inn, og skal leveres senest 1. oktober første semester for adgang til praksis.

Progresjonskrav

Progresjonskrav er angitt i hvert enkelt emne. Studenten må ha bestått alle emner 1. semester for å påbegynne 3. semester. Studenten må ha fullført alle emner i første studieår for å påbegynne 4. semester. Studenten må ha bestått alle emner i de 3 første semestrene for å påbegynne 5. semester. Studenten må ha bestått alle emner i de 2 første studieårene for å påbegynne siste semester.

Unntaket her er kode 160. Dersom studenten stryker i kode 160 vil det gis mulighet for å starte på 6. semester, og ny gjennomføring av kode 160.

Praksis

I studieprogrammet er det tre praksisperioder. Disse består av: 10 uker ambulansepraksis i tredje semester, 10 uker breddepraksis i femte semester og 10 uker ambulansepraksis i sjette semester.  I breddepraksis skal studentene innom KAD, psykiatri, akuttmottak, legevakt, AMK, intensivavdeling, anestesiavdeling og fødeavdeling.
Studiepoeng 180 Type studium Bachelor studium Språk Norsk Fakultet Fakultet for sykepleie og helsevitenskap Studiested Bodø