Studieplan

Barnehagelærerrollen og profesjonsutøvelse i barnehagen

Velg kull

Beskrivelse av studiet

‘Barnehagelærerrollen og profesjonsutøvelse i barnehagen’ fokuserer på kunnskap om barnehagelærerrollen, relatert til profesjonsteori og nyere forskning om barnehagen og barns utvikling, lek og læring. Sammenhenger mellom profesjonsutøvelse, barnehagekontekst, relasjoner i barnehagen og barns danning, lek og læring står sentralt. Målet med emnet er at studentene skal utvikle avansert kunnskap om rollen som barnehagelærer i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Emnet vil gi studentene kunnskap og ferdigheter i å kritisk analysere egen rolle knyttet til barnehagens innhold og barns danning, lek og læring, og evne til å reflektere rundt barnehagefaglige og etiske problemstillinger.

Oppbygging/emner

Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Samlinger

Studiet organiseres med to fysiske samlinger og en digital samling hvert semester, alle på tre dager.

Læringsutbytte

Læringsutbytte  

En student skal etter fullført emne ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:  

  

Kunnskaper    

Ved gjennomført studium skal studenten:

  • Ha avansert kunnskap om profesjonsteoriske perspektiver på barnehagelærerrollen    

  • Kan anvende kunnskap om barnehagelærerens profesjonsetiske bevissthet og bruk av profesjonelt skjønn i pedagogisk arbeid  

  • Kan analysere problemstillinger knyttet til hvordan globale, nasjonale og lokale diskurser om barn, barndom og barnehage påvirker barnehagen som institusjon

  • Ha avansert kunnskap om barnehagen som en flerkulturell barndoms- og utdanningsarena

  • Ha inngående kunnskap om nyere forskning på relasjoner i barnehagen og barns utvikling og læring

Ferdigheter    

Ved gjennomført studium skal studenten:   

  • Kan analysere og kritisk reflektere over og begrunne utøvelse av barnehagelærerrollen i lys av teoretiske perspektiver og nyere forskning 

  • Kan analysere hvordan barnehagelærerens profesjonsidentitet legger føringer for pedagogiske praksiser i barnehagen  

  • Kan selvstendig uttrykke og drøfte hvordan barnehagefaglige diskurser er med på å forme barnehagens innhold og rammene for barns utvikling, lek og læring  

  • Kan utvikle praksiser som styrker relasjoner og fremmer barns lek, læring og utvikling  

   

Generell kompetanse  

Ved gjennomført studium skal studenten:  

Kan analysere relevante faglige og etiske problemstillinger knyttet til barnehagelærerrollen, barnehagens innhold og barns lek, læring og danning.   

Opptakskrav

Lærer- eller barnehagelærerutdanning; eller annen pedagogisk utdanning som gir bachelor- kompetanse; eller som har tilsvarende eldre fag- og gradsutdanninger.

Yrkesmuligheter

Studiet passer for deg som vil øke kunnskap om profesjonsutøvelse. Studiet vil styrke deg for andre stillinger knyttet til utvikling og ledelse i frivillig sektor, offentlig og private organisasjoner, eller andre virksomheter.

Videre utdanning

Studieprogrammet og emnet kan søkes innpasset i masterprogrammet ‘Profesjonsutøvelse og ledelse i barnehagen’ ved Nord universitet, som har oppstart høst 2023. Etter fullført master kan man ta videre studier på ph.d. nivå. Ved Nord universitet tilbys ph.d. i profesjonsvitenskap.

Utenlandsopphold

Studiet er tilpasset studenter som ønsker videreutdanning på deltid. Studenter som ønsker utveksling kan søke om godkjenning på ordinær måte.

Kostnader

Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.

Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting

Vurdering og karakterfastsetting på skriftlige oppgaver, metodologi og masteroppgaver, skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er beste karakter og F er ikke bestått.

Vurdering av gjennomførte arbeidskrav kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent. Vi viser til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer

Eksamen og vurderingsformer

Obligatorisk oppmøte, arbeidskrav og 3- dagers hjemmeeksamen

Programevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser

Praksis

Det inngår ikke praksis i emnet.
Studiepoeng 30 Type studium Videreutdanning høyere grad Språk
Norsk
Fakultet
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
Studiested Bodø