Studieplan

Kunst og kultur i helse og omsorg

Velg kull

Beskrivelse av studiet

Studiet «Kunst og kultur i helse og omsorg» gir kunnskap om kunst og kultur både som kilde til livsmestring og «wellbeing», samt kompetanse på hvordan kunst- og kulturuttrykk kan anvendes systematisk i helse- og omsorgsfaglig arbeid. Studiet vektlegger utvikling av handlingskompetanse for å planlegge og gjennomføre anvendbare kulturtiltak på egen hånd og i samarbeid med eksterne samarbeidspartnere.

Studiet er samlingsbasert med tre samlinger (totalt 10 samlingsdager) over ett semester.

Det vil være undervisningspersonale fra kunst- og kulturfag og fra helsefag.

Innhold:

 • Sammenheng og samspill mellom kunst, kultur og helse
 • Ulike kulturuttrykk - drama/teater, bildeuttrykk, sang/musikk, dans, billedkunst og skjønnlitteratur
 • Begrepene kunst, kultur, helse, folkehelse og omsorg
 • Kunst og kultur i helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende arbeid
 • Tverrfaglig samarbeid/samhandling mellom kultur- og helsesektoren. Individ- og gruppefokus
 • Frivillighetens rolle og muligheter i kultur- og helsearbeidet
 • Etikk og verdigrunnlag
 • Utvikling av anvendbare kulturtiltak

Oppbygging/emner

Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Samlinger

Nettbaserte samlingsdatoer våren 2021:

1. samling: 25. - 27. januar (3 dager)

2. samling: 1. - 3. mars (3 dager)

3. samling: 12. - 14. april (3 dager)

 

Informasjon om samlinger:

Tidsramme for samlingene vil være kl. 09.00 - 15.30.

 

Informasjon om eksamen:

Digital praktisk eksamen gjennomføres 29. april 2021.
Hjemmeeksamen 29. april - 13. mai 2021.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Studenten:

 • har kunnskap om kunst-, kultur-, helse- og omsorgsfeltet og sammenhengen mellom disse i helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende arbeid
 • har kunnskap om hvordan kunst og kulturaktiviteter kan implementeres i helse- og sosialfaglig arbeid
 • har kunnskap om hvordan ulike helse- og sosialfaglige og kunst- og kulturfaglige fagmiljø kan samarbeide om kulturaktiviteter, evt. sammen med frivilligheten

Ferdigheter:

Studenten:

 • anvender faglig kunnskap i teoretiske problemstillinger og praktiske kulturtiltak
 • reflekterer over egen utøvelse
 • samarbeider på tvers av fagmiljø innen kunst, kultur, helse og omsorg
 • planlegger og gjennomfører anvendbare kultur- og helsetiltak. 

 

Generell kompetanse:

Studenten:

 • har evne til nytenkning og innovasjon der kunst og kultur bidrar til å ivareta kulturelle behov som del av en helhetlig omsorg
 • reflekterer over ulike etiske problemstillinger innen kunst, kultur, helse og omsorg

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Yrkesmuligheter

Studiet «Kunst og kultur i helse og omsorg» tar sikte på å gi kunnskap og handlingskompetanse som styrker og utvider den kompetansen studenten allerede har (f.eks. sykepleiere, helsefagarbeidere, vernepleiere, sosionomer, ergoterapeuter, kulturskolelærere, kulturarbeidere og andre).

 

Utenlandsopphold

Utenlandsopphold er ikke aktuelt på dette studiet.

Studiet er forankret i nyere internasjonal forskning. Det kan bli aktuelt å benytte internasjonale forelesere i studiet.

Kostnader

 Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Realkompetanse

Opptak på bakgrunn av realkompetanse etter gjeldende regler. Kontakt studieveilederen for mer informasjon om opptak på bakgrunn av realkompetanse.

Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting

Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent.

Vi viser til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer

Eksamen og vurderingsformer

Vurderingsformen er obligatorisk tilstedeværelse, en praktisk gruppeeksamen og en individuell hjemmeeksamen.

Programevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser

Vi viser til gjeldende forskrift og tilhørende retningslinjer
Studiepoeng 15 Type studium Halvårsstudium og kortere Språk
  Fakultet
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
Studiested Levanger