Studieplan

Kunst og kultur i helse og omsorg

Velg kull

Beskrivelse av studiet

Studiet «Kunst og kultur i helse og omsorg» gir kunnskap om kunst og kultur både som kilde til livsmestring og «wellbeing», samt kompetanse på hvordan kunst- og kulturuttrykk kan anvendes systematisk i helse- og omsorgsfaglig arbeid. Studiet vektlegger utvikling av handlingskompetanse for å planlegge og gjennomføre anvendbare kulturtiltak på egen hånd og i samarbeid med eksterne samarbeidspartnere.

Studiet er samlingsbasert med tre samlinger (totalt 9 samlingsdager) over ett semester.

Det vil være undervisningspersonale fra kunst- og kulturfag og fra helsefag.

Innhold:

 • Sammenheng og samspill mellom kunst, kultur og helse
 • Ulike kulturuttrykk - drama/teater, bildeuttrykk, sang/musikk, dans, billedkunst og skjønnlitteratur
 • Begrepene kunst, kultur, helse, folkehelse og omsorg
 • Kunst og kultur i helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende arbeid
 • Tverrfaglig samarbeid/samhandling mellom kultur- og helsesektoren. Individ- og gruppefokus
 • Frivillighetens rolle og muligheter i kultur- og helsearbeidet
 • Etikk og verdigrunnlag
 • Utvikling av anvendbare kulturtiltak

Oppbygging/emner

Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Samlinger

Studiet er samlingsbasert. Det legges opp til 3 samlinger á 3 dager (3+3+3).

 • samling 18.-20. september
 • samling 16.-18. oktober
 • samling 13.-15. november
 • Det vil være fysiske samlinger på Campus Levanger.

  Informasjon om samlinger:

  Tidsramme for samlingene vil være kl. 09.00 - 15.30.

  På samling 3 kan det være fornuftig at studentene på eget initiativ legger opp til å jobbe med forberedelser til praktisk eksamen.

  Informasjon om eksamen:

  • Praktisk eksamen gjennomføres . Eksamensoppgave vil bli delt ut på siste studiesamling. Det legges til rette for at studentene kan starte å øve til praktisk eksamen på siste samling.
  • Hjemmeeksamen. 14 dager.

  Læringsutbytte

  Kunnskaper:

  Studenten:

  • har kunnskap om kunst-, kultur-, helse- og omsorgsfeltet og sammenhengen mellom disse i helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende arbeid
  • har kunnskap om hvordan kunst og kulturaktiviteter kan implementeres i helse- og sosialfaglig arbeid
  • har kunnskap om hvordan ulike helse- og sosialfaglige og kunst- og kulturfaglige fagmiljø kan samarbeide om kulturaktiviteter, evt. sammen med frivilligheten

  Ferdigheter:

  Studenten:

  • anvender faglig kunnskap i teoretiske problemstillinger og praktiske kulturtiltak
  • reflekterer over egen utøvelse
  • samarbeider på tvers av fagmiljø innen kunst, kultur, helse og omsorg
  • planlegger og gjennomfører anvendbare kultur- og helsetiltak. 

   

  Generell kompetanse:

  Studenten:

  • har evne til nytenkning og innovasjon der kunst og kultur bidrar til å ivareta kulturelle behov som del av en helhetlig omsorg
  • reflekterer over ulike etiske problemstillinger innen kunst, kultur, helse og omsorg

  Opptakskrav

  Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

  Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

  Yrkesmuligheter

  Studiet «Kunst og kultur i helse og omsorg» tar sikte på å gi kunnskap og handlingskompetanse som styrker og utvider den kompetansen studenten allerede har (f.eks. sykepleiere, helsefagarbeidere, vernepleiere, sosionomer, ergoterapeuter, kulturskolelærere, kulturarbeidere og andre).

  Utenlandsopphold

  Utenlandsopphold er ikke aktuelt på dette studiet.

  Studiet er forankret i nyere internasjonal forskning. Det kan bli aktuelt å benytte internasjonale forelesere i studiet.

  Kostnader

   Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

  Eksamen og vurderingsformer

  Vurderingsformen er obligatorisk deltakelse, en praktisk gruppeeksamen og en individuell hjemmeeksamen.

  Programevaluering

  Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

  Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser

  Vi viser til gjeldende forskrift og tilhørende retningslinjer
  Studiepoeng 15 Type studium Halvårsstudium og kortere Språk
    Fakultet
  Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
  Studiested