Studieplan

Musikkbasert miljøbehandling

Velg kull

Beskrivelse av studiet

Studiet skal gi en oversikt over helseutfordringene i samfunnet og hvordan musikk, sang og bevegelse kan brukes til å bedre kommunikasjon, livsmestring og økt verdighet. Det omfatter arbeid knyttet til aldersrelaterte sykdommer og demensomsorg, psykisk helsearbeid og rusforebygging.

Det terapeutiske verktøyet som deltakerne lærer i studiet, skal bidra til å gjøre den daglige pleie av pasienter lettere, redusere uro, utagering, redusere medisinforbruk, øke den generelle trivsel og frigjøre tid for personalet. Aktuelle tema på studiet er kunnskapsgrunnlaget for musikkbasert miljøbehandling, musikk, sang, rytmisk trening, dans/bevegelse og terapeutisk stemmebruk, generelle aldersforandringer - ulike demensformer og ulike tiltak, etiske utfordringer, kommunikasjon og veiledning, rammer for et godt miljø, sansestimulering og velvære, metoder innen individualisert musikk, sang og bevegelse, implementering i praksis, hvordan drive klinisk observasjon; kartlegge, måle, dokumentere, evaluere, følge opp, om samarbeid internt og på tvers av fagprofesjoner og andre involverte, musikk i psykisk helsearbeid og rusforebygging, og implementering og ledelse på arbeidsplassen.

Oppbygging/emner

Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Samlinger

Studiet er samlingsbasert. Det legges opp til 3 samlinger á 3 dager (3+3+3).

Samlinger høsten 2021:

 • samling (uke 38) – 20.-22. september
 • samling (uke 42) – 20.-22. oktober
 • samling (uke 46) – 15.-17. november

 

Det legges opp til fysiske samlinger, men smittesituasjonen til høsten avgjør om samlingene må kjøres digitalt.

 

Eksamen blir fredag 10. desember.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Etter endt studium skal studenten:

 • Kjenne til kunnskapsgrunnlaget for musikkbasert miljøbehandling og helseutfordringene i samfunnet - med fokus på aldring og helse, og psykiskhelsearbeid
 • Ha kunnskap om musikkbaserte metoder og hvordan musikk påvirker hjerne, kropp og følelser
 • Ha kunnskap om metoder for observasjon, kartlegging, tiltak og dokumentasjon for personsentrert omsorg og individualisert musikk
 • Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor musikkbasert miljøbehandling

Ferdigheter:

Etter endt studium skal studenten:

 • Kunne anvende enkle musikkbaserte metoder i miljøbehandling
 • Kunne anvende et begrenset repertoar av sanger og rytmiske øvelser
 • Kunne anvende metoder for observasjon og kartlegging ved individualisertmiljøbehandling
 • Kunne vurdere og henvise til relevant fagstoff med utgangspunkt i en problemstilling

Generell kompetanse:

Etter endt studium skal studenten:

 • Kunne reflektere over egen praksis sammen med andre og justere denne på bakgrunn av ny kunnskap og nye ferdigheter
 • Forstå sammenhengen mellom teori og praksis - og i noen grad være i stand til å anvende dette på en selvstendig måte i musikkbasert miljøbehandling
 • Kunne bidra til implementering av musikkbasert miljøbehandling og holdningsskapende arbeid i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • Kunne presentere sentralt fagstoff gjennom ulike uttrykksformer, både teoretisk og praktisk
 • Kjenne til nytenkning og innovasjonsprosesser innenfor musikkbasert miljøbehandling

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse

 

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Yrkesmuligheter

Studiet vektlegger kunnskap og ferdigheter om hvordan musikk, sang og bevegelse vil være et alternativ og supplement til tradisjonell medisinsk behandling. Dette gjelder både som generelle miljøtiltak og som individualisert behandling. Studiet vektlegger musikk som effektivt arbeidsverktøy og skal gi trening i stemmebruk, rytmikk og dans/bevegelse. Studiet gir innføring i hvordan musikk påvirker, hjerne, kropp og følelser og hvorfor dette er særlig viktig i arbeid med mennesker med funksjonsnedsettelse og demens. Det vil også bli gitt en innføring i betydningen av tverrfaglig samarbeid.

Utenlandsopphold

Videreutdanningen er forankret i internasjonal forskning og det benyttes internasjonalt pensum i undervisningen. Det kan også bli aktuelt å benytte internasjonale forelesere på utdanningen.

Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Realkompetanse

Opptak på bakgrunn av realkompetanse etter gjeldende regler. Kontakt studieveilederen for mer informasjon om opptak på bakgrunn av realkompetanse.

Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting

Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent

 

Eksamensbestemmelser finnes i Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet samt Retningslinjer for eksamenskandidater ved Nord universitet.

Eksamen og vurderingsformer

Vurderingsformen er obligatorisk arbeidskrav, obligatorisk tilstedeværelse og en individuell praktisk eksamen. Praktisk eksamen (PE) gjennomføres i gruppe, med individuell vurdering. Karakteruttrykk: Bestått/Ikke bestått. 

Avsluttende eksamen

Praktisk eksamen (PE) gjennomføres i gruppe, med individuell vurdering. Karakteruttrykk: Bestått/Ikke bestått. 

Programevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser

Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet samt tilhørende retningslinjer på universitetets nettsider.
Studiepoeng 15 Type studium Halvårsstudium og kortere Språk
Norsk
Fakultet
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
Studiested Levanger