Studieplan

Norsk som andrespråk for lærere som underviser voksne innvandrere - nettbasert

Velg kull

Beskrivelse av studiet

Dette studiet bygger på gjeldende utgave av Lærerplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

 

Studenten vil få en grunnleggende innføring i norsk som andrespråk, som blant annet omfatter fonologi, morfologi, syntaks og vokabular inkl. læringsteorier) og en del om didaktiske perspektiver på norsk som andrespråk for en voksen målgruppe.

 

Studenten vil også få innsikt i andrespråkslæring; flerspråklighet; grammatikk; og språkstruktur i norsk, men også sammenliknet med noen andre språk. Det vil bli fokus på hvordan man lærer språk, og hva slags muntlige og skriftlige tekster som egner seg i språklæringa og for å lære norsk, og om det norske samfunnet.

 

Studiet er samlingsbasert, med nettstøtte mellom samlingene. Det vil bli gitt oppgaver som studentene kan løse på egen skole, dokumentere for oss og reflektere rundt. Studiet vektlegger selvstendighet, samhandling og samarbeid. Undervisningen er nært knyttet til arbeid på egen skole.

Oppbygging/emner

Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Samlinger

Oppstartssamling ved campus Bodø mandag 20.09 - tirsdag 21.09.2021. Oppmøte kl. 11:15 mandag. Avslutter 16:00 på tirsdag.

Følg med i TimeEdit og Canvas for oppmøtested.

Oppmøte foran egen datamaskin de fleste tirsdagene både høst og vår, som oftest 4 av timene mellom klokka 9.00 og 16.00, men klokkeslettene innenfor dette tidsrommet kan variere. Det gjennomføres nettforelesninger, gruppearbeid og indviduell veiledning tirsdagene. I tillegg vil det gis noen asynkrone nettforelesninger som deltakerne kan se/høre når det passer for dem.

Disse tirsdagene må du holde av i høstsemesteret: tirsdag 28. september, tirsdag 5., 12. 19. og 26. oktober, tirsdag 9., 16., 23. og 30. november. I desember er det ikke planlagt noe obligatorisk. Datoene for vårsemesteret kunngjøres seinere i Canvas.

 

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført emne har studentene grunnleggende kunnskap om:

 • norsk syntaks, morfologi, fonologi og semantikk
 • systematiske forskjeller mellom norsk (bokmål) og norske dialekter, lytteforståelse
 • andrespråkstilegnelse og -læring hos voksne
 • tekster (muntlige, skriftlige, sakprega og skjønnlitterære) som egner seg i undervisninga av voksne innvandrere som lærer norsk
 • flerspråklighet og norsk som andrespråksdidaktikk
 • plan- og rammeverk; gjeldende læreplaner (norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere) samt det felles europeiske rammeverket for språk
 • arbeidsretting av norskundervisningen
 • kontrastiv grammatikk

 

dybdekunnskap om

 • én elevs språklige utvikling gjennom et skoleår

 

Ferdighet

Etter fullført emne kan studentene:

 • analysere setninger syntaktisk, morfologisk og fonologisk og gjøre rede for sentrale (syntaktiske, morfologiske og fonologiske) trekk i et kontrastivt perspektiv
 • forklare hvordan ordforrådet i norsk er bygd opp og presentere teorier om ordlæring
 • gjøre rede for teorier om språklæring
 • bruke både skjønnlitteratur og sakprosa (inkludert tekster som er arbeidsrettet), både muntlige og skriftlige tekster, i digitalt og trykt format i andrespråksundervisninga
 • gjennom egen undervisning bidra til å oppøve forståelse for det norske samfunnets kultur og historie, samt retter og plikter innbyggerne har
 • bruke kunnskap om prosodi og fonologi i veiledning og undervisning av elever, og i denne sammenhengen også kunne bruke musikk og sang

planlegge og gjennomføre tilpasset undervisning i norsk som andrespråk for elever med ulike språklige forutsetninger, herunder pedagogisk differensiering av undervisningen

 • vurdere elevens språk og språkutvikling, bl.a. på bakgrunn av mellomspråksanalyse, underveisvurdering og kartlegging

 

Generell kompetanse

 • Studenten kan – med utgangspunkt i kompetansen hen har om plan- og rammeverk, elevens kompetanse, norsk språk muntlig og skriftlig – planlegge og gjennomføre undervisning alene og som deltaker i et fellesskap samt i tråd med etiske krav og retningslinjer for voksne andrespråkselever.

Opptakskrav

Om du søker om stipend via Kompetanse Norge eller Udir (frist 1.mars), er det viktig at du i tillegg husker å søke opptak til studieprogrammet hos Nord universitet innen 15.april. Du søker opptak ved Nord universitet gjennom EVUweb. Les mer her.

 Opptakskrav:

Opptak til studieprogrammet krever Lærerutdanning (som f.eks.faglærer, allmennlærer, barnehagelærer, førskolelærer eller grunnskolelærer)

 Søkere som bor og arbeider i Nord-Norge og underviser voksne innvandrere etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, men som ikke har lærerutdanning kan også søke. Det krevet at man kan vise til generell studiekompetanse og minst 2 års erfaring med undervisning av elevgruppa (voksne innvandrere)

For opptak til studiet kreves tilstrekkelig norskkompetanse. Søkere som ikke har norsk som morsmål, må dokumentere norskferdigheter i henhold til krav fra Samordna opptak.

Hvis du ikke er ansatt i en skole må du dokumentere at du har mulighet til å gjennomføre praksis ved en skole mens du gjennomfører videreutdanningen. Ansettelsesforhold og praksis dokumenteres med en stemplet og signert attest fra arbeidsgiver.

Søkere bosatt i Nord-Norge prioriteres.

Søkere uten lærerutdanning, men med mindre enn 2 års undervisningserfaring fra undervisning av voksne innvandrere, kan vurderes tatt opp, dersom det er ledige plasser. Det forutsetter at de har noe høyere utdanning, f.eks. studier fortrinnsvis innenfor språkfag, pedagogikk eller spesialpedagogikk, men også sosialantropologi eller andre samfunnsvitenskapelige fag er relevante. Søkerne må ha minimum 1 års undervisningserfaring og minst 90 stp, hvorav minst 60 stp fra de nevnte fagområdene.

Som grunnlag for rangering ved tildeling av studieplass blir det lagt vekt på følgende kriterier i nevnte rekkefølge:

 • Fullført lærerutdanning
 • Søkere uten lærerutdanning, men som bor og arbeider i Nord-Norge og underviser voksne innvandrere etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og kan vise til generell studiekompetanse og minst 2 års erfaring med undervisning av elevgruppa (voksne innvandrere)
 • Søkere uten lærerutdanning, men som kan vise til noe høyere utdanning – se beskrivelse over.

Yrkesmuligheter

Oppnådde kvalifikasjoner etter gjennomført studium vil være særlig relevant for lærere som underviser innvandrere i voksenopplæringen.

Kostnader

Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.

Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting

Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent

 

Eksamensbestemmelser finnes i Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet samt Retningslinjer for eksamenskandidater ved Nord universitet.

Eksamen og vurderingsformer

Oppgave med justerende muntlig (OMU), individuell eksamen.

Arbeidskravene gjennom året inngår som grunnlag for en skriftlig presentasjon av den eleven som studenten har fulgt over to semester, der studentens refleksjoner over egen og/eller elevens læring også inngår. I tillegg gis det en justerende muntlig eksamen der karakteren kan justeres en karakter opp eller ned.

Programevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser

Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet samt tilhørende retningslinjer på universitetets nettsider.
Studiepoeng 30 Type studium Videreutdanning lavere grad Språk Norsk Fakultet Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag Studiested Nettbasert