Studieplan

Geriatri, gerontologi og faglig ledelse

Velg kull

Beskrivelse av studiet

Videreutdanningen i geriatri, gerontologi og faglig ledelse skal gi helsepersonell kompetanse til å arbeide med sentrale utfordringer i møte med syke og funksjonshemmede gamle mennesker på ulike nivå i omsorgstjenesten.

Utdanningen er et teoretisk studium med fokus på eldre menneskers behov for helsetjenester og helse og sosialarbeiderens rolle og funksjon i et tverrfaglig og samordnet tjenestetilbud. I tillegg til å formidle omfattende kunnskap om sykdomsspekteret hos gamle mennesker, har forebyggende, behandlende og rehabiliterende tiltak på ulike nivå i helsetjenesten en sentral plass i studiet. Utdanningen er tverrfaglig og det vil derfor være en verdifull arena for styrking av samhandlingskompetanse. Studiet skal øke kandidatens forutsetninger for å delta i kvalitetsutvikling på eget arbeidssted. Studiet gir innsikt i faglig ledelse som grunnlag for pasientomsorg og endringsarbeid.

Oppbygging/emner

Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Samlinger

2 ukesamlinger høsten 2021. Første ukesamling er på 4 dager, den neste utgjør 3 dager.

Uke 38/2021

Uke 41/2021

 

2 ukesamlinger våren 2022. Første ukesamling er på 4 dager, den neste utgjør 3 dager. 

 

Nett- og samlingsbasert.

Med forbehold om endringer.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten skal

  • Ha inngående kunnskap om hvordan holdninger til alderdom konstrueres av samfunnsforhold, samhandlingsperspektiver og medisinsk kunnskap.
  • Ha inngående kunnskap om behandlingsprinsipper av geriatriske sykdommer, herunder forebygging og rehabilitering.
  • Ha avansert kunnskap om forutsetninger som innvirker på egenhåndtering av funksjonssvikt hos eldre.
  • Ha inngående kunnskap om betydningen av faglig ledelse i pasientomsorg og endringsarbeid.

Ferdigheter

Kandidaten 

  • Kan gjennomføre forebyggende og rehabiliterende tiltak i en tverrfaglig sammenheng.
  • Kan kritisk analysere kliniske problemstillinger med bakgrunn i fagområdets verdigrunnlag, kunnskaper i gerontologi og geriatri.
  • Kan kritisk analysere egen yrkesrolle i et tverrfaglig samarbeid.

Generell kompetanse

Kandidaten 

  • Kan bidra til faglig nytenkning og endringsprosesser i eldreomsorg.
  • Kan faglig begrunne og argumentere for pasientens helsebehov til relevante samarbeidspartnere.
  • Kan analysere relevante fag og yrkesetiske problemstillinger i utøvelse av tverrfaglig samarbeid og faglig ledelse.

Opptakskrav

 Helsearbeidere med bachelor i helsefag.

Yrkesmuligheter

Studiet gir helsearbeideren kompetanse for arbeid i eldreomsorgen, både i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten i forhold til forebyggende, rehabiliterende og behandlende virksomhet. Utdanningen vektlegger også faglig ledelse og deltaking i utviklings- og utredningsarbeid i eldreomsorgen.

Videre utdanning

Studiet inngår som en valgfri del av Master i Klinisk sykepleie ved Nord universitet.

Utenlandsopphold

Ikke aktuelt

Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting

Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent.

Eksamensbestemmelser finnes i Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet samt Retningslinjer for eksamenskandidater ved Nord.

Eksamen og vurderingsformer

Vurderingsformene omfatter fire obligatoriske arbeider og to hjemmeeksamen.

Programevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser

Studiepoeng 30 Type studium Videreutdanning høyere grad Språk
Norsk
Fakultet
Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
Studiested Bodø