Studieplan

Master of Science i global ledelse

Velg kull

Beskrivelse av studiet

Studieprogrammet gir deg nødvendige ferdigheter til å lede bedrifter og organisasjoner for å finne smarte og ansvarlige løsninger på globale utfordringer. Programmet gir deg kunnskap om utvikling som driver frem levende og smarte byer, og sosialt- og bærekraftig entreprenørskap. Studiet gir deg de mest attraktive ferdighetene for arbeidslivet – kompleks problemløsning, kritisk tenkning og kreativitet.

Programmet er et fulltidsstudium og er samlingsbasert med læring gjennom team og casearbeid, med tverrfaglig tilnærming i undervisningen. Undervisning og læringsaktiviteter skjer på engelsk og tilstreber et internasjonalt læringsmiljø. Programmet har muligheter for utveksling eller egenvalgt portefølje av valgemner på tredje semester. Masteroppgaven på fjerde semester kan skrives fra valgfri utdanningsinstitusjon med veiledning fra Handelshøgskolen.

Innhold:

I det første semesteret utvikler studentene kunnskap om smart spesialisering og ledelse. Semesteret setter fokus på økt bruk av teknologi og digitalisering i aktiviteter for å forbedre produkter og tjenester. Samtidig rettes søkelyset mot nødvendigheten av reflektert kunnskap om ansvarlig ledelse og globalt medborgerskap, og hvordan ansatte og samfunnet for øvrig bør ta større del i utvikling og vekst. I tillegg utvikles nødvendig kunnskap om sosialt og bærekraftig entreprenørskap, og et vitenskapsmetodisk fundament.

Andre semester fokuser på geopolitikk og energiledelse. Studentene vil fordype seg i ledelse av petroleum og fornybar energi. De vil få dyp innsikt i sirkulær økonomi for en bærekraftig utvikling. Studentene vil i dette semesteret delta på den største studentdeltakende konferansen om arktisk tematikk, High North Dialogue. På denne konferansen deltar over 300 studenter, næringslivsledere og politikere fra hele verden. http://www.highnorthdialogue.no/

I tredje semester har studentene en gylden mulighet til å ta del i utveksling til ett av våre mange partneruniversiteter. Studentene kan selv velge hvilke land og universitet de ønsker å reise til for å ta emner. Utvekslingen må være innenfor Handelshøgskolens rammer for studier i utlandet. I fjerde semester fordyper alle studentene seg i et selvstendig forskningsprosjekt, som er innenfor den faglige kompetansen ved Handelshøgskolen. I tilfeller der utveksling av ulike årsaker ikke er gjennomførbart for studentene, er det mulig å velge fire valgemner ved HHN uten utveksling.

 

Partnerskapsprogram: Studer i Bodø, Moskva og Shanghai.

Dette studieprogrammet gir en unik mulighet til å studere i tre verdensmetropoler i løpet av 2 år. Handelshøgskolen har utviklet et spennende partnerskapsprogram med MGIMO i Moskva, Russland og ECNU i Shanghai, Kina. Som student kan du få muligheten til å studere ett semester i hver av disse byene, på et innovativt og fremtidsrettet partnerskapsprogram. Du vil da sitte igjen med en helt særegen erfaring og kompetanse etter endt utdannelse, som vil gjøre deg svært attraktiv på arbeidsmarkedet både globalt, nasjonalt og regionalt.

Studentene som deltar på partnerskapsprogrammet, studerer i Bodø første og andre semester. Andre semester deltar studenter fra MGIMO og ECNU på studiet i Bodø. Semesteret har et særskilt fokus på energiledelse og geopolitikk, med fokus på arktisk politikk og næringsvirksomhet. Tredje semester reiser alle studentene på programmet til MGIMO i Moskva. Her får de særskilt kunnskap om energisektoren i et internasjonalt perspektiv.  Fjerde semester er studentene ved ECNU i Shanghai for å studere geopolitikk og internasjonale relasjoner, samtidig som de gjennomfører et selvstendig forskningsarbeid.

Oppbygging/emner

​​

Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Samlinger

Studieprogrammet er samlingsbasert med 4-5 samlinger av 4-5 dager hvert semester.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten:

 • Innehar avansert bredde- og dybdekunnskap om sentrale vitenskapelige teorier, konsepter, og modeller innenfor global ledelse og og hvordan ledere, ansatte og samfunnslivet for øvrig aktivt kan ta del i utvikling og vekst.
 • Har avansert kunnskap om perspektiver innenfor ledelse, entreprenørskap og teknologisk utvikling på bedrifts-, samfunns-, og institusjonelt nivå, innenfor en ramme av sosial, økonomisk og økologisk bærekraft.

 

 • Har avansert kunnskap om hvordan miljømessige, sosiale, økonomiske og geopolitiske aspekter påvirker energisektoren, og hvordan sirkulære verdikjeder kan bidra til bærekraftig utvikling i både norsk og internasjonalt perspektiv
 • Holder avansert kunnskap om vitenskapsfilosofi, samfunnsvitenskapelige forskningstradisjoner, metodiske fremgangsmåter og inngående kunnskap om forskningsetiske normer.
 • Har innsikt i relevant og tidsriktig internasjonal forskningslitteratur og kan anvende denne på nye fenomen og problemstillinger innenfor fagområdet global ledelse.
 • Har inngående kunnskap om globale utfordringer og hvordan flerfaglige perspektiv, flerkulturell innsikt og verdireflekterte vurderinger kan bidra med å løse utfordringer på en helhetlig måte gjennom lokale og regionale tiltak.

Ferdigheter

Kandidaten:

 • Kan gjennom flerfaglig forståelse, kritisk refleksjon og analyse av informasjon og informasjonskilder arbeide frem kreative løsningsforslag på komplekse problemstillinger for bedrifter, organisasjoner og offentlig forvaltning.
 • Evner å sette globale og lokale perspektiver i sammenheng med hverandre, og bidra i prosesser for økt forståelse av hvordan et konstruktivt samspill mellom miljø, kultur, teknologisk utvikling, samfunns- og bedriftsøkonomiske aspekter avhenger av etiske vurderinger og beslutninger.
 • Har dyp forståelse for hvordan proaktive langsiktige løsninger for bærekraftig utvikling kan føre til at eventuelle økologiske, kulturelle og økonomiske fremtidige kriser gis mindre grobunn.
 • Evner å analysere og helhetlig vurdere problemstillinger ut fra relevant teori og empiri, og vurdere egnet forskningsmetode.
 • Kan gjennomføre, fremstille og formidle et selvstendig avgrenset forskningsprosjekt under veiledning i tråd med forskningsetiske normer.

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • Evner å reflektere og være kritisk tenkende til etablerte sannheter og egne erfaringer fra det internasjonale kulturmangfold, og er bevisst på sin rolle i det lokale og globale samfunnet med etisk bevissthet.
 • Kan bidra med å se både helhet og holde fokus i endrings- og utviklingsarbeid med bærekraftig blå og grønn verdiskaping, ut fra en balansert forståelse av hva som kan være verdifullt fra et næringslivs-, miljø- og samfunnsperspektiv.
 • Kan gjøre bruk av tilegnet kunnskap og relevant internasjonal forskningslitteratur og bidra i samfunnsdebatten om hvordan samspill mellom politikk, næringsliv, offentlig forvaltning og sivilsamfunnet driver frem og bidrar i prosesser i retning av livskraftige og bærekraftige samfunn.
 • Kan anvende tilegnede kvaliteter som flerfaglig forståelse, kreativ tenkning og entreprenøriell oppfinnsomhet på både lokale, nasjonale og internasjonale problemstillinger, og på nye anvendelsesområder.

Opptakskrav

Opptaksgrunnlaget er bachelorgrad eller tilsvarende tre eller fire års omfang. Følgende krav til fagkombinasjon fra grunnutdanning gjelder:

• fordypning med minst 90 ECTS innenfor økonomisk og administrative fag eller samfunnsvitenskapelig fag
• minimum 20 studiepoeng i organisasjons- eller ledelsesfag
• minimum 5 studiepoeng i samfunnsvitenskapelig metode

Har du en bachelorgrad i økonomifag, samfunnsfag, human relations, markedsføring eller internasjonale studier så kan du være kvalifisert. Ta kontakt med studieveileder dersom du har spørsmål.

Opptak forutsetter et godt resultat (laudabilis), det vil si et karaktersnitt på minimum C i opptaksgrunnlaget. For internasjonale søkere kreves minimum 2nd Class, Upper Division/B eller tilsvarende.

Yrkesmuligheter

Denne graden kvalifiserer studenter til å fylle et bredt spekter av stillinger innenfor organisasjons- og næringsliv og offentlig forvaltning. Nyutdannede kandidater kan eksempelvis være aktuelle for stillinger som leder eller rådgivende konsulenter innen CSR (Corporate Social Responsibility), næringslivsetikk og samfunnsansvar, og strategisk planlegging og markedsanalyse. De kan også være aktuelle for stillinger som rådgiver eller internasjonal kontakt innen energisektoren, som leder innen tilsyn- og kontrollarbeid, eller som rådgiver og leder innenfor sosial og bærekraftig utvikling – hos nærings- og samfunnsutviklingsaktører på ulike nivåer.

HHN vil i løpet av studieprogramperioden få besøk av flere norske og utenlandske selskaper som ønsker å rekruttere potensielle ansatte blant studentene.

Videre utdanning

Etter avsluttet masterstudium er det mulig å arbeide videre mot en doktorgrad ved Handelshøgskolen eller andre institusjoner in Norge eller i utlandet. For mer informasjon om doktorgradsstudiet henvises til egen omtale av studiet.

Utenlandsopphold

Studieprogrammet gir deg en gylden mulighet til å skaffe deg internasjonal erfaring. Tredje semester kan du delta på ordinær studentutveksling til et av Nords mange partnerskapsuniversiteter, eller på vårt fremtidsrettede partnerskapsprogram i verdensmetropolene Moskva og Shanghai.

Kostnader

Semesteravgift og pensumlitteratur. Studentene dekker sine reiseutgifter mellom Norge og partnerinstitusjoner (refunderbart for norske studenter tilknyttet Lånekassen).

Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting

Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått.

Vurdering kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent. Vi viser til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer (www.nord.no/no/om-oss/lover-forskrifter-retningslinjer/Sider/default.aspx)

Eksamen og vurderingsformer

Skriftlige skoleeksamener, klassepresentasjoner, casearbeid, oppgaver, innleveringer, prosjektarbeid, hjemmeeksamen mm.

Avsluttende eksamen

Avsluttende eksamen på studieprogrammet er masteroppgave.

Programevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser

Progresjonskrav

Minimum 45 studiepoeng fra første studieår må være bestått før studenten kan begynne på andre studieår.


I tillegg gjelder progresjonskrav gitt i Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet

Studiepoeng 120 Type studium Mastergrad iht §3, 2 år Språk
Engelsk
Fakultet
Handelshøgskolen
Studiested Bodø