Studieplan

Grunnskolelærerutdanning master 5-10

Velg kull

Beskrivelse av studiet

Grunnskolelærer master 5-10 er en integrert og profesjonsretta utdanning, basert på forskning og erfaringskunnskap. Masterutdanningen kjennetegnes av helhet og sammenheng mellom fag, fagdidaktikk, pedagogikk og praksisstudier, og skal bidra til profesjonsforståelse og kritisk refleksjon.

For de campusbaserte utdanningene i Bodø og Levanger, er de tre første studieårene organisert ved det aktuelle campuset, hvor studentene møter undervisningsaktiviteter på campus hver uke. I 4. studieår vil undervisningen i masteremnet organiseres med undervisningssamlinger med nettstøttede undervisningsaktiviteter mellom samlingene. De ulike undervisningsaktivitetene er beskrevet i den enkelte emnebeskrivelse. I niende semester vil undervisningen være organisert i fire ukesamlinger med mellomliggende nettstøttet undervisning. Hver student inngår veiledningskontrakt for arbeidet med masteroppgaven i tiende semester. Veiledningen organiseres deretter etter avtale mellom veileder og student.

Det er i utdanningen obligatorisk med 60 studiepoeng Pedagogikk og elevkunnskap. Til sammen skal utdanningen omfatte 2-3 undervisningsfag.

Universitetet tar høyde for at fagtilbudet kan endres etter studentenes fagvalg. Enkelte fag vil også på grunn av fagets art ha et maksimalt antall av studenter.

Mot slutten av 2. studieår velger studentene sitt masterfag. Masterfordypningen kan være i et av studentens undervisningsfag eller i profesjonsretta pedagogikk eller spesialpedagogikk. Studentene skriver sin masteroppgave over en selvvalgt problemstillingen innenfor masterfaget i 10. semester.

I 3. studieår skal studentene skrive en profesjonsretta FoU-oppgave.

Det vil være krav til obligatorisk deltagelse i undervisningen. Dette er nærmere beskrevet i den enkelte emnebeskrivelse.

Studentene har minst 110 dager veiledet og vurdert praksis i skolen fordelt over de fire første studieårene. Det er krav til 100 % oppmøte i praksis. Studentene må påregne at praksis skal gjennomføres i Nord universitets praksisområde.

 

Retningslinjer for praksis finner du her

 

Studentene må ha bestått alle emner fra første studieår for å kunne begynne i tredje studieår. Studentene må ha bestått alle emner fra første til tredje studieår for å begynne i femte studieår. Forkunnskapskrav for enkeltemner vil fremgå av den enkelte emnebeskrivelse.

Oppbygging/emner

​​

Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap enten i et valgt undervisningsfag og fagets didaktikk eller i profesjonsrettet pedagogikk/spesialpedagogikk
 • har spesialisert innsikt i et avgrenset fagområde (masteroppgaven) har bred profesjonsretta kunnskap i øvrige fag som inngår i utdanningen
 • har inngående kunnskap om relevant forskning og teori, samt vitenskapelige tenkemåter, forskningsmetoder og etikk
 • har inngående kunnskap om gjeldende lov- og planverk for grunnopplæringen, og om overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn og fra ungdomstrinn til videregående opplæring
 • har inngående kunnskap om videreutvikling av grunnleggende ferdigheter, vurderings- og prøvesystemer, klasseledelse og vurdering av elevers læring og hva som fremmer læring i fagene
 • har inngående kunnskap om læringsteori og barn og unges utvikling, danning og læring i ulike sosiale, språklige og kulturelle kontekster
 • har kunnskap om barn og unge i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om mobbing, vold og seksuelle overgrep mot barn og unge, gjeldende lovverk og barn og unges rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv
 • har bred kunnskap om lærerprofesjonen, fagenes egenart og historie, og forståelse av skolens utvikling som organisasjon, dens mandat, verdigrunnlag og plass i samfunnet.

 

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan undervise basert på forskning og erfaringskunnskap, alene og sammen med andre
 • kan analysere, tilpasse og bruke gjeldende læreplaner
 • kan iverksette tidlig innsats og sikre progresjon i elevens utvikling av grunnleggende ferdigheter og fagkompetanse
 • kan skape inkluderende og helsefremmende læringsmiljøer som bidrar til gode faglige, sosiale og estetiske læringsprosesser
 • kan analysere, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger, tilpasse opplæringen til elevenes forutsetninger og behov, bruke varierte undervisningsmetoder og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring og utvikling
 • kan vurdere og bruke relevante læremidler, digitale verktøy og ressurser i opplæringen, og gi elevene opplæring i digitale ferdigheter
 • kan analysere og forholde seg kritisk til nasjonal og internasjonal forskning og anvende denne kunnskapen i profesjonsutøvelsen
 • kan alene, og i samarbeid med andre, bruke relevante metoder fra forsknings- og utviklingsarbeid, for kontinuerlig utvikling av egen og skolens kollektive praksis, samt gjennomføre avgrensede forskningsprosjekter under veiledning
 • kan identifisere tegn på mobbing, vold og seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal kandidaten raskt kunne iverksette nødvendige tiltak, og kunne etablere samarbeid med relevante faginstanser.

 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan styrke internasjonale og flerkulturelle perspektiver ved skolens arbeid, bidra til forståelse av samenes status som urfolk og stimulere til demokratisk deltakelse og bærekraftig utvikling
 • kan initiere og ivareta et godt skole¿hjem-samarbeid, og samarbeide med andre aktører relevante for skolens virksomhet
 • behersker norsk muntlig og skriftlig, både bokmål og nynorsk, og kan bruke språket på en kvalifisert måte i profesjonssammenheng
 • kan på et avansert nivå formidle og kommunisere om faglige problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelsen, og har profesjonsfaglig digital kompetanse
 • kan analysere og vurdere relevante faglige og etiske problemstillinger og bidra til utvikling av faglig felleskap på den enkelte skole
 • kan bidra i innovasjonsprosesser knyttet til skolens virksomhet og legge til rette for at lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv involveres i opplæringen.

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse med spesielle opptakskrav. Det er ikke mulig å søke på grunnlag av realkompetanse

Det kreves politiattest (barneomsorgsattest) for studiet.

Spesielle opptakskrav:

Du må dokumentere:

 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
 • gjennomsnittskarakter 4 eller bedre i matematikk (224 timer) og
 • minst 35 skolepoeng.

Du dekker også karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Yrkesmuligheter

Utdanningen skal kvalifisere for ansettelse i undervisningsstilling i grunnskolen.

Utdanningens allsidighet gir også et godt grunnlag for å gå inn i andre yrker som eksempelvis skoleadministrasjon, i media og i ulike typer personal- og informasjonsarbeid.

Videre utdanning

Utdanningen kvalifiserer for opptak til doktorgradsutdanning. Fullført utdanning sammen med minst to års yrkeserfaring kan kvalifisere for opptak til Ph.d. i studier av profesjonsstudier ved Nord universitet.

Utenlandsopphold

Det er lagt til rette for utveksling første semester i 3. studieår. Det er mulig å ta profesjonsemner ved andre institusjoner som tilbyr lærerutdanning på masternivå. Studentene kan også arbeide med FoU-oppgaven på denne institusjonen og evt. bli tilknyttet en ekstern veileder der.  Et eventuelt utenlandsopphold skal tilpasses studieløpet for den aktuelle studenten.

 

De samarbeidspartnere som kanskje er mest relevante for utveksling er Turun Yliopisto (universitetsskolen i Rauma/Finland); Augustana University USA; University of Tampere, School of Education, Finland;  University of Latvia, Faculty of Education, Psychology and Art, Latvia; Pädagogische Hochschule Kärnten - Viktor Frankl Hochschule, Østerrike.

Kostnader

Foruten utgifter til semesteravgift, pensumlitteratur og bærbar pc / nettbrett, kan det tilkomme utgifter til ekskursjoner, materialavgifter etc. Dette er beskrevet i den enkelte emnebeskrivelse.

Utgifter til reise og opphold i forbindelse med praksisstudier må påregnes.

Realkompetanse

Man kan ikke søke opptak til grunnskolelærerutdanningene på grunnlag av realkompetanse.

Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting

Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent.

 

Eksamensbestemmelser finnes i Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet, Retningslinjer for eksamenskandidater ved Nord universitet, og Forskrift til rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10.

Eksamen og vurderingsformer

Studentene skal møte varierte undervisnings- og vurderingsformer som er tilpasset det enkelte fag og undervisningsfag. De enkelte undervisnings- og vurderingsformene er beskrevet i den enkelte emnebeskrivelse.

 

I tredje studieår skal studentene skrive en profesjonsretta FoU-oppgave kombinasjon mellom et undervisningsfag (fortrinnsvis i masterfaget) og faget pedagogikk og elevkunnskap. Oppgaven må være bestått før studentene kan begynne på masteroppgaven.

 

Studentene skriver masteroppgave i 10. semester. Masteroppgavens tema er innenfor studentenes valgte masterfag, har et omfang på 30 studiepoeng og skal være profesjonsretta og praksisorientert.

 

Studentene blir løpende skikkethetsvurdert gjennom hele studiet.

Avsluttende eksamen

Avsluttende eksamen på studieprogrammet er masteroppgaven.

Programevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

.

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser

Vi viser til gjeldende forskrift og tilhørende retningslinjer.
 • Forskrift til rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10
 • Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10
 • Prinsippene i opplæringsloven og gjeldende læreplan for grunnskolen
 • Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning

Skikkethet

Studentene er under skikkethetsvurdering i hele studieløpet

Praksis

110 dager
Studiepoeng 300 Type studium Mastergrad iht §4, 5 år Språk
  Fakultet
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
Studiested Bodø og Levanger