Studieplan

Master i helsevitenskap

Velg kull

Beskrivelse av studiet

Master i helsevitenskap er en utdanning for deg som ønsker å bidra i utviklingen av helsetjenester og et helsefremmende samfunn gjennom praksis og forskning. Helse og deltakelse er kjernebegreper som krever tverrfaglig innsats og bred samhandling. Studiet vektlegger kunnskap om forhold som fremmer helse og tilpassede helsetjenester. Utdanningen bygger på et bredt, tverrfaglig forskningsfelt og har to fordypninger: psykisk helsearbeid og e-helse.

Master i helsevitenskap er et studietilbud både for deg som nylig har fullført helse- eller sosialfaglig bachelorutdanning, og for erfarne praktikere og ledere som ønsker faglig fordypning og mulighet til videre forskning.

Utdanningen er bygd opp av 30 studiepoeng fellesemner, 30 studiepoeng fordypningsemner, 10 studiepoeng i et valgfritt emne og masteroppgave på 40 studiepoeng innen den valgte fordypningen. Noen emner tilbys også som enkeltemner.

Innpassing av tidligere utdanning

 • Søkere som er tatt opp til studiet, og som tidligere har bestått studier og emner på masternivå som de mener er tilsvarende innhold og læringsutbyttebeskrivelser, kan sende søknad til postmottak@nord.no for å få vurdert innpassing av disse. Søknaden må dokumenteres med studiumsbeskrivelser, emnebeskrivelser og karakterutskrifter.
 • Søkere som har fullført Videreutdanning i psykisk helsearbeid, 60 sp, ved Nord universitet, fra følgende kull - Studiested Namsos kull 2009 - 2021 og studiested Bodø kull 2019 - 2021, kan etter søknad få innpassing for emnene HEL5006, PSH7004, VIT5018, KOK7000, PSH7001 + 1 valgemne 10 sp. Gitt positivt svar, kan disse starte direkte på 2.studieår. Disse studentene må være obs på at emnet MET5007 Prosjektutvikling og forskningsdesign, høst 2022, krever et prosjektnotat rundt eget masteroppgaveprosjekt ved oppstart i uke 34. Se emnebeskrivelsen

Fjerde semester i Master i helsevitenskap er tilrettelagt for utveksling. Det innebærer både at våre studenter kan reise på utveksling det semesteret, og at vi kan få innreisende studenter fra andre land. Dersom det er behov for det, vil derfor aktuelle emner ha undervisning på engelsk i fjerde semester.

Oppbygging/emner

​​

Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Samlinger

1. studieår

Høst 2022:

 • Fellesemne

  • HEL5006 Helsevitenskap – 2 samlinger - hver på ei uke - uke 34 og uke 37

   • Hjemmeeksamen - uke 38 og uke 39
 • Fordypningsspesifikke emner – 2 samlinger - hver på 1 uke

  • PSH7004 Perspektiv i psykisk helsearbeid - 2 samlinger - hver på ei uke - uke 40 og 46

   • Hjemmeeksamen - uke 47 og 48
  • HEL7000 Digital dokumentasjon og -samhandling

   • Oppgave innleveres uke 50
 • Masteroppgaveseminar: 16.september, kl 09-11 og 16.desember, kl 09-11

Vår 2023:

 • Fellesemner

  • VIT5018 Vitenskapsteori og forskningsetikk - 2 samlinger - hver på 1 uke - uke 13 og uke 17

   • Hjemmeeksamen uke 18 og uke 19
 • Fordypningsspesifikke emner - 2 samlinger - hver på 1 uke

  • KOK7000 Kommunikasjon, samarbeid og relasjon - 2 samlinger - hver på 1 uke - uke 2 og uke 6

   • Hjemmeeksamen uke 7 og 8
  • HEL7001 Velferds- og behandlingsteknologi

   • Oppgave innleveres uke 22
 • Masteroppgaveseminar: 8.2 og 24.5 kl 9-11

2. studieår:

Høst:

Felles samlinger for metode og prosjektutvikling – 2 samlinger - hver på 1 uke

Kvantitative forskningsmetoder og statistikk – 2 samlinger - hver på 4 dager

Prosjektutvikling og forskningsdesign - 2 samlinger - hver på 1 dag

Fordypningsspesifikke emner - 2 samlinger - hver på 1 uke

Vår:

Felles samlinger for metode og prosjektutvikling – 2 samlinger - hver på 1 uke

Kvalitative forskningsmetoder – 2 samlinger - hver på 4 dager

Prosjektutvikling og forskningsdesign - 2 samlinger - hver på 1 dag

Valgfritt emne - 2 uker

3. Studieår

Høst:

Masteroppgave i helsevitenskap – 2 samlinger + 2 dager

Vår:

Masteroppgave i helsevitenskap – 2 samlinger + 2 dager

Avslutningskonferanse

Studentene får presentere sine prosjekter

Studiet er samlingsbasert deltidsstudium som strekker seg over tre år. Arbeidsomfanget som må legges til grunn for å nå læringsutbyttene for et studieår er 1000-1200 timer. For å nå læringsutbyttebeskrivelsene må kandidatene forvente å arbeide ca. 25 timer i uke med studiene. I disse timene skal alt arbeid som kandidaten legger ned i studie regnes inn; som forberedelse, forelesninger, veiledning, selvstudium, gruppearbeid, rapportering, arbeid med pensum, eksamensforberedelser og gjennomføring av eksamen.

Læringsutbytte

KUNNSKAP

Kandidaten

 • har avansert kunnskap om helsevitenskap og spesialisert innsikt om forhold som fremmer og hemmer helse og deltakelse på individ, gruppe og samfunnsnivå relatert til valgt fordypningsområde
 • har inngående kunnskap om vitenskapsteori, kunnskapsformer og kunnskapsbasert praksis, og implikasjoner for tverrfaglig praksis og tjenesteinnovasjon
 • kan anvende sin kunnskap i helsevitenskap til tjenesteinnovasjon, undervisning, veiledning og rådgiving
 • har omfattende innsikt i forskningsmetoder og forskningsetikk samt prosjektutvikling knyttet til helsevitenskapelig forskning
 • kan identifisere og analysere faktorer som hemmer og fremmer helse og deltakelse

FERDIGHETER

Kandidaten

 • kan bruke relevante forskningsmetoder på en selvstendig måte for å utvikle, gjennomføre og evaluere utviklingsarbeid innenfor helsevitenskap
 • kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor helsevitenskap og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning
 • kan forholde seg kritisk og analytisk til ulike kunnskapskilder, teorier og praksiser og anvende nasjonal og internasjonal litteratur for å formulere faglige resonnementer
 • kan identifisere behov, planlegge, og i samsvar med gjeldende lover og forskningsetiske normer gjennomføre og formidle et selvstendig avgrenset forskningsprosjekt relatert til valgt fordypningsområde

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten

 • kan arbeide selvstendig for å identifisere teoretiske, praktiske eller etiske problemstillinger knyttet til tjenesteinnovasjon/ fagutvikling/ samfunnsmessige utfordringer
 • kan beskrive og presentere eget vitenskapelig arbeid både skriftlig og muntlig, med klart vitenskapelig språk og presis formulering
 • kan kommunisere om helsevitenskapelige problemstillinger, vurderinger og konklusjoner med fagfeller, andre profesjoner og allmenheten
 • kan bidra og stimulere til nytenkning og innovasjon, samt bidra i aktuell faglig debatt, og formidle disse i faglige fora
 • har innsikt i globale helseutfordringer og kan anvende internasjonal litteratur

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende innen helse- eller sosialfag (sykepleie, vernepleie, ergoterapi, farmasi, fysioterapi, bioingeniør, ernæringsfysiologi, radiografi, sosialt arbeid eller barnevern), eller bachelor i idrett.

Spesielt for fordypning i Psykisk helsearbeid

 • Det kreves politiattest for å få starte på fordypning i Psykisk helsearbeid.
 • Når du har fått opptak til studiet, vil du få dokumentasjon fra universitetet. Denne legges ved når du søker om politiattest.
 • Det er krav om ett års relevant praksis etter bachelorutdanningen for å få masterutdanningen godkjent tilsvarende Rammeplan for videreutdanning i psykisk helsearbeid.

Søkere som ønsker å søke om innpassing av tidligere emner på masternivå, kan lese mer under “Programmets innhold”

Yrkesmuligheter

Fullført master i helsevitenskap kvalifiserer til å jobbe med komplekse helsefaglige problemstillinger i for eksempel folkehelsearbeid, psykisk helsearbeid eller e-helse. Utdanningen gir kompetanse til å utøve kritisk, reflektert og kunnskapsbasert profesjonsutøvelse og kvalifiserer til fagutviklingsstillinger, faglig ledelse i helse- og omsorgstjenester og oppgaver/ stillinger innen offentlig forvaltning, undervisningsstillinger på universitet og høgskole samt opptak på PhD-program.

Studenter som ønsker å få kompetanse tilsvarende kravene i Rammeplan for videreutdanning i psykisk helsearbeid må ha 60 stp. med følgende emnekombinasjon: Helsevitenskap (10 stp) + Vitenskapsteori og forskningsetikk (10 sp) + Perspektiver på psykisk helsearbeid (10 stp) + Kommunikasjon, samarbeid og relasjon (10 stp) + Tilnærminger til psykisk helsearbeid (10 stp ) + et valgfritt emne på 10 stp. Videre kreves det minst ett års relevant yrkeserfaring etter fullført grunnutdanning før opptak.

Videre utdanning

Studiet kvalifiserer til opptak på PhD-program i profesjonsvitenskap ved Nord universitet, og PhD-program ved andre universitet/ høgskoler.

Utenlandsopphold

Kandidater som ønsker utveksling, kan ta hele eller deler av 4 semester ved et annet universitet.

Fjerde semester i Master i helsevitenskap er tilrettelagt for utveksling. Det innebærer både at våre studenter kan reise på utveksling det semesteret, og at vi kan få innreisende studenter fra andre land. Dersom det er behov for det, vil derfor aktuelle emner ha undervisning på engelsk i fjerde semester.

Kostnader

Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer datamaskin med mikrofon og videoutstyr. Det kreves stabilt internett med tilstrekkelig kapasitet for å kunne delta i nettbasert undervisning og gruppearbeid.​

Eksamen og vurderingsformer

I masterprogrammet legges det vekt på varierte vurderings- og eksamensformer. Hvert emne har minimum ett arbeidskrav. Disse er enten er skriftlige eller muntlige, individuelle eller i gruppe. Ulike eksamensformer benyttes: Skriftlig hjemmeeksamen, skriftlig skoleeksamen og oppgave med muntlig justering (masteroppgaven).

Avsluttende eksamen

I masteroppgaven skal studenten nyttiggjøre seg kunnskap fra studiets øvrige emner gjennom systematisk og selvstendig arbeid med et selvvalgt tema. Prosjektbeskrivelsen utarbeidet i emnet ‘prosjektutvikling og forskningsdesign’ er utgangspunkt for oppgaven. Arbeidet med masteroppgaven utgjør studiets største emne (40 stp.) og skal gi et sammenfattende uttrykk for læringsutbytte fra hele studiet med tanke på anvendelse av teori, forskningsetikk og metode i studiet av helsevitenskapelige problemstillinger.

Programevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene og vitenskapelig ansatte gjennom emneevalueringer og studieprogramevaluering. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser

Emnene innen psykisk helsearbeid er regulert av rammeplan for videreutdanning i psykisk helsearbeid.

Progresjonskrav

For å gjennomføre masteroppgaveemnet må følgende emner eller tilsvarende være bestått: vitenskapsteori, kvalitative- og kvantitativ forskningsmetode samt prosjektutvikling og forskningsdesign.

Skikkethet

Studentenes skikkethet for vurderes gjennom hele utdanningen, i henhold til forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning.

Praksis

For studenter som velger fordypning i psykisk helsearbeid må påregne noe praksis.
Studiepoeng 120 Type studium Mastergrad iht §3, 2 år Språk
Norsk
Fakultet
Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
Studiested Levanger