Studieplan

Master i beredskap og kriseledelse

Velg kull

Beskrivelse av studiet

Programmet Beredskap og kriseledelse er et erfaringsbasert masterprogram på 90 studiepoeng som går over tre år. Formålet er å gi en teoretisk kunnskap i beredskap og kriseledelse både på taktisk, operativt og strategisk nivå. Beredskapssystemets oppbygging og responsmønster i ulike typer kriser belyses. Programmet omfatter kunnskap om ledelse i kriser og i endringsprosesser i beredskapsapparatet. Kunnskap om hvordan beredskapssystemene er organisert og hvordan en legger til rette for kompetanseutvikling står sentralt.

Studieprogrammet fokuserer på lederroller i ulike posisjoner og de viktigste operasjonsmønstrene i beredskapsapparatet. Programmet tar opp spørsmål knyttet kommunikasjon og media og hvordan digital teknologi kan støtte beredskapsledelsen. Det tilbys også spesialisert kunnskap om utfordringer knyttet til menneskelige faktorer i systemer med fokus på ledelse og sikkerhet, og inngående kunnskap om krisestabsorganisering og de ulike nivåene i beredskapssystemet. En ser nærmere på hvordan teknologiske faktorer både virker inn på trusselbildet og skaper nye muligheter, inklusive utviklingen i cyberdomenet. Det legges vekt på trening og øvelser i form av table top øvelser, simulatorstyrte øvelser i NORDLAB, og deltakelse i fullskalaøvelsen Øvelse Nord sammen med nødetatene, Forsvaret og andre beredskapsaktører.

Oppbygging/emner

​​

Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Samlinger

Samling 1: DIGITAL

6. september 09:00 – 15:00 ORG5001 Beredskapsorganisasjoner og krisehåndtering

7. september 09:00 – 15:00 ORG5001 Beredskapsorganisasjoner og krisehåndtering

8. september 09:00 – 15:00 ORG5001 Beredskapsorganisasjoner og krisehåndtering


Samling 2: FYSISK I BODØ

28. september 10:15 – 16:00 LED5000 Endrings- og kriseledelse

29. september 09:00 – 16:00 LED5000 Endrings- og kriseledelse

30. september 09:00 – 16:00 ORG5001 Beredskapsorganisasjoner og krisehåndtering

1.oktober 09:00 – 16:00 ORG5001 Beredskapsorganisasjoner og krisehåndtering


Samling 3: DIGITAL

27. oktober 09:00 – 16:00 LED5000 Endrings- og kriseledelse

28. oktober 09:00- 16:00 LED5000 Endrings- og kriseledelse


Normalt er det tre samlinger per semester, hver av en varighet på tre til fire dager, totalt omtrent 10 dager undervisning per semester. Studieprogrammet er erfaringsbasert og en god del av erfaringsutvekslingen skjer ved at studentene møtes og diskuterer med bakgrunn i sin erfaring opp mot den teorien som legges til grunn i de ulike fagene. Studentaktive undervisningen baserer seg i stor grad på refleksjoner av egen praksis, table-top og diskusjonsøvelser, gruppearbeid, full-skala øvelser og bruk av beredskapsledelse lab NORDLAB. Siden studenters erfaringsutveksling benyttes på denne måten, er det ikke lagt opp til streaming av forelesninger.

Noe av undervisningsopplegget krever at dersom man ikke kan delta, må man kompensere for det med et skriftlig arbeid. Noen av fagene har arbeidskrav. Det er ikke obligatorisk deltagelse på samlingene, men vi anbefaler sterkt deltakelse på så mange samlingsdager som mulig. Ved fravær er studenten selv ansvarlig for å ta kontakt med emneansvarlig, lese seg opp og delta i eventuelle obligatoriske arbeidsaktiviteter, samt kompensere med mulige ekstra innleveringer. Samlinger foregår i Bodø og digitalt.

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Kandidatene har inngående kunnskap om hvordan offentlig og privat beredskap er organisert, og spesialisert innsikt i kritiske faktorer som påvirker beredskap og kriseledelse i organisasjoner
 • Kandidatene har inngående kunnskap om og kan anvende teorier innen beredskap og kriseledelse
 • Kandidatene har inngående kunnskap om organisatorisk læring og hvordan strategisk kompetanseutviklingsarbeid kan planlegges for å fremme organisasjonens kompetanse i krisehåndtering
 • Kandidatene har kunnskap i strategisk kommunikasjon og mediehåndtering
 • Kandidatene har kunnskap om digitale trusler og forebygging

Ferdigheter

 • Kandidatene kan analysere eksisterende teorier, metoder og prinsipper i beredskap og kriseledelse og omsette kunnskapen til praktisk beredskapsarbeid og utvikling i egne organisasjoner
 • Kandidatene kan kritisk reflektere over organisasjoners beredskapsstrategier
 • Kandidatene kan jobbe med strategisk kompetanseutviklingsarbeid
 • Kandidatene kan analysere forskningsproblemer innen beredskap og kriseledelse og gjennomføre et selvstendig FoU-prosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • Kandidaten har forståelse for hvordan IT-basert ledelsesstøtteverktøy kan brukes i beredskapsorganisasjoner

Generell kompetanse

 • Kandidatene kan analysere relevant forskningsbasert kunnskap om ledelse på strategisk, operasjonelt og taktisk nivå i beredskapsorganisasjoner
 • Kandidatene kan diskutere faglige emner basert på erfaring fra egen praksis
 • Kandidatene kan tilegne seg kunnskap knyttet til kompetanseutvikling innen beredskap og kriseledelse og formidle dette innen egne organisasjoner
 • Kandidatene kan bidra med nyskaping og til et mer innovativt krise- og beredskapssystem

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende grad av minimum 180 studiepoeng omfang, i henhold til Lov om universiteter og høgskoler (§3.5 Faglige bestemmelser – akkreditering) og Forskrift om krav til mastergrad (§5 Krav til erfaringsbasert mastergrad av 90 eller 120 studiepoengs omfang). 

I tillegg kreves minst to års relevant yrkeserfaring fra lønnet arbeid. Yrkeserfaringen må kunne relateres til fagområdene beredskap eller kriseledelse. Eksempel er relevante stillinger innen Forsvaret, nødetater (politi-, brann- og helseetatene), adferdsrettet trafikksikkerhetsarbeid, beredskapsorganisasjoner, eller som beredskapsledere i industri eller offentlige organisasjoner.

Dersom det er flere søkere enn kapasiteten tilsier, rangeres søkere som tilfredsstiller opptakskravene etter følgende kriterier:

 • I grunnlaget for rangering inngår karakterpoeng og eventuelle tilleggspoeng.
 • Karakterpoeng som er et veid gjennomsnitt av karakterene på vitnemålet danner grunnlaget for opptaket.
 • Alle karakterene teller i henhold til det omfang som er angitt for faget på vitnemålet.
 • Bestått/ikke bestått eller tilsvarende karakterer teller ikke ved beregning av gjennomsnittskarakter.

Tilleggspoeng gis på følgende grunnlag:

Tilleggsutdanning utover opptaksgrunnlaget.

 • Det gis 1 poeng pr. 30 studiepoeng maksimalt 2 poeng.

Relevant praksis utover opptaksgrunnlaget.

 • Det gis 1 poeng pr. år i inntil 10 år. Praksis må være opparbeidet etter endt grunnutdanning.

Ved innsending av dokumentasjon kreves følgende:

 • Vitnemål/karakterutskrift som dokumenterer fullfør bachelorgrad eller annen gradsutdanning av minimum 180 sp.
 • En arbeidsattest som er datert og signert fra arbeidsgiver, og som viser til minst to års relevant arbeidserfaring. 
 • Arbeidsattester må inneholde stillingsprosent og/eller antall timer. Attesten må også ha tiltredelsesdato og eventuell sluttdato.
 • Attesten skal også inneholde en beskrivelse av arbeidsoppgaver tilknyttet stillingen.

Annen dokumentasjon, som arbeidskontrakt, CV, lønnslipp o.l. regnes ikke som gyldig dokumentasjon og vil ikke bli vurdert.Tjenesteuttalelser fra Forsvaret må tilfredsstile de samme kravene som til arbeidsattest. Førstegangstjeneste og praksis som inngår i utdanningen teller ikke som yrkeserfaring.

Internasjonale søkere 

Internasjonale søkere må dokumentere kunnskaper i norsk og engelsk. Mer informasjon om dokumentasjonskrav til språkkunnskaper finnes på nettsidene til Nord universitet.

Yrkesmuligheter

Masterprogrammet gir kunnskaper og ferdigheter i beredskaps- og kriseledelse for arbeid med sikkerhets- og beredskapsansvar i både private og offentlige virksomheter, og i det offentlige beredskapsapparatet. Studiet har et ledelsesperspektiv og er relevant for søkere med ledererfaring eller annen relevant yrkeserfaring innen fagområdet, og som ønsker å styrke sin akademiske kompetanse.

Videre utdanning

Erfaringsbaserte masterstudier kvalifiserer ikke direkte for opptak til doktorgradsstudium. Det vil normalt være nødvendig med ytterligere fordypning innen det fagfelt en ønsker å ta doktorgrad for å kunne bli vurdert for opptak.

Utenlandsopphold

Det er mulighet for utveksling i programmet. Tredje semester, som består av to valgemner, er spesielt godt egnet for dette. Nord universitet har avtale med Laurea University of Applied Science i Finland der studenter på Master i beredskap kan avlegge emner som del av graden. Mer detaljert informasjon er tilgjengelig for studenter som er tatt opp til studieprogrammet.

Studieprogrammet er en del av nettverket CONRIS – Cooperation Network for Risk & Security Studies.

Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Realkompetanse

Søkere til grunnutdanninger har krav på å bli vurdert på grunnlag av realkompetanse, jfr. Forskrift om opptak til høyere utdanning. Forskriften gjelder kun opptak til grunnutdanning (§1-1. Virkeområde). For å bli vurdert for opptak til mastergradsprogram ved HHN, må søkerne derfor oppfylle ordinære opptakskrav for aktuelt program.

Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting

Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent.

Vi viser til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer

Eksamen og vurderingsformer

Skriftlig skoleeksamen, hjemmeeksamen, oppgaver og arbeidskrav.

Avsluttende eksamen

Avsluttende eksamen på studieprogrammet er masteroppgave.

Programevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser

Progresjonskrav

Alle emner må være bestått før studenten kan starte med masteroppgaven. I tillegg gjelder progresjonskrav gitt i Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet.
Studiepoeng 90 Type studium Mastergrad iht §5 (erf.bas.), 1,5-2 år Språk
Norsk
Fakultet
Handelshøgskolen
Studiested Bodø