Studieplan

Master i klinisk sykepleie

Velg kull

Beskrivelse av studiet

Med Master i klinisk sykepleie vil kandidaten ha styrket kompetanse innenfor pasientrettet arbeid, fagutviklingsarbeid og forskning i klinisk sykepleie. Masterprogrammet er både klinisk rettet og akademisk rettet. Studiets faglige profil gjenspeiler vektlegging av etikk, sykepleievitenskap og nærhet til praksisfeltet.

Masterprogrammet er samlingsbasert med de obligatoriske emnene sykepleievitenskap, omsorgsfilosofi og etikk, vitenskapsteori og metode (del1) og forskningsmetode og design (del2), som går over 3 år på deltid. Som en del av til sammen 120 studiepoeng er 30 studiepoeng valgfrie emner. 30 studiepoeng fra valgfrie videreutdanningsemner innen sykepleie eller andre relevante fag for master i klinisk sykepleie integreres i programmet. Disse kan søkes innpasset etter opptak hvis du allerede har tatt et relevant studium, eller tas parallelt med obligatoriske emner. Obligatoriske og valgfrie emner må være bestått før studenten kan levere masteroppgaven.

Studentene kan velge problemstilling for masteroppgaven innenfor ulike temaområder ut fra et sykepleiefaglig perspektiv. Studenten vil kunne ha mulighet til å delta i forskningsprosjekter hvis det er tjenlig for masteroppgaven. Avhengig av problemstilling kan studentene velge mellom ulike metodologiske tilnærminger.

Oppbygging/emner

Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Samlinger

Obligatoriske emner:

Høst 21 Emne Emneansvar Dato Uke

SYK361H Sykepleievitenskap Anne Kasén 31/8-3/9 (ti-fred) uke35

SYK361H Sykepleievitenskap Anne Kasén 28-30/9 (ti-tors) uke39

SYK361H Sykepleievitenskap Anne Kasén 19-21/10 uke42

SYK361H Sykepleievitenskap/Hjemmeeksamen*

Anne Kasén 25/10-8/11 uke43-44*

SYK362H Omsorgsfilosofi og etikk Sine Maria Herholdt-Lomholdt 30/11-3/12 (ti-fre) uke48

Våren 21 Emneansvar Dato Uke

SYK362H Omsorgsfilosofi og etikk Sine Maria Herholdt-Lomholdt 11-13/1 (tirsd-torsd) uke2

SYK362H Omsorgsfilosofi og etikk/hjemmeeksamen Sine Maria Herholdt-Lomholdt 18-20/1 (ti-to) uke3 *

VT314H Vitenskapsteori og metode: Ontologi, epistemologi og metodologi Anne Kasén 8-10/2 (ti-to) uke6

VT314H Vitenskapsteori og metode: Ontologi, epistemologi og metodologi Anne Kasén 15-18/3 (ti-fre) uke11

VT314H Vitenskapsteori og metode: Ontologi, epistemologi og metodologi/ Hjemmeeksamen Anne Kasén 25/4 -9/5 17-18 *

* hjemmeeksamen

Med forbehold om endringer.

Y. Hilli/

Fordypninger

Geriatri
* Gerontologi: 2 samlinger (4d+3d)
* Profesjonell yrkesutøvelse og faglig ledelse: 2 samlinger (4d+3d)
Med forbehold om endringer.

Palliasjon
* Palliasjon 1:

Høsten 2021:

Uke 36: 6.- 8. september
Uke 41: 13.-15. oktober
Uke 46: 15.-16. november
Eksamen 6. - 17. desember
Med forbehold om endringer.

Demensomsorg

Kun digitalt.
Oppstart digitalt
Ytterligere informasjon på Canvas
Med forbehold om endringer.

Læringsutbytte

KUNNSKAP

Kandidaten:

 • har avansert kunnskap innenfor klinisk sykepleie og spesialisert innsikt i et avgrenset valgfritt område.
 • har inngående kunnskap om vitenskapelig teori og metoder innenfor klinisk sykepleie.
 • kan anvende kunnskap om sykepleievitenskap, omsorgsfilosofi og etikk og metodologi innovativt innen fagutvikling og forskning.
 • kan analysere sykepleiefaglige problemstillinger med utgangspunkt i fagets vitenskapelige tradisjon, egenart og plass i samfunnet.

 

FERDIGHETER

Kandidaten:

 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder som faglig relevante databaser, og anvende disse til å strukturere og formulere sykepleiefaglige resonnementer.
 • kan analysere eksisterende teori, og arbeide selvstendig og i samarbeid med andre i løsninger av praktiske og teoretiske problemløsninger.
 • kan bruke og begrunne valg av relevante metoder for forskning og fagutvikling innen sykepleie på en selvstendig måte.
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.

 

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten:

 • kan analysere relevante sykepleiefaglige og forskningsetiske problemstillinger og dokumentere og kvalitetssikre yrkesutøvelsen.
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter innovativt for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter innen klinisk sykepleie.
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker uttrykksformer innen sykepleievitenskap, etikk og metodologi.
 • kan kommunisere om sykepleiefaglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innen klinisk sykepleie.
 • kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser innen sykepleiefaget, nasjonalt og internasjonalt.

Opptakskrav

Bachelorgrad i sykepleie

§ 4-4.Rangeringsregelverk (jf. forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet)

 • Dersom det ikke fremgår eget rangeringsregelverk av studieplanen, beregnes konkurransepoeng ut fra karakternivået i opptaksgrunnlaget i henhold til retningslinjer vedtatt av rektor, og rangeres ut fra denne beregningen.
 • Ved poenglikhet mellom søkere foretas loddtrekning.
 • Søkere som ikke kan poengberegnes rangeres etter en konkret, individuell vurdering.
 • Yrkesmuligheter

  Med master i klinisk sykepleie kan man jobbe med utdanning eller i klinisk sykepleiepraksis, direkte pasientrettet og innen ledelse og fagutvikling.

  Videre utdanning

  Kandidater med master i klinisk sykepleie kan søke opptak ved ph.d. program innen sykepleie og helse, profesjonsvitenskap eller andre program.

  Utenlandsopphold

  Studentene vil kunne benytte seg av universitetets generelle utvekslingsmuligheter, for eksempel gjennom etablerte mobilitetsprogrammer som Erasmus+ og Nordplus.

  Kostnader

  Studenten må ha PC, mikrofon og kamera. Ellers ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

  Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting

  Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent.

  Vi viser til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer

  Eksamen og vurderingsformer

  Studiet har hjemmeeksamener og en avsluttende masteroppgave som vurderes med bokstavkarekterer A-F, og krav om obligatorisk deltakelse (OD) på enkelte emner.

  Avsluttende eksamen

  Avsluttende eksamen på studieprogrammet er masteroppgave på 45 studiepoeng.

  Programevaluering

  Studieevaluering gjennomføres som en kontinuerlig prosessevaluering med emneevaluering, formelt og uformelt, skriftlig og muntlig. Både undervisning, studieinnhold, arbeidsmåter og programmets struktur er gjenstand for evaluering. Alle emner evalueres i samsvar med Nord universitet sitt kvalitetssikringssystem. Studentenes synspunkter på gjennomføringen skal systematisk og regelmessig innhentes i muntlig og/eller skriftlig form. Evalueringen skal ligge til grunn for utviklingen av mastergraden.

  Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser

  Praksis

  Ingen praksis.
  Studiepoeng 120 Type studium Mastergrad iht §3, 2 år Språk
  Norsk
  Fakultet
  Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
  Studiested Bodø