Studieplan

Bachelor i musikk, faglærerutdanning

Velg kull

Beskrivelse av studiet

Faglærerstudiet i musikk skal gi en 3-årig profesjonsutdanning på bachelornivå, med kvalifisering for musikkfaglig arbeid i grunnskole, kulturskole, videregående opplæring og i kulturlivet for øvrig.

Utdanningen skal i tillegg gi et godt grunnlag for å utvikle studenten som utøvende musiker, med de muligheter som kan ligge i et slikt arbeidsmarked.

Utdanningen er organisert i 9 hovedemner:

 • Samspill og ensembleledelse, 20 stp
 • Biinstrumenter, 20 stp
 • Hovedinstrument, 20 stp
 • Formidling og konsertproduksjon, 15 stp
 • Arrangering, komponering (arr/komp) og hørelære, 25 stp
 • Musikkhistorie og analyse, 20 stp
 • Profesjonsfag, 45 stp
 • Bacheloroppgave, 15 stp
 • Praksis, tilsvarende 70 arbeidsdager

De fleste hovedemnene er delt opp i 2-3 delemner.

Praksis

Praksis er en obligatorisk del av utdanninga. Praksisopplæringa skal ha et omfang på minimum 70 dager som fordeles over alle tre studieår. Det skal være progresjon i praksisopplæringa, og den skal være veiledet, vurdert og variert. Det er krav om 100 % tilstedeværelse i praksis. Den veiledede praksisopplæringa i studieåret må være bestått for at studenten skal kunne fortsette å følge utdanninga påfølgende studieår.

Undervisningen gjøres i klasse, grupper eller individuelt, som prosjektarbeid, i praksis og på ekskursjoner.

Det legges vekt på at undervisningen er prosessorientert. Det er derfor nødvendig med deltakelse og aktivt samarbeid mellom studentene for å kunne oppnå de ønskede utbytteformuleringer vi har satt for studieprogrammet. 

De sentrale læringsarenaene er fagstudiene, profesjonsstudiet og praksisfeltet med samhandling, utforsking og refleksjon som grunnlag.

Arbeids- og læringsformer

Det undervises både individuelt, i grupper og i full klasse. Det er nødvendig med deltakelse og aktivt samarbeid mellom studentene for å kunne oppnå de ønskede utbytteformuleringer vi har satt for de ulike emnene. Her vil bl.a. interaktive prosesser, ensemblemedvirking (i utvidet forstand) og faglige samtaler mellom studenter, medstudenter og lærere vil være essensielt.  

Det legges opp til integrerte utdanningsløp i semestrene mellom de ulike emnene. Dette forutsetter et utstrakt arbeid i team fra lærernes side.

Studenten vil ha en faglærer som veileder gjennom studiet, med minst én obligatorisk veiledningssamtale i semesteret, samt faglig veileder til bacheloroppgaven.

Nord universitet benytter digital læringsplattform i undervisningsarbeidet.

I 1. semester har studentene et obligatorisk skrivekurs knyttet til innlevering i ett av emnene.

I 2. studieår legges det opp til en ekskursjon av en ukes varighet. De faglige premisser for denne legges med grunnlag i semesterplanene.

All undervisning er obligatorisk. Denne obligatorikk er formelt et arbeidskrav i de ulike emnene. Det forutsettes minst 80 % deltagelse, med unntak av emnet praksisopplæring der det forutsettes 100 %.

Ved Nord universitet, Levanger er det et aktivt og allsidig musikkmiljø. Musikk, faglærerutdanning, gjør seg bemerket både gjennom huskonserter, studentenes eget Musikkforum og i kontakt med andre musikkmiljøer.

Skolen har gode øvingsfasiliteter (rom, utstyr, døgnåpent), slik at det er godt tilrettelagt for studentband og annen utøvende musikkvirksomhet. Vi har to komplette studioer for opptak.

https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-larerutdanning-og-kunst-og-kulturfag/praksis-larerutdanningene/Sider/default.aspx">Retningslinjer for praksis finner du her

Oppbygging/emner

​​

Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Læringsutbytte

KUNNSKAP

Studenten:

 • har kunnskap om lovgrunnlag, herunder skolens formål, verdigrunnlag, læreplaner og rettigheter og plikter for elevene og skolen
 • har god kunnskap om planlegging, gjennomføring og evaluering av musikkundervisning
 • har innsikt i grunnleggende musikkdidaktisk tenkning
 • har bred kunnskap om klasseledelse, læringsmiljø og utvikling av gode relasjoner til og mellom elever
 • har kunnskap om og forståelse for betydningen av kreativitet og utforskning i utøvende og musikkpedagogisk arbeid
 • har god kunnskap om barn- og unges oppvekstmiljø
 • har kunnskap om samisk kultur
 • har kunnskap om musikkteknologiske emner både som læringsressurs og til bruk i egen skapende virksomhet

 FERDIGHETER

Studenten:

 • kan med utgangspunkt i styringsdokumenter og forsknings- og erfaringsbasert kunnskap, planlegge, gjennomføre og reflektere over undervisning, selvstendig og i samarbeid med andre
 • kan tilrettelegge for utfoldelse, opplevelse og erkjennelse, samt veilede og samarbeide med kolleger for å styrke de praktiske og estetiske
 • dimensjoner i alle fag i skolen
 • kan motivere og veilede elevene, og tilpasse opplæringen til elevenes evner og anlegg, interesser og deres sosiale og kulturelle bakgrunn
 • kan vurdere elevers læring og utvikling i forhold til opplæringens mål, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elever kan vurdere
 • egen læring
 • kan bruke elementer fra samisk kultur
 • kan vise solide musikkfaglige og utøvende ferdigheter og ha stor evne til formidling, både musikalsk og pedagogisk 

GENERELL KOMPETANSE

Studenten:

 • har evne til å formidle sentralt fagstoff muntlig og skriftlig, delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer
 • med andre
 • har evne til å arbeide skapende og kreativt i ulike formidlingssammenhenger, både utøvende og pedagogisk
 • kan gjennomføre prosjekter der framføring av musikk inngår i en uttrykksmessig helhet sammen med andre kunstformer
 • kan vurdere og reflektere over egen og andres praksis
 • kan inspirere til og legge til rette for nytenkning og entreprenørskap og kan involvere lokalt samfunns- og kulturliv i opplæringen
 • kan anvende forskning i eget arbeid og i undervisning

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever Generell studiekompetanse med spesielle opptakskrav. Det er ikke mulig å søke på grunnlag av realkompetanse.

For å bli tatt opp som student på faglærerutdanningen i musikk må du gjennomføre en opptaksprøve. Opptaksprøven består av en teoretisk, praktisk og muntlig del. Se nærmere informasjon om opptaksprøver under Opptaksprøver.

Det kreves politiattest(barneomsorgsattest) for studiet.

Spesielle opptakskrav:

Du må dokumentere:

 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer) og
 • minst 35 skolepoeng.

Du dekker også karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Fyller du ikke opptakskravet i matematikk? Vi tilbyr i samarbeid med Nettskolen i Nordland et gratis kurs i matematikk for deg som bor i Nordland eller Trøndelag og som trenger å forbedre karakteren din. Les mer om kurset.

Yrkesmuligheter

Det 3-årige faglærerstudiet i musikk er en profesjonsutdanning som kvalifiserer deg for arbeid med musikk i grunnskole, videregående skole, kulturskole og annet opplærings- og formidlingsarbeid for barn, unge og voksne. Studiet gir formell lærerkompetanse for tilsetting i grunnskole og videregående opplæring. Studiet gir deg i tillegg god mulighet til å utvikle deg som utøvende musiker, slik at du kan jobbe med musikk også på andre områder. Man har også mulighet til å videreutdanne seg i andre undervisningsfag som gjør at man kan jobbe som lærer i flere fag i grunnskole eller videregående skole.  

 

Videre utdanning

Dette studiet kvalifiserer for opptak masterutdanninger og er profesjonsrettet, med kvalifisering for musikkfaglig arbeid i grunnskole, kulturskole, videregående opplæring og i kulturlivet for øvrig.

Utenlandsopphold

Det vil bli lagt opp slik at studentene kan innpasse et internasjonalt studium som erstatning for 3. eller 4. semester.

Studiet har en ekskursjon i det andre studieåret. Denne legges opp slik at et annet lands musikkultur kan integreres både praktisk gjennom ekskursjonen og i tilknytning til semesterplanene for øvrig.

Kostnader

 • Semesteravgift og pensumlitteratur.

Det må påregnes en kostnad på ca. 6000 kr til dataverktøyene Sibelius og Pro Tools for å kunne benytte disse verktøyene på egen PC. Fakultetet har lisenser tilgjengelig for studentene i datasal på campus.

I løpet av studiet må det påregnes kostnader i forbindelse med reise til og fra praksis mm. Fakultetet har refusjonsordninger for praksisutlegg.

Reisekostnader i forbindelse med undervisning generelt, omfattes av fakultetets refusjonsordninger

Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette.

Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting

Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent.

Vi viser til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer

Eksamen og vurderingsformer

Vurderingene skal bidra til at studenten utvikler seg personlig. De skal sikre at studenten har tilegnet seg den kunnskapen, ferdigheten og generelle kompetansen som er formulert i læringsutbyttet.

Biinstrumenter del 1, Hovedinstrument del 1 og Praksis vurderes til bestått/ikke bestått. De andre emnene har gradert karakter.

På emner som er delt opp (1, 2, 3) vil karakteren i emnene bli slått sammen til én karakter på vitnemålet.

For hvert emne er det klargjort hvilke arbeidskrav som ligger til grunn for å kunne gå opp til eksamen. å opp til eksamen.

Avsluttende eksamen

For hvert emne arrangeres en avsluttende eksamen. Eksamen reguleres av studieforskriften. Den veiledede praksisopplæringa i studieåret må være bestått for at studenten skal kunne fortsette å følge utdanninga påfølgende studieår.

Programevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem. 

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser

FORSKRIFT OM SKIKKETHETSVURDERING I HØYERE UTDANNING I lærerutdanningene skal høgskolen vurdere om den enkelte student er skikket for yrket (jfr § 4-10 i Lov om universiteter og høgskoler). Skikkethetsvurderingen foregår gjennom hele studiet, både i den teoretiske og den praktiske delen av studiet.

Det kreves godkjent politiattest jf. "Forskrift om opptak til høyere utdanning, kapittel 6. Politiattest ved opptak til høyere utdanning". Attesten skal være utstedt for mindre enn 3 måneder siden når den leveres inn. Man får ikke ut i praksisopplæring før man har levert godkjent politiattest.

Vi viser til gjeldende forskrift og tilhørende retningslinjer

Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet samt tilhørende retningslinjer på universitetets nettsider.

Gjeldende Forskrift om Rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag, med tilhørende nasjonale retningslinjer.

Skikkethet

FORSKRIFT OM SKIKKETHETSVURDERING I HØYERE UTDANNING I lærerutdanningene skal høgskolen vurdere om den enkelte student er skikket for yrket (jfr § 4-10 i Lov om universiteter og høgskoler). Skikkethetsvurderingen foregår gjennom hele studiet, både i den teoretiske og den praktiske delen av studiet.
Studiepoeng 180 Type studium Bachelor studium Språk
Norsk
Fakultet
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
Studiested Levanger