Studieplan

Norsk 2, 5.-10. trinn KFK

Velg kull

Beskrivelse av studiet

I norsk 2 står samanhengen mellom språk og tekst i fortid og samtid sentralt. Studentane skal få utvida, forskingsbasert innsikt i korleis språket har utvikla seg og framleis utviklar seg. Likeeins skal dei studere tekstkulturen slik han er og har vore. Dei skal også få utvida forskingsbasert innsikt i fagdidaktisk spørsmål mellom anna i dei grunnleggjande ferdigheitene. Vidare skal dei arbeide med eit breitt spekter av arbeidsmåtar, slik at dei skal få ei utvida forståing av samanhengen mellom fag, fagdidaktikk og praksis.

Oppbygging/emner

Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Samlinger

Datoer for samlinger publiseres så snart de er klare. Sted for samlingene avgjøres ut fra søkernes geografiske tilhørighet.

 

 

 


Læringsutbytte

Kunnskapar

Kandidaten

 • har breie kunnskapar om skjønnlitteratur og sakprosa, og har kunnskap om aktuelle litteraturdidaktiske problemstillingar
 • har breie kunnskapar om språk i eit diakront og synkront perspektiv.
 • har kunnskap om aktuelle språkdidaktiske problemstillingar og om norsk som andrespråk
 • har kunnskap om tekstvurdering og responsgjeving

Ferdigheiter

Kandidaten

 • kan planleggje og gjennomføre undervisning i sentrale norskfaglege emne tilpassa elevar på mellomtrinnet og i ungdomsskulen
 • kan leggje til rette for god lese- og skriveundervisning tilpassa elevar på ulike nivå
 • kan rettleie elevar i deira arbeid med munnlege og skriftlege tekstar, og kan gje læringsfremjande respons

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i norskfagets historie og eigenart som språk-, kultur-, litteratur- og danningsfag
 • kan formidle fagstoff om språk og litteratur på relevante måtar
 • har kjennskap til aktuell fagdidaktisk forsking og problemstillingar
 • kan planleggje, gjennomføre og vurdere fagleg og tverrfagleg utviklingsarbeid på 5-10 trinn i samarbeid med andre

Opptakskrav

Grunnskolelærerutdanning eller tilsvarende og fullført minimum 30 studiepoeng norsk på høgskole-/universitetsnivå.

Yrkesmuligheter

Norsk 2 gjev saman med norsk 1 undervisningskompetanse i norsk på mellom- og ungdomstrinnet.

Utenlandsopphold

Ikke aktuelt

Kostnader

Kostnader til semesteravgift og litteratur.
I tillegg kjem studieavgift på NOK 52.000,-.

NB! Lærere som søker Udir om å bli en del av stipend- og vikarordningen vil få studieavgiften dekket.

Det er derfor viktig å legge inn korrekt studieavgift når man søker via Udir.

Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting

Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent.

Vi viser til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer

Eksamen og vurderingsformer

Mappevurdering (MA)
Se det enkelte emne for mer informasjon om eksamen og obligatoriske krav.

Programevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser

Studiepoeng 30 Type studium Videreutdanning lavere grad Språk
  Fakultet
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
Studiested Bodø