Studieplan

Praktisk-pedagogisk utdanning for allmenne fag

Velg kull

Beskrivelse av studiet

Studiet gir innblikk i hvordan skolen fungerer, hva det vil si å skape et godt læringsmiljø og hvordan interesse og engasjement for faglige spørsmål vekkes hos elevene. I pedagogikken legges vekt på å bevisstgjøre studentene på lærerens og skolens verdigrunnlag og oppgaver i samfunnet nå og tidligere.

Studentene skal tilegne seg vitenskapelige tenkemåter. Ved å analysere læreplanverket skal studentene utvikle evnen til å se hvordan læreren kan planlegge undervisningen ved å bryte ned sentrale retningslinjer og tilpasse disse til ulike elevgrupper. Studentene skal videre sette seg inn i lærerens rolle som klasseleder, relasjonsbygger og skoleutvikler. Det vil bli gitt innføring i samiske forhold og i samiske barn og ungdoms rett til opplæring i tråd med Lov om grunnskolen og den videregående opplæringen.

Fagdidaktikken inneholder forhold knyttet til profesjonsutøvelsen som lærer i de enkelte fagene. Studentene får et grunnlag for å kunne planlegge, gjennomføre, vurdere og reflektere over undervisning i fagene forankret i forsknings- og erfaringsbasert kunnskap og teori. I praksisopplæringen skal studentene under veiledning prøve ut sentrale undervisnings-, arbeids- og vurderingsformer på 8.-13.trinn.

Studiet er et nett- og samlingsbasert deltidsstudie med fire obligatoriske samlinger, med en samling per semester. Utdanningen gir totalt 60 studiepoeng innenfor pedagogikk og fagdidaktikk og med 60 dager obligatorisk og veiledet praksis. Undervisningen skal være forskningsbasert og dreie seg om nyere og aktuell forskning i læringsarbeid og undervisning. Studentene skal i siste semester gjennomføre et tverrfaglig FoU-prosjekt.

Oppbygging/emner

Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Samlinger

Studiet har fire samlinger med obligatorisk oppmøte på Nord universitet i Bodø. Det er normalt en ukes samling per semester.

Tidspunkt for samlinger studieåret 2023/ 24:

1. studieår (kull 2023): uke 35 og 2

2. studieår (kull 2022): uke 37 og 4

For å legge til rette for en god og strukturert nettundervisning mellom samlingene, der alle kan ha mulighet til å være med samtidig, må studentene sette av tid til organisert studiearbeid på onsdager mellom kl. 12 – 15.

Dette gjelder gjennom hele studieåret, utenom uker med praksis og samlinger. Læringsaktivitetene kan være webinarer, læringsgruppemøter, veiledning, samarbeid med medstudenter eller selvstudier.

Pedagogikken (PED1013) vil ha obligatoriske onsdagswebinarer i ukene: 38, 41, 45, 9, 12 og 15.

De seks obligatoriske fagdidaktiske webinarene, legges også fortrinnsvis til onsdager, men dato kan variere mellom didaktikkene. Plasseringen vil være klar til studiestart. Det vises forøvrig til emneplanene i de enkelte fagdidaktikkene.

Læringsutbytte

For å ivareta prinsippet om helhet og sammenheng i PPU A, anvendes felles læringsutbyttebeskrivelser for pedagogikk og fagdidaktikk i henhold til de nasjonale retningslinjene.

Kunnskap

Kandidaten

 • har bred kunnskap om danning og utdanning i et samfunn basert på demokrati, bærekraftig utvikling, mangfold, likestilling og likeverd
 • har solid kunnskap om lov- og planverk, skolen som organisasjon, rammebetingelser og styringsstruktur og om skolens samarbeidspartnere og hvordan disse bidrar til å sikre barn og unge en god oppvekst
 • har inngående kunnskap om barn og unges utvikling, motivasjon, læring og sosialisering, og om sammenhenger mellom individuelle, sosiale, kulturelle og fagspesifikke forhold i arbeidet med tilpasset opplæring
 • har inngående kunnskap om undervisningsfagets plass, begrunnelse og progresjon i skolen
 • har bred kunnskap om undervisnings-, arbeids- og vurderingsformer generelt og fagspesifikt og om hvordan praktiske, digitale, skapende og estetiske læreprosesser kan påvirke helse, trivsel og læring
 • har kunnskap om overgrep mot barn og unge, om vanskelige livssituasjoner som barn og unge kan komme i, samt kjennskap til aktuelle hjelpeinstanser
 • har inngående kunnskap om sammenhenger mellom samfunnsutvikling, utdanningspolitikk samt skolens og lærerens rolle i samfunnet
 • har bred kunnskap om samiske forhold og samiske elevers rettigheter

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan analysere og drøfte utfordringer i læreplaner og øvrige styringsdokumenter
 • kan planlegge, gjennomføre, vurdere og begrunne undervisning i fag basert på mål for opplæringen, lokale og individuelle behov
 • kan bruke varierte og relevante metoder i undervisningen og tilpasse opplæringen i faget slik at den tar hensyn til elevens ulike læringstempo, interesse for faget og evne
 • innehar profesjonsfaglig digital kompetanse og kan bruke digitale ressurser som er sentrale for det aktuelle faget
 • kan gi underveis- og sluttvurdering, informere om elevens faglige nivå og utvikling, og gi faglige vurderingsbegrunnelser
 • kan lede og motivere elever i faglig arbeid og skape et trygt og inkluderende læringsmiljø for alle elever
 • kan bygge relasjoner, kommunisere og samarbeide med elever, kolleger, foresatte og øvrige samarbeidspartnere i opplæringen
 • kan planlegge og delta i forskningsbaserte utviklings- og endringsprosesser i skolen og kritisk vurdere disse i etterkant
 • kan gjennomføre profesjonsrettete, praksisrelevante, selvstendige og avgrensede FoU-prosjekter i tråd med forskningsetiske normer

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan vise og utøve en autonom og profesjonsetisk holdning i møte med alle elever, foresatte og kolleger, og kan fremme dialog, toleranse og respekt
 • kan orientere seg i faglitteratur, reise relevante problemstillinger, undersøke og drøfte disse kritisk og utvikle sin egen faglige praksis
 • kan bidra til innovasjonsprosesser og ta ansvar for samarbeid og utviklingsarbeid som fremmer faglig og pedagogisk nyskaping i opplæringen
 • kan bidra til kritisk analyse av utdanningspolitiske spørsmål og formål, ideologier og praksiser og delta i samfunnsdebatter om utdanningspolitikk

Opptakskrav

For å få opptak til PPU for allmennfag må du ha 

 • en mastergrad og minimum 60 relevante studiepoeng i minst ett skolefag som utdanningen tilbyr fagdidaktikk i

eller

eller

 • Bachelorgrad i praktisk-estetiske fag som oppfyller følgende kriterier:
 • Bachelorgraden må bestå av utelukkende praktiske og/eller estetiske fag.
 • Inntil tre fag som gir kompetanse til å undervise i praktiske og/eller estetiske fag i grunnskolen, hvorav minimum 60 studiepoeng er relevant for et skolefag som utdanningen tilbyr fagdidaktikk i.
 • Ett av fagene kan erstattes av drama/teaterfag.
 • Det må inngå fordypning på minst 120 studiepoeng i ett fag.
 • Øvrige fag må ha et omfang på minst 30 studiepoeng.
 • Det stilles krav om gjennomsnittskarakter C (minimum 3,0 poeng) eller bedre fra bachelorgraden.

De praktisk-estetiske fagene i grunnskolen er kroppsøving, mat og helse, kunst- og håndverk, musikk, design og redesign, fysisk aktivitet og helse, medier og informasjon, sal og scene, og natur, miljø og friluftsliv. Siste gang du kan søke på bakgrunn av bachelorgrad i praktiske- og/eller estetiske fag vil være i 2024.

Følgende opptakskrav gjelder for de ulike didaktiske retningene vi tilbyr:

Samfunnsfag:

 • Mastergrad og minimum 60 studiepoeng i samfunnsvitenskapelige emner.
 • Av de 60 studiepoengene må minimum 30 studiepoeng være innenfor sosiologi, statsvitenskap, historie eller sosialantropologi.
 • De resterende 30 studiepoengene kan være innenfor følgende fag: Kriminologi, psykologi, jus, samfunnsgeografi, samfunnsøkonomi, u-landsstudier, utviklingsstudier, kjønn og likestilling og internasjonale studier.

Naturfag:

 • Mastergrad og minimum 60 studiepoeng emner innenfor biologi, kjemi, fysikk, naturfag, botanikk, zoologi, ernæring, miljøfag, medisin, geologi, farmasi, bioteknologi, limnologi, økologi, astronomi, mekanikk, elektromagnetisme, termodynamikk eller statikk.
 • Naturfaglige emner innen ingeniørfag og helsefag kan også være relevante.

Fremmedspråk:

 • Mastergrad og minimum 60 studiepoeng i minst ett av følgende språk : fransk, spansk, tysk, engelsk. Dette gjelder også de som har språket som morsmål.
 • Av de 60 studiepoengene må minimum 20 være språklige emner og 20 være litteraturemner eller emner i kultur/samfunnsfag.

Matematikk:

 • Mastergrad og minimum 60 studiepoeng i matematikk.
 • Av de 60 studiepoengene må minimum 30 studiepoeng være i matematiske fag.
 • De resterende 30 studiepoengene kan være innenfor statistikk, mekanikk, økonomi eller informatikk.
 • Studenter med matematikk fra økonomiutdanning og ingeniørutdanning fra høgskole får vurdert matematikkemnene i hvert enkelt tilfelle.

Kroppsøving:

 • Mastergrad og 60 studiepoeng i idrett og/eller kroppsøving.

eller

 • Bachelorgrad i praktisk-estetiske fag. Ett av fagene skal være fordypningsfag på minst 120 studiepoeng, mens øvrige fag må ha et omfang på minst 30 studiepoeng. Du må ha minst 60 studiepoeng i kroppsøving og/eller idrett. Det stilles krav om gjennomsnittskarakter C (3,0 poeng) eller bedre for hele bachelorgraden (180 studiepoeng). Har du bachelor i idrettsvitenskap eller bachelor i trening fra Nord universitet, kan du være kvalifisert.

Musikk:

 • Mastergrad og 60 studiepoeng i utøvende og/eller teoretiske musikkfag.

eller

 • Bachelorgrad i praktisk-estetiske fag. Ett av fagene skal være fordypningsfag på minst 120 studiepoeng, mens øvrige fag må ha et omfang på minst 30 studiepoeng. Du må ha minst 60 studiepoeng i musikk. Det stilles krav om gjennomsnittskarakter C (3,0 poeng) eller bedre for hele bachelorgraden (180 studiepoeng).

eller

 • Bachelorgrad i utøvende eller skapende kunstfag i finansieringskategori A eller B, med minimum 180 studiepoeng i musikkfag.

Søk opp bachelorutdanningen din for å se hvilken finansieringskategori den hører til her.

Rangeringsregler:

Kvalifiserte søkere til samfunnsfag, fremmedspråk, naturfag og matematikk rangeres etter:

1. Fullført grad fra universitet eller høgskole hvor ph.d.-grad går foran mastergrad.

2. Vektet gjennomsnitt av karakterer i 60 studiepoeng i faget/fagene som gir kompetanse til å undervise.

3. Søkere med 2 fag på 60 studiepoeng.

4. Totalt antall studiepoeng ved søknadsfrist.

Kvalifiserte søkere til kroppsøving og musikk rangeres etter:

1. Ph.d.-grad og minimum 120 studiepoeng i faget, rangert etter antall studiepoeng i faget.

2. Mastergrad og minimum 120 studiepoeng i faget, rangert etter antall studiepoeng i faget.

3. Bachelorgrad og minimum 120 studiepoeng i faget, rangert etter antall studiepoeng i faget.

4. Mastergrad og mellom 60 og 119 studiepoeng i faget, rangert etter antall studiepoeng i faget.

5. Bachelorgrad og mellom 60 og 119 studiepoeng i faget, rangert etter antall studiepoeng i faget.

6. Vektet gjennomsnitt av karakterer i opptaksgrunnlaget. Ved betinget tilbud om opptak, jf. § 14a, tas det ikke hensyn til eksamener avlagt i søknadssemesteret ved beregning av vektet gjennomsnittskarakter. Totalt antall studiepoeng ved søknadsfrist.

Yrkesmuligheter

Praktisk-pedagogisk utdanning for allmenne fag gir undervisningskompetanse i relevante fagdidaktikker på ungdomstrinn, i videregående opplæring på studiespesialiserende program, i fellesfag på yrkesfaglige program og i yrkesfaglige fag tilknyttet voksenopplæringen.

Videre utdanning

Studiet kvalifiserer til ulike mastertilbud for studenter med bachelorgrad i utøvende/skapende kunstfag eller også idrettsfag. For studenter med mastergrad, vil studiet kunne kvalifisere til videre Phd-utdanning.

Utenlandsopphold

Praktisk-pedagogisk utdanning for allmenne fag har ikke utveksling.

Kostnader

Kostnadene er først og fremst knyttet til semesteravgift, pensumlitteratur samt reise- og oppholdsutgifter på samlingene. Det vil også være krav om godt fungerende IKT-utstyr med bl.a headset av god kvalitet, for å kunne delta i de nettbaserte delene av studiet.

Eksamen og vurderingsformer

Eksamens- og vurderingsformer som brukes på PPU A-studiet, er hjemmeeksamen, oppgave til innlevering, muntlig eksamen og FoU-oppgave. I tillegg er det obligatorisk oppmøte i enkelte obligatoriske aktiviteter som må være gjennomført og godkjent – samt arbeidskrav som må være godkjent.

OD Obligatorisk deltakelse på samlinger og nettbaserte opplegg som er spesifisert som obligatorisk. (Godkjent/ikke godkjent)

AK Arbeidskrav. (Godkjent/ikke godkjent)

HJ Hjemmeeksamen. (Karakter A - F)

OP FoU-oppgave og andre eksamensoppgaver (Karakter A -F)

PR Praksis. (Bestått / ikke bestått)

Emnene inngår i en pedagogisk utdanning som kvalifiserer studentene til å bli tilsatt i en undervisningsstilling på 8. til 13. trinn, og har krav til 80% obligatorisk deltakelse. (Oppmøte og deltakelse i undervisningsaktivitetene).

Obligatorisk deltakelse inngår i vurderingen for å sikre at studenten behersker de områder som er grunnleggende for kommende yrkesutøvelse.

Ved sykefravær utover 20% må tapt undervisning normalt tas igjen, ved neste ordinære undervisning i emnet.

I særskilte tilfeller kan studentene søke om å få gjennomføre kompensatorisk samling og kompensatorisk arbeid som erstatning for obligatorisk deltakelse jmf. Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet §7-6 og § 3-6.

 • Begrunnet søknad med tilhørende dokumentasjon sendes til postmottak@nord.no.
 • Avsluttende eksamen

  FoU-oppgave.

  Programevaluering

  Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

  Skikkethet

  Løpende skikkethetsvurdering av alle studenter skal foregå gjennom hele studiet og skal inngå i en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer.

  Hvis det er begrunnet tvil om en student er skikket, skal det foretas en særskilt skikkethetsvurdering. Forvaltningslovens regler om saksbehandling kommer til anvendelse ved særskilt skikkethetsvurdering.

  Les mer om skikkethetsvurdering ved Nord universitet.

  For ytterligere informasjon se Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning.

  Praksis

  PPUA-studiet har 60 dager skolepraksis. Praksis er 100% obligatorisk. Alt fravær må tas igjen.

  Praksis er organisert i bolker på to og fire sammenhengende uker, to uker høst og fire uker vår begge studieår:

  Første semester: to uker praksis, andre semester: fire uker praksis, tredje semester: to uker praksis, fjerde semester: fire uker praksis.

  Praksisuker studieåret 2023/2024:

  1. studieår (kull 2023): uke 47, 48, 4, 5, 6 og 7.

  2. studieår (kull 2022): uke 45, 46, 8, 9, 10, 11 eller 12 (inkl. vinterferieuke.)

  Det skal gjennomføres praksis i både på ungdomstrinnet og videregående skole. Det er minimumskrav om to uker praksis i videregående opplæring og minimum to uker praksis på ungdomstrinnet.

  Studenter kan ha maks 50% praksis ved egen arbeidsplass (30 av 60 dager). Studenten må ta fri fra eget arbeid for å ha praksis, og praksis kan ikke foregå i egne klasser.

  Les mer om praksis på PPU-studiets praksissider på nord.no.

  Studiepoeng 60 Type studium Praktisk pedagogisk utdanning Språk
  Norsk
  Fakultet
  Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
  Studiested Bodø