Studieplan

Spesialpedagogikk 2, for 1.-10. trinn, videreutdanning

Velg kull

Beskrivelse av studiet

Studiet følges opp med tre sentrale temaer;

 • Tema 1: Sosio-emosjonelle vansker

Her skal det avlegges et notat som tar for seg et valgt vanskeområde med diskusjoner og kommentarer til tiltak for et godt psykososialt miljø på individ- og systemnivå. Notatet skal presenteres for kollokviegruppa, der studentene skal lese hverandres tekster og fungere som partnere i gruppa.

 • Tema 2: Psykisk helse – et ansvar for hele samfunnet

Her følger et arbeidskrav i form av et refleksjonsnotat basert på samtaler med skolens ledelse og/eller andre samarbeidsaktører. Refleksjonene skal knyttes opp til aktuell teori, lovverk og forskning.

 • Tema 3: Tilhørighet og psykisk helse

Her skal egen arbeidsplass kartlegges for dens funksjon når det gjelder forebyggende tiltak/program på skole/klassenivå. Det skal leveres konkrete forslag til utvikling/endring med forbedring av eksisterende praksis. Innleveringen er i form av et refleksjonsnotat som muntlig presenteres og diskuteres i kollokviegruppene.

Ut fra deltakernes behov, legges det legges opp til en differensiert plan i kollokviegruppene for henholdsvis 1.-7. - og 5.-10. trinn.

Undervisningsformene er varierte og inkluderer forelesninger, case-/problembasert undervisning og arbeid i kollokviegrupper.

Det legges for øvrig opp til diskusjoner og erfaringsdelinger i kollokviegrupper, foruten drøftinger med kolleger og ledelse på egen skole. Om mulig er det ønskelig med et samarbeid bestående av etater som PPT, BUP og Barnevernet.

Det planlegges kartlegging i oppfølgingen av psykososialt miljø / psykisk helse på egen skole med utvikling av nye - eller endringer av eksisterende tiltak for tilrettelegging av trygge og gode psykososiale miljø både i klassen og på skolen.

Det legges også i det følgende opp til et nært samarbeid mellom studenter, deres kolleger og skoleledelse. Det blir også lagt vekt på drøftinger av problemstillinger med tiltak knyttet til utvikling av gode psykososiale miljø, der den enkelte elev kan oppleve trygghet og sosial tilhørighet.

Oppbygging/emner

Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Samlinger

Tre samlinger for henholdsvis høst og vår

 

 

Høsten 2021

Onsdag – fredag med fremmøte etter lunsj, kl 12.15 på onsdager
Samlingen avsluttes fredager kl. 14.00

Uke 35; 1. -  3.09.21

Uke 43; 27. – 29.10.21

Uke 47; 24. – 26.11.21

 

Våren 2022

Mandag – onsdag med fremmøte kl 08.30 på mandager. Avslutning onsdag kl. 11.30

Uke 04; 24.  - 26.01.22

Uke 8; 21. – 23.02.22

Uke 13; 28. – 30.03.22

 

Læringsutbytte

 Studiet har som formål å bidra til økt kunnskap om hvordan skolen og dens lærere kan støtte og tilrettelegge mestringsorienterte læringsmiljø for elever som er særskilt sårbare for sosial utstøting. Det kan nevnes følgende sentrale områder; Mobbing; minoritetsspråklige elevers tilhørighet i skolen; vold i nære relasjoner; skolevegring og rusmiddelmisbruk.

Kunnskap

Studenten har:

 • Inngående kunnskap til skolens lov- og regelverk for bedring og utvikling av skolens psykososiale miljø
 • Inngående kunnskap rettet mot sentrale teorier i forhold til sosiale og emosjonelle vansker
 • Avansert kjennskap til relevante kartleggingsverktøy innenfor samspill og atferd
 • Inngående kunnskap til ulike diagnoser/kategorier innen sosiale og emosjonelle vansker
 • Inngående kunnskap til kritisk å kunne se seg selv i relasjon til elever som strever med sosiale tilknytninger, foruten kolleger i samarbeidende sammenhenger
 • Avanserte kunnskaper om ulike yrkesroller og aktører i skolen foruten tverretatlige samarbeidspartnere med tilhørende oppgaver og funksjoner

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • Identifisere områder med behov for iverksetting av forebyggende tiltak innen skolens psykososiale miljø
 • Bidra til skolens engasjement om utvikling, endring og forbedring av elevenes psykososiale miljø
 • Kartlegge, identifisere og analysere faktorer som hemmer og fremmer elevenes psykososiale miljø på individ og systemnivå
 • Vurdere og anvende kunnskaper om ulike sosiale og emosjonelle vansker for å kunne identifisere og analysere faktorer som hemmer og fremmer læring og utvikling på individ- og systemnivå
 • Bidra til å fremme skolens psykososiale miljø med utvikling av gode lærings- og trivselsbetingelser for alle elever

 

Generell kompetanse;

Studenten kan;

 • Bidra til utvikling av skolens psykososiale miljø med vekting på gode læringsbetingelser for alle elever
 • Bidra ut fra rollen sin å kunne styrke egen klasseledelse samt evnen til å utvikle gode relasjoner til kolleger og skolens ledelse. Her inngår ivaretagelse av skolens miljø, hvor også elever med store psykososiale vansker inngår

Opptakskrav

Lærerutdanning eller tilsvarende. I tillegg kreves det 30stp spesialpedagogikk på grunnleggende nivå.

Yrkesmuligheter

Det er gjennomgående stort behov for lærere som best mulig mestrer skolens og ulike elevers sosiale – og atferdsmessige utfordringer. Skolene har følgelig et stort behov for lærere som utfordres av slike målsettinger, sett i lys av sosiale- og emosjonelle tilpasninger i klasserommet og i mindre, integrerte grupper.

Noen ganger utlyser kommuner stillinger for lærere med sosio-emosjonelle vansker som fokusområde. I andre sammenhenger er feltet mer integrert i utlysningen, hvor det gjerne er god strategi for søkere å presisere egen bakgrunn med interesse for temaet. Her kan det være tjenlig å personliggjøre søknaden med tilhørende interesse for klasseledelse med inkludering av elever med store sosio-emosjonelle vansker.

Kostnader

I tillegg til semesteravgift og pensumlitteratur må studenten rekne med kostnadar til relevant utstyr for nettbasert undervising. Det vil seie nettoppkobling, høyretelefonar og web-kamera som fungerer tilfredsstillande.

Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting


Eksamen og vurderingsformer

Studentene skal levere arbeidskrav og hjemmeeksamen i begge emner.

Arbeidskravene forutsettes godkjent/Ikke godkjent før eksamen. Hjemmeeksamen i første semester vurderes som bestått/ikke bestått Hjemmeeksamen i andre semester har vurdering med karakter A-F, der a er best og F er ikke bestått.

Det er ønskelig at to og to skriver sammen, men oppgaven kan også leveres individuelt.

Programevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser

Studiepoeng 30 Type studium Videreutdanning høyere grad Språk
  Fakultet
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
Studiested Bodø