Studieplan

Bachelor i teaterproduksjon og skuespillerfag

Velg kull

Beskrivelse av studiet

Studiet har som mål å utdanne skuespillere med ferdigheter som er sentrale for å kunne skape, spille og produsere profesjonelt teater. Studiet legger vekt på teateret som en kollektiv kunstart der ensemblet spiller en sentral rolle.

Teater er et kunstfag som baserer seg på et kollektivt skapende arbeid. Teaterfaglig kompetanse kan bare utvikles i samspill med andre mennesker. Det er derfor obligatorisk frammøte til all undervisning.

Ukesvisningen

De to første årene produserer studentene hver uke visninger for lærerne og medstudentene, basert på gitte oppgaver. Dette arbeidet gir studentene anledning til å kunne modnes som delaktig i kreative prosesser. Oppgavene vil bli gitt i forhold til de tema eller teknikker som er i fokus i undervisningen, og gir studentene anledning til umiddelbar bruk av temaene eller teknikkene.

I tredje studieår danner dette grunnlag for kreativ produksjon.

Det gis kontinuerlig vurdering uten karakter, og formelle vurderinger med karakter i hvert emne:

- Praktiske eksamener - Løpende vurdering av visningsarbeid ut fra ukesvisning.

- Ved slutten av hvert semester har den faglige ledelsen individuelle samtaler med studentene.

- Ved slutten av hvert år gjør de ansvarlige for et fag eller en undervisningsperiode en vurdering av studentene.

Etter eksamen første år og bachelor tredje år avholdes en sluttvurdering med h.h.v. intern og ekstern sensor samt studieansvarlig. Vurderingen vil bestå av en individuell samtale med studenten om studentens prestasjoner.

Vurdering

Det gis kontinuerlig vurdering uten karakter, og formelle vurderinger med karakter i hvert emne:

 • Praktiske eksamener-Løpende vurdering av visningsarbeid ut fra ukesvisning
 • Ved slutten av hvert semester har den faglige ledelsen individuelle samtaler med studentene
 • Ved slutten av hvert år gjør de ansvarlige for et fag eller en undervisningsperiode en vurdering av studentene. Studentene må bestå alle eksamener i første studieår for å gå videre til andre studieår.

Etter eksamen første år og bachelor tredje år avholdes en sluttvurdering med h.h.v. intern og ekstern sensor samt studieansvarlig. Vurderingen vil bestå av en individuell samtale med studenten om studentens prestasjoner.

Innhold

Første studieår

 • improvisasjonsteknikker for skuespillerferdigheter og skapende ferdigheter
 • språk- og tekstarbeid
 • interpretasjonsteknikker
 • bevegelse
 • fysisk trening
 • musikk
 • stemmebruk
 • sang
 • kultur- og samfunnsorientering
 • teaterhistorie og teaterteori
 • utforskning av scenisk uttrykk
 • ideutvikling gjennom research

Andre studieår

 • improvisasjonsteknikker
 • interpretasjonsteknikker
 • stilrelatert bevegelsesarbeid
 • tekstlig utforskning
 • musikk
 • stemmebruk
 • sang
 • introduksjon til filmarbeid
 • teaterhistorie, teaterteori og analyse av ulike genre
 • utforskning av ulike scenegenre

Tredje studieår

Kunnskaps og ferdighetsutvikling gjennom:

 • improvisasjonsteknikker
 • videre utvikliong av grunnferdigheter
 • utforsking av ulike scenegenre
 • teaterproduksjoner med regissør
 • Kreatitiv produksjon innen teater og musikk
 • filmlaboratorisk arbeid
 • studieturer for kontakt med internasjonal scenekunst
 • prosjektdrift og bransjekunnskap


Studiet gir studentene valgfrihet innen flere områder:

1. Egenproduksjon i alle 3 år er et selvstendig kreativt arbeid, der innhold og arbeidsform bestemmes av studentene selv, basert på gitte oppgaver.

2. Eksamen i 1. og 3. år er et selvstendig kreativt arbeid, der innhold og arbeidsform bestemmes av studentene, basert på en gitt oppgave.

Teater er et kunstfag som baserer seg på et kollektivt skapende arbeid. Teaterfaglig kompetanse kan bare utvikles i samspill med andre mennesker. Det er derfor obligatorisk frammøte til all undervisning.

Oppbygging/emner

Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført studiet forventes det at studenten:

skal ha kunnskap om:

 • teateret som kunstform og om hvilke muligheter som finnes innen valg av form og innhold 

skal ha ferdigheter i:

 • forvaltning av egne ideer og utvikle dem til en ferdig teaterproduksjon på profesjonelt nivå
 • deltakelse i profesjonelle teaterproduksjoner ledet av regissør
 • deltakelse i profesjonelle filmproduksjoner
 • utvikling av konsepter med utgangspunkt i ferdig tekst eller selvstendig utviklede produksjoner 

skal ha generell kompetanse i:

 • egen utvikling som utøver
 • grunnleggende forståelse for hele produksjonsprosessen i teater og film

Opptakskrav

Studiet er en scenekunstutdanning, og er fritatt fra kravet om generell studiekompetanse. Opptak skjer på bakgrunn av avlagt opptaksprøve (Se Forskrift om opptak til høyere utdanning § 3-6 Unntak frå kravet om generell studiekompetanse for opptak til enkelte kunstfag).

Det legges til grunn kvotering mellom menn og kvinner.

Alle eksamener første studieår må være bestått for å komme videre til andre studieår.

Yrkesmuligheter

Teaterutdanningen utdanner profesjonelle skuespillere. Det legges vekt på den enkelte students individuelle uttrykk og egenart. Gjennom tre år får studentene anledning til å utforske en lang rekke tema, inspirasjoner og stilarter. Dette blir starten på å utvikle den enkelte students kunstneriske signatur, som bygger på teaterfaglige metoder det undervises i gjennom utdanningens løp.

 Teaterutdanningen utdanner profesjonelle skuespillere. Mange av våre studenter har dannet egne teaterkompanier.

Tidligere studenter fra Nord universitet har spilt på så godt som alle scener av betydning i Norge. Tidligere studenter jobber eller har jobbet på Nationaltheatret, Trøndelag Teater og Hålogaland Teater, for å nevne noen.

Tidligere studenter jobber også med film og fjernsyn, blant annet i NRK. Våren 2015 ble våre tidligere studenter Stine Fevik og Inga Ibsdotter Lilleaas nominert til henholdsvis Heddaprisen og Amandaprisen.

Videre utdanning

Studiet kvalifiserer til opptak til kunstfaglig master nasjonalt og internasjonalt.

Utenlandsopphold

Utdanningen arbeider i nær relasjon til internasjonale teatermiljø. Det kan i tredje år bli gjennomført studietur til utlandet.

Kostnader

Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette.

For hvert semester er det en materialavgift på 1000 kroner.

Eksamen og vurderingsformer

Det gis kontinuerlig vurdering uten karakter, og formelle vurderinger med karakter i hvert emne:

 • Praktiske eksamener
 • Ved slutten av hvert semester har den faglige ledelsen individuelle samtaler med studentene.
 • Ved slutten av hvert år gjør de ansvarlige for et fag eller en undervisningsperiode en vurdering av studentene.
 • Det er obligatorisk frammøte til all undervisning. 

Etter eksamen første år og tredje år avholdes en sluttvurdering med h.h.v. intern og ekstern sensor samt studieansvarlig. Vurderingen vil bestå av en individuell samtale med studenten om studentens prestasjoner. 

Ukesvisningen

De to første årene produserer studentene hver uke visninger for lærerne og medstudentene, basert på gitte oppgaver. Dette arbeidet gir studentene anledning til å kunne modnes som delaktig i kreative prosesser. Oppgavene vil bli gitt i forhold til de tema eller teknikker som er i fokus i undervisningen, og gir studentene anledning til umiddelbar bruk av temaene eller teknikkene.

I tredje studieår danner dette grunnlag for Kreativ produksjon.

Avsluttende eksamen

Det gis kontinuerlig vurdering uten karakter, og formelle vurderinger med karakter i hvert emne:

- Praktiske eksamener

- Mappevurdering

- Ved slutten av hvert semester har den faglige ledelsen individuelle samtaler med studentene.

- Ved slutten av hvert år gjør de ansvarlige for et fag eller en undervisningsperiode en vurdering av studentene.

Etter eksamen første år og tredje år avholdes en sluttvurdering med h.h.v. intern og ekstern sensor samt studieansvarlig. Vurderingen vil bestå av en individuell samtale med studenten om studentens prestasjoner.

Programevaluering

Nord universitet har kontinuerlig fokus på utdanningskvalitet. Studentdemokratiet skal sikre aktiv studentmedvirkning blant annet gjennom klassens time, referansegrupper, studenttillitsvalgte, studentorganisasjonen og studentrepresentasjon i aktuelle utvalg.

Studiet evalueres ved slutten av hvert semester, gjennom:

1. Ansattes individuelle samtaler med studentene

2. Felles evaluering i hver klasse

3. Ansattes egen evaluering.

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser

Studiepoeng 180 Type studium Bachelor studium Språk
Norsk
Fakultet
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
Studiested Levanger