Studieplan

E-helse- digital samhandling og velferdsteknologi

Velg kull

Beskrivelse av studiet

Studiet E-helse tar opp spesifikke forhold som pasientsikkerhet, datasikkerhet og digital samhandling i ulike sammenhenger og mellom ulike parter, dokumentasjon av helsedata med standarder og terminologier, samt kunnskap om velferdsteknologi og behandlingsteknologi. Teori innen teknologiforståelse og digital kompetanse står sentralt. Organisasjonsmessige aspekt ved systemimplementering og prosjektstyring er viktige områder. Etiske refleksjoner og brukerinvolvering i bred forstand er gjennomgående i de tre emnene. (Ansatte og pasienter/brukere som databrukere og pasienter som brukere av helsetjenester og e-helseløsninger).

Det avlegges avsluttende eksamener i hvert enkelt av de tre delemnene i programmet.

Oppbygging/emner

Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Samlinger

Undervisningen gis helt og holdent nettbasert via studentportalen: både med felles samlinger på en nettbasert læringsplattform, og egenstudier med utgangspunkt i forelesninger i opptak som legges ut gjennom semesteret. Det gis åpning for en fysisk samling på 1-3 dager pr semester etter avtale.

Det legges opp til individuelle innleveringer og gruppearbeid med både hverandrevurderinger og tilbakemeldinger fra lærer. Gruppearbeid og vurderingssamlinger er obligatoriske med minimum 80 % deltakelse.

Emnene vil ha selvstendige eksamener.

Læringsutbytte

Kunnskap

 • har inngående kunnskap om digitale samhandlingsløsninger og avansert kunnskap om bruk av velferds- og behandlingsteknologi
 • har inngående kunnskap om organisatoriske faktorer for implementering, målrettet planarbeid og systematisk kontinuerlig kvalitetsforbedring av e-helseløsninger
 • kan analysere behovet for involvering av brukere for utvikling av e-helseløsninger
 • har spesialisert kunnskap om prosjektledelse

Ferdigheter

 • kan analysere og forholde seg kritisk til digitale samhandlings- og dokumentasjonsløsninger
 • kan kartlegge og utrede sentrale problemstillinger vedrørende bruk av e-helseløsninger på individ- og organisasjonsnivå, og gjennomføre et avgrenset utviklingsprosjekt
 • kan stimulere til tverrfaglig samhandling og koordinere bruk av velferdsteknologi til tjenestemottaker og grupper av tjenestemottakere
 • kan lede prosjekter med implementering av e-helseløsninger

Generell kompetanse

 • kan analysere samspillet mellom velferds- og behandlingsteknologi, mennesket og organisasjon
 • kan arbeide selvstendighet og systematisk på en vitenskapelig måte
 • kan kritisk reflektere over etiske og faglige problemstillinger ved implementering av e-helseløsninger
 • kan bidra til digital innovasjon og fagutvikling i helsetjenesten

Opptakskrav

Fullført og bestått 3- årig helsefaglig høyskole eller universitetsutdanning innen helse- og sosialfag på bachelornivå

Yrkesmuligheter

Studiet er tverrfaglig, og gir kompetanse for arbeid med e-helse både i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, samt hos private helse- og omsorgstjenester.

Videre utdanning

Studiet er godkjent med 30 studiepoeng og kan inngå som en del av en universitets- eller høgskolegrad.

Studiet kan inngå med 30 studiepoeng i Master i klinisk sykepleie og i Master i Helsevitenskap ved Nord universitet.

Utenlandsopphold

Ingen avtalte

Kostnader

Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer datamaskin med mikrofon og videoutstyr. Det kreves stabilt internett med tilstrekkelig kapasitet for å kunne delta i nettbasert undervisning og gruppearbeid.​

Eksamen og vurderingsformer

HEL7000: Digital dokumentasjon og samhandling

Emnet har ett arbeidskrav (AK) i gruppe som leveres inn.

Eksamen er en individuell oppgave (OP). Foregår som prosjekt over undervisningsperioden. Vurderingsuttrykk: A-F

HEL7001: Velferds- og behandlingsteknologi

Emnet har ett arbeidskrav (AK) i gruppe som leveres inn.

Eksamen er en individuell oppgave (OP). Foregår som prosjekt over undervisningsperioden. Vurderingsuttrykk: A-F

HEL7002: Systemimplementering og tjenesteinnovasjon

Emnet har ett arbeidskrav (AK) i gruppe som leveres inn.

Eksamen er en individuell oppgave (OP). Foregår som prosjekt over undervisningsperioden. Vurderingsuttrykk: A-F

Programevaluering

Studieprogrammet evalueres hvert semester gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringen inngår som en del av Nord universitets kvalitetssikringssystem.

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser

Studiepoeng 30 Type studium Videreutdanning høyere grad Språk Norsk Fakultet Fakultet for sykepleie og helsevitenskap Studiested Bodø, Levanger og