Valg

Det er nå gjennomført et meget vellykket valg med veldig høy valgdeltakelse: 83.33 %. Det nye styret skal tre i funksjon 1.1.2016, men er ment å fungere som fusjonsstyre fra 1.12.2015 og frem til årsskiftet.

Resultat:

Fast ansatte i undervisnings- og forskningstillinger:

 • Roar Tromsdal
  (med personlig vararepresentant Kåre Haugan)
 • Asbjørn Røiseland
  (med personlig vararepresentant Ove Jakobsen)
 • Lisbeth Flatraaker
  (med personlig vararepresentant Siv Almendingen)

Midlertidig ansatte i undervisnings- og forskningsstillinger:

 • Elisabeth Suzen
  (med personlig vararepresentant Wenche Hammer Johannessen)

Teknisk/administrativt ansatte: 

 • Roald Jakobsen
  (med personlig vararepresentant Merete Holm)
   
 

om valget

Følgende representanter skal velges:

 • 3 representanter med vara fra gruppen fast ansatte i undervisnings- og forskerstillinger. Disse velges for perioden 1.12.2015 til 31.07. 2019.

 • 1 representant fra gruppen midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger. Denne velges for perioden 1.12.2015 til 31.07.2016

 • 1 representant fra gruppen ansatte i teknisk-administrative stillinger. Denne velges for perioden 1.12.2015 til 31.07.2019.

Manntall for de tre ulike gruppene er av praktiske årsaker kun lagt ut på UiN sine nettsider, se lenke nedenfor. Klager på manntallet sendes rektor ved den aktuelle institusjonen senest onsdag 4. november.

Det er et vilkår for stemmerett at vedkommende er ansatt eller engasjert i minst halv stilling ved institusjonen.

Jeg gjør spesielt oppmerksom på at fast ansatte som på valgtidspunktet er i stipendiatstilling, regnes med i gruppen midlertidig tilsatte ved dette valget.

Nominasjon av kandidater
Nominasjon av kandidater sendes skriftlig, signert og eventuelt skannet via e-post til valgstyrets leder. E-post-adresse: Brit.Rohnes@hint.no

Nominasjoner skal være undertegnet av minst tre stemmeberettigede fra den aktuelle gruppen. Nominasjoner må være innkommet innen utløpet av fredag 6. november.

En del ledere er ikke valgbare ved dette valget. Jeg henviser til valgreglementet når det gjelder dette, eventuelt kan dere ta kontakt med valgstyrets leder.

Valgstyret
Valgstyret er sammensatt av ansatte fra UiN, HiNe og HiNT og består av to medlemmer fra undervisnings- og forskerstillinger og ett medlem fra de teknisk/administrativt ansatte. Valgstyrets medlemmer og leder er oppnevnt av styrene for UiN/HiNe og HiNT. Valgstyret består av Brit Rohnes, leder (HiNT), Terje Fallmyr (UiN) og Gunn Bye (HiNe).

Valgstyret har som oppgave å forberede og gjennomføre valg i samsvar med aktuelt lov- og regelverk, samt å avklare spørsmål som oppstår i tilknytning til valg. 

Vennlig hilsen Brit Rohnes, leder av valgstyret

kandidater - midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger

​HiNe ​HiNT ​UiN
Morten Einar Edvartsen, prosjektlederElisabeth Suzen, Stipendiat, avdeling for trafikklærerutdanningAstri Dankertsen, postdoktor, Fakultet for samfunnsvitenskap
​Mona Reitan Rosenlund, høgskolelektor, Avdeling for lærerutdanningThomas Andre Lauvås, stipendiat, Handelshøgskolen - Helgeland
​Wenche Hammer Johannessen, stipendiat, Avdeling for lærerutdanning

Manntallsliste - teknisk og adminstrative

Manntallsliste - undervisning og forskere  (faste)

Manntallsliste - undervisning og forsker (midlertidige)

Valgreglement