Informasjon til studenter ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag (FLU)

For FLU er det viktig at vi bidrar til å hindre smitte, og at vi ivaretar studenter, ansatte og vårt samfunnsoppdrag.

​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Smittevern 
Hvordan begrense smittespredning:

 1. Hold deg hjemme dersom du ikke føler deg frisk
 2. Gode rutiner for hånd- og hostehygiene
 3. Begrense antall nærkontakter i løpet av dagen
​​

Undervisning og eksamen

Denne siden blir ikke lenger oppdatert. Se heller informasjonssiden om koronavirus for mer informasjon​.
​Oppdatering 3. januar: Ingen fysisk undervisning før​ 18. januar​​
Regjeringen har besluttet at undervisning ved fagskoler, høyskoler og universiteter gjøres digital fram til 18. januar, men praksis gjennomføres som planlagt. ​Studenter som har anledning, bes vente med å reise tilbake fra juleferie. ​Viktig: Alle studenter må holde seg oppdatert i Canvas, som vil bli oppdatert med endringer.

Oppdatert 3. desember: Undervisning fra januar

Merk at gjennomføringen av undervisning og andre læringsaktiviteter som vi nå planlegger for, kan bli endret dersom det skjer en endring i smittesituasjonen nasjonalt, ved ditt studiested eller i den gruppen du studerer sammen.  Vi ber alle studenter følge med i Canvas.​ Les gjerne mer her.

Undervisning på campusbaserte studier:

 • Fra januar gjennomføres fysisk undervisning og andre læringsaktiviteter som planlagt.

Undervisning på samlingsbaserte studier:

 • Fysiske samlinger på samlingsbaserte studier som er planlagt gjennomført før 18. januar 2021, gjennomføres som digitalt undervisningstilbud. (Det kan være unntak fra dette i de tilfellene studentenes studieprogresjon eller deltakelse i praksis avhenger av samlinger før denne datoen.)

 • Tidlig i januar vil universitetet vurdere om fysiske samlinger som skal gjennomføres etter 18. januar, kan gå som planlagt.

----Fakultetet utreder muligheter for andre undervisnings- og eksamensformer. I tilfeller der undervisnings- og eksamensform endres vil aktuelle studenter få informasjon fra fakultetet. 

Oppdatert 4. november

Oppdatert med følgende presisering 6. november: Samlinger som er påbegynt før 9. november kan gjøres ferdig.​

Nord universitet følger smittevernrådene nasjonalt og lokalt. Ut fra en samlet vurdering av nasjonale råd og en situasjon med økende smitte, har universitetet besluttet å avlyse ordinære fysiske samlinger på alle samlingsbaserte studier. Dette gjelder fra og med 9. november og ut 2020. Samlinger som er påbegynt før 9. november kan gjøres ferdig.​

Fakultetene vil kartlegge hvilke alternative læringsaktiviteter som kan eller bør gjennomføres for de berørte studentene, slik at studentene likevel kan oppnå det forventede læringsutbyttet i studiene sine og få den oppfølgingen de har behov for.

Studentene vil få nærmere beskjed fra sitt fakultet/studieprogramansvarlig/emneansvarlig om gjennomføringen av alternative læringsaktiviteter.

Undervisning på studier som ikke er samlingsbaserte går som planlagt.​

Oppdatert 29. oktober

Utviklingen i smittesituasjonen i landet gjør at det er gjort endringer på eksamener med fysisk oppmøte. Det blir lagt ut informasjon i Canvas. Vi ber studentene om å følge med på Canvas slik at alle får informasjon om endringene som er gjort.

Oppdatert 19. august
Obligatorisk deltakelse
Her finner du midlertidige retningslinjer for obligatorisk deltakelse ved oppstart av fysisk undervisning. Bakgrunnen for retningslinjene er smittevernregler fra Folkehelseinstituttet.

Kroppsøving, idrett og friluftsliv 
Studiene under faggruppe Kroppsøving, idrett og friluftsliv har mange aktiviteter som krever egne retningslinjer for å sikre at undervisningen og gjennomføring av aktiviteter er i henhold til Folkehelseinstituttets smittevernregler. I tillegg vil enkelte av utdanningene bli berørt av retningslinjer som gjelder for idrett og treningssenterbransjen. 

Oppdatert 2. april

Viktig informasjon angående vurdering/ eksamen for emner, våren 2020

På bakgrunn av Covid-19 epidemien blir en rekke vurderinger og eksamener ved Nord universitet endret. Endringer av vurdering og eksamen er vedtatt av dekan Egil Solli ved FLU.

Detaljert informasjon angående endringer i ditt emne vil du finne på canvasrommene til de emnene du følger, samt at det etter hvert også vil komme informasjon på studentweb.

Endringene av vurdering og eksamen er juridisk hjemlet gjennom:


Oppdatert 26. mars
Informasjon angående endring av vurderinger og tidsfrister våren 2020 ved FLU

Det arbeides på fakultetet med å endre vurderinger i henhold til vedtatt midlertidig forskrift. For deg som student så betyr det at eksamensform kan bli endret. Informasjon legges ut i Canvas i løpet av uke 14.

Følgende er vedtatt angående frister for bachelor- og masteroppgaver.

 • Fristen for planlagte innleveringer for bacheloroppgaver forlenges med to uker.
 • Frist for innlevering av masteroppgaver endres ikke. Studenter som ikke får levert våren 2020 kan levere til neste frist som er satt til 01. september 2020. Studenter som velger å utsette eksamen må betale semesteravgift og fullføre semesterregistrering for høsten 2020 innen 10. august.
 • Frist for innlevering av FoU-oppgaver endres ikke.

Praksis

Denne siden blir ikke lenger oppdatert. Se egen side om praksis for mer informasjon​.
Oppdatert 3. desember: Gjennomføring av praksis

 • Praksis med oppstart fra 18. januar går som planlagt.
 • Det vil bli gjort en egen vurdering av praksis som er planlagt før 18. januar. Dersom det blir endringer, vil studentene får beskjed om dette i Canvas.

Les gjerne mer her.


 • Vi oppfordrer  studenter til å være ekstra bevisst på FHIs smittevernregler i praksisperioden, og også vurdere aktiviteter på fritiden
 • Eventuell reiseaktivitet i løpet av praksisperioden (eksempelvis hjemreise) må vurderes med hensyn til de karantenereglene som gjelder både nasjonalt og regionalt/lokalt. Se avsnitt om «Karantene og isolering» nedenfor. 
 • Studenter som bryter myndighetenes reiseråd og må i karantene når de kommer tilbake til Norge, har ikke rett til å ta igjen praksis eller levere kompensatorisk arbeid. Dette kan medføre forsinkelser i utdanningsløpet. 
 • Korona-relatert fravær i praksis må meldes snarest til Nord universitet og til praksislærer. 
 • Vi viser til rektorvedtak datert 20.09.2020. Der står det at for studier med rammeplanstyrt praksis skal fravær fra praksis håndteres i tråd med Midlertidig forskrift om gjennomføring av utdanninger regulert av rammeplan mv. i forbindelse med utbrudd av covid-19. Dette innebærer at institusjonene har en fleksibilitet til å endre omfang og innhold av praksis dersom det blir behov.
> Se også informasjon på siden Retningslinjer for Nord-studenter i praksis i Norge.​​

Fravær

Fravær undervisning
Vi får mange henvendelser om fravær fra obligatorisk undervisning grunnet karantene og lignende. Det viktigste er at studentene oppnår læringsutbyttene, og at vi ikke går på akkord med disse. Fakultetet har gjennom dekanvedtak endret fraværsgrense på obligatorisk deltakelse til 70%, der det før var 80​% . Se under Undervisning og eksamen. Studenter som på grunn av koronaproblematikk ikke vil kunne oppfylle krav til obligatorisk deltakelse, kan søke om individuell tilrettelegging. Fakultetet avgjør slike saker jmf. rektorvedtak.

Rektorvedtak datert 20.09.2020
Oppdatert 19. august
Obligatorisk deltakelse
Her finner du midlertidige retningslinjer for obligatorisk deltakelse ved oppstart av fysisk undervisning. Bakgrunnen for retningslinjene er smittevernregler fra Folkehelseinstituttet.

Kroppsøving, idrett og friluftsliv 
Studiene under faggruppe Kroppsøving, idrett og friluftsliv har mange aktiviteter som krever egne retningslinjer for å sikre at undervisningen og gjennomføring av aktiviteter er i henhold til Folkehelseinstituttets smittevernregler. I tillegg vil enkelte av utdanningene bli berørt av retningslinjer som gjelder for idrett og treningssenterbransjen. 

Reise

 • Vi anbefaler våre studenter å vurdere private reiser nøye da det kan ha innvirkning på gjennomføring av praksis.
 • Reiser i privat regi som kan føre til karantene gjøres på eget ansvar. Karantene kan få konsekvenser for utdanningsløpet.
 • Studenter som skal på utveksling får løpende personlig beskjed om hvordan de skal forholde seg

Smitte

Ved mistanke om at du er smittet av koronavirus skal du forholde deg til FHIs ​gjelde​nde retningslinjer.​

Karantene og isolering

Studenter som må i karantene eller isolasjon, og der dette kan få konsekvenser for studiene, må melde ifra til studieleder snarest mulig.
 • Innreisekarantene. Flere studieretninger ved Fakultet for lærerutdanning og kunst – og kulturfag (FLU) har obligatorisk undervisning og praksis. Studenter som vurderer private reiser oppfordres til å sjekke oppdaterte reiseråd og karanteneregler fra Utenriksdepartementet og Regjeringen. Reiser kan føre til innreisekarantene som igjen kan medføre at studenten ikke får delta på obligatoriske studieaktiviteter. Manglende deltakelse på obligatoriske aktiviteter kan få konsekvenser for utdanningsløpet. 
 • Smittekarantene gjelder etter nærkontakt med person med covid-19. Les mer om smittekarantene og kriteriene på helsenorge.no​
 • Isolasjon. Dersom det er sannsynlig at du er smittet av covid-19 eller du har fått påvist koronavirus skal du isoleres. Les mer om hjemmeisolasjon på helsenorge.no


Har du spørsmål?
​Send en e-post til flu-post@nord.no​