Informasjon til studenter ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) under covid-19-pandemien

Informasjon om praksisopplæring og ferdighetstrening.

​Fravær

Fravær som følge av covid-19:

  • Ta kontakt med studieleder/faglærer ved fravær som påvirker studiene og utdanningsløpet.
  • Ved fravær på grunn av sykdom kan student få utdelt kompensasjonsoppgaver for å nå læringsmålene i praksisstudiene. FSH gjør ei individuell vurdering om det er aktuelt med kompensasjonsoppgaver.
  • I særskilte tilfeller kan krav til antall timer i praksis reduseres med 20 prosent​. Tapte praksistimer vil erstattes med kompensasjonsoppgaver. Unntaksvis kan det blir aktuelt å forlenge en praksisperiode. FSH gjør ei individuell vurdering av om antall timer i praksis kan reduseres, og om det er aktuelt å forlenge en praksisperiode. Hovedregelen er at praksisperiodene skal gjennomføres som planlagt og på normert tid.​

Ferdighetstrening

Ordinært renhold gjennomføres på ferdighetsavdelingene, og Basale smittevernrutiner i helsetjenesten – veileder for helsepersonell følges i undervisningen.

Ferdighetsavdelingene skal ha munnbind tilgjengelig for ansatte og studenter som ønsker eller bør bruke munnbind i situasjoner der det er vanskelig å holde avstand. ​

Rom/saler bør gjennomluftes i pauser, og generelt anbefales det å sikre god ventilasjon i lukkede omgivelser og tette rom

Studentlisens

Sisteårsstudenter innen sykepleie, paramedisin og vernepleie kan, ved å sende samtykke til universitetet, få studentlisens. Med studentlisens kan sisteårsstudentene få et mer selvstendig ansvar for en avgrenset del av yrkesutøvelsen på tjenestestedet. Lisensen gir studenter mulighet til å praktisere yrket under veiledning.

Studentlisensen er midlertidig og gir studenter som er i siste studieår mulighet til å gi helsehjelp som helsepersonell. Det gjelder studenter som tar på seg frivillig arbeid i helsetjenesten og ved eventuell beordring. Per i dag er beordringsparagrafen ikke tatt i bruk. Frivillig arbeid forstås her som ekstravakter/ tilkallingshjelp eller deltidsarbeid. Lisensen gjelder utenom helsefaglig opplæring og praktiske studier.

Faglige begrensinger

Den generelle faglige begrensingen er at studenter med lisens kun kan arbeide underordnet og under veiledning og supervisjon. Det er viktig at studenten kjenner sitt kompetanseområde, egne forutsetninger og begrensninger. Studenter med lisens skal ikke ta eller gis oppgaver utenfor sine fullførte kompetanseområder.

En student som har fullført deler av sin utdanning kan gis et mer selvstendig ansvar innenfor disse kompetanseområdene, samtidig som studenten har en eller flere veiledere som den kan rådføre seg med. Det er arbeidsstedet som skal definere hva den enkelte student kan gjøre og som har ansvar for oppgavene studenten utfører og behandlingen studentene gir til brukere og pasienter.

Uten lisens kan studenter kun arbeide som pleieassistenter eller i praksis på tildelt praksisplass.

Skikkethet

For å få studentlisens krever Helsedirektoratet at utdanningsinstitusjonen gjør en vurdering av skikkethet. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap har derfor bestemt at studenter som ligger an til å bli ferdig utdannet til normert tid bør meldes inn til studentlisens. Det kan gjøres unntak fra vilkår om progresjon, at student skal være «ferdig utdannet til normert tid», dersom studenten ligger an til å få gjennomført studiet i løpet av kalenderåret 2022.​ De studenter som er i en skikkethetsprosess per nå vil ikke bli meldt som aktuelle til studentlisens av Nord universitet. Vi gjør oppmerksom på at studenter som har mottatt lisens kan bli fratatt lisensen dersom de på et senere tidspunkt blir vurdert som uskikket.

Samtykke fra student

For at få studentlisens, må studenten aktivt samtykke til det via dette nettskjemaet: https://nettskjema.no/a/studentlisens21-22.​


Godkjenning, varighet og kostnader

Nord universitet sender lister over aktuelle studenter, Helsedirektoratet godkjenner og utsteder lisenser. Studenter skal ikke søke om lisens selv. Lisensen gis fra den dagen studenten registreres og gis med varighet 2 måneder etter forventet vitnemåldato (jfr. avsnitt om studentlisens og autorisasjon). Lisensen er gebyrfri og kan hentes ut fra helsepersonellregisteret her: https://register.helsedirektoratet.no/hpr

Lisensen kan også lastes ned av arbeidsgiver.


Autorisasjon versus studentlisens

Autorisasjon gir fulle rettigheter til å utøve yrket inntil 80 år. Visse profesjonsstudenter kan søke om autorisasjon etter endt bachelorutdanning. Autorisasjon er personlig.

En lisens gir studenter på siste året mulighet til å utøve yrket, under veiledning og i en tidsavgrenset periode. Studentlisensen vil normalt være tilgjengelig kort tid etter at Nord universitet har sendt inn listene med navn på de aktuelle studentene. Studenter som innvilges lisens skal benevnes som student i tittelen. Studentlisensen varer inntil 2 måneder etter vitnemålsdatoen. Vitnemålsdato er den datoen eksamenskontoret utsteder vitnemål og sender liste med krav om autorisasjon til Helsedirektoratet. Det betyr at studenter kan ha studentlisens inntil de får autorisasjonen. 

Har du ytterligere spørsmål om studentlisens kan du sende spørsmålet til fshinfo@nord.no


​​Aktuelt regelverk knyttet til studentlisens:

Covid-19-forskriften § 20: Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften)

Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning: Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning - Lovdata

Helsepersonelloven § 49: Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) - Kapittel 9. Vilkår for autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning - Lovdata


Har du fortsatt spørsmål?  Send det til fshinfo@nord.no