Informasjon og ofte stilte spørsmål om eksamen og korona

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål i forbindelse med koronaviruset.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Endringer som forekommer er beskrevet i midlertidig forskrift - ekstraordinære tiltak som følge av koronaepidemien​. Denne er gyldig til ​30. juni 2021.

​​​​​​​​​​​Blir det eksamener med fysisk oppmøte på campus våren 2021?

 • Skriftlig skoleeksamen endres som hovedregel til digital hjemmeeksamen. Se Canvas for hva som gjelder for din eksamen. 
  Se også eksamenssidene på nord.no for mer informasjon om hjemmeeksamen.

 • Det vil unntaksvis arrangeres eksamen med fysisk oppmøte, dersom det er nødvendig av årsaker knyttet til infrastruktur eller dersom fagets egenart krever det.

 • Fakultetene informerer alle studenter om hvordan eksamen i de ulike emnene blir gjennomført. Dette skjer gjennom Canvas.

 • Avlyst eksamen høsten 2020: Hvis det likevel ikke er mulig for universitetet å avholde en eksamen med krav til fysisk oppmøte, vil eksamen måtte avlyses. I så fall planlegger universitetet å sette opp disse på nytt, fortrinnsvis i uke 3 i 2021.

Går hjemmeeksamen som normalt?

Planlagte hjemmeeksamener og andre innleveringer i Inspera blir gjennomført som normalt våren 2021.  

Husk å sjekke at du har gyldig passord før eksamen. Du kan teste Inspera før eksamen ved å gå inn på demotesten.
> Les mer om eksamen i Inspera

Blir det endringer av eksamensform?

Det vil bli endringer i eksamensform våren 2021. Skriftlig skoleeksamen endres som hovedregel til digital hjemmeeksamen.​ Informasjon om hvilke eksamener som eventuelt blir endret vil dere få i Canvas og i Studentweb. 

Husk å sjekke at du har gyldig passord før eksamen dersom du skal ha eksamen i Inspera. Du kan teste Inspera ved å gå inn på demotesten. 
Informasjon om Inspera

Får vi forlenget tid på eksamen?

Fakultetene kan fa​​stsette utvidet innleveringsfrist med inntil to uker på  kandidat-, bachelor- og masteroppgaver, samt lignende avsluttende oppgaver på minst 15 studiepoeng.

Utvidet innleveringsfrist vil i så fall gjelde alle som tar den aktuelle eksamen. Det innvilges ikke individuell utvidet innleveringsfrist, med unntak for studenter som har tilrettelagt eksamen.

Du vil få informasjon i Canvas fra fakultetet om hvilke eksamener det gjelder.

Hvilket filformat skal eksamensbesvarelsen leveres i?

Hvis ikke annet er oppgitt i oppgaven, skal eksamensbesvarelsen leveres i PDF format.

For å konvertere et word dokument til PDF, kan du velge "lagre som PDF" evt. trykke på "Skriv ut" og velge "til PDF". Du kan slå sammen to eller flere PDF-dokumenter her: www.sejda.com/merge-pdf

Hva skjer med innvilget ekstra tid når eksamen gjøres om til hjemmeeksamen? 

Dersom du har søkt om tilrettelegging og fått innvilget ekstra tid på eksamen gjelder dette også dersom eksamen er gjort om til hjemmeeksamen i Inspera. Du trenger ikke å foreta deg noe, tiden legges til automatisk.

Utvidet tid på skriftlig hjemme- og skoleeksamen vil nor​malt være:
  • 15 minutter utvidet tid på 2 timers eksamen
  • Forholdsmessig prosentvis kortere utvidet tid på eksamen av kortere varighet enn 2​​ timer, dvs 12,5 % av ordinær eksamenstid​
  • 30 minutter for eksamen som varer til og med 4 timer
  • 45 minutter for eksamen som varer til og med 6 timer
  • 60 minutter for eksamen som varer mer enn 6 timer

   Bestemmelsene om utvidet tid gjelder kun ved individuell eksamen. 

Kan jeg søke om tilrettelegging dersom eksamensformen endres?

Du kan søke om tilrettelegging for de eksamener som endrer eksamensform. Forutsetningen er at endringen utløser et endret behov for tilrettelegging. Vi oppfordrer deg til å søke snarest mulig, og senest innen en uke før eksamen. 

Dersom du allerede har fått innvilget utvidet tid på eksamen, vil du få utvidet tid også på hjemmeeksamener og da trenger du ikke søke på nytt.

På skoleeksamener som er omgjort til hjemmeeksamen av varighet kortere enn 8 timer, brukes tidsangivelsen for utvidet tid på skoleeksamen.  Dermed gis det for eksamener av kortere varighet enn 8 timer like lang utvidet tid på hjemme- og skoleeksamen.

Utvidet tid på skriftlig hjemme- og skoleeksamen vil normalt være:

  • 15 minutter for eksamen som varer til og med 2 timer
  • 30 minutter for eksamen som varer til og med 4 timer
  • 45 minutter for eksamen som varer til og med 6 timer
  • 60 minutter for eksamen som varer mer enn 6 timer
Utvidet tid på hjemmeeksamen vil normalt være:

  • 60 minutter for hjemmeeksamen 1 dag (inntil 8 timer)
  • 2 timer for hjemmeeksamen 1 dag (8-24 timer)
  • 4 timer for hjemmeeksamen 2 dager (48 timer)
  • 6 timer for hjemmeeksamen 3-5 dager (120 timer)
  • 24 timer for hjemmeeksamen 6 dager eller mer

Bestemmelsene om utvidet tid gjelder kun ved individuell eksamen.

Blir det endring av karakterskala?

De fleste eksamenene vil ha samme karakteruttrykk som før.

Karakteruttrykket kan bli endret fra bokstavkarakter til bestått/ikke bestått på enkelte eksamener. Du vil få informasjon i Canvas fra fakultetet om hvilke eksamener det gjelder.


For studenter som gjentar eksamen i et emne der karakteruttrykket er endret fra gradert karakter til bestått/ikke bestått gjelder følgende:

  • Ved bestått eksamen vil Bestått bli tellende karakter.
  • Ved ikke bestått eksamen vil tidligere gradert karakter bli tellende karakter.
For studenter som gjentar eksamen i et emne der karakteruttrykket er endret fra bestått/ikke bestått til gradert karakter gjelder følgende:

  • Ved bestått eksamen vil gradert karakter bli tellende karakter.
  • Ved ikke bestått eksamen vil Bestått bli tellende karakter.

For studenter som har avlagt eksamener i emner hvor vurderingsformen er sammensatt av vurderinger med ulike karakteruttrykk, blir gradert karakter tellende uavhengig av innbyrdes vekting når alle vurderingsformer i emnet er bestått.

Etteroppmelding til eksamen for utvekslingsstudenter

Ta kontakt med din studieveileder dersom du på grunn av situasjonen har avbrutt utvekslingsoppholdet og har spørsmål om etteroppmelding til eksamen.

Hva er fristen for å trekke seg fra eksamen?

Du kan trekke deg fra eksamen senest to dager før eksamen skal avvikles.
Trekk fra eksamen gjøres i Studentweb.

Hva om jeg blir syk på eksamen?

Vi vil godta egenmelding ved fravær fra eksamen våren 2021.  

>> ​Les mer om sykdom, fravær og avbrutt eksamen ​på denne siden. ​

Når kan jeg forvente å få sensuren?

Sensuren skal normalt foreligge innen tre uker etter at eksamen ble avviklet.

Når det er tvingende nødvendig på grunn av forhold som skyldes koronaviruset kan sensurfristen forlenges med inntil to uker. Unntaket gjelder ikke avsluttende eksamener i gradsstudier.

Hvem kan melde seg opp til ny eksamen (konteeksamen)?

Alle studenter som er kvalifisert for en eksamen i høstsemesteret 2020, kan melde seg opp til ny eksamen.  Denne særskilte adgangen til ny eksamen gjelder kun første eksamensavvikling etter ordinær eksamen, og ikke lenger enn til 30. juni 2021.

Alle studenter som er kvalifisert for en eksamen i vårsemesteret 2021, kan gis adgang til ny eksamen. Denne særskilte adgangen til ny eksamen gjelder kun til første eksamensavvikling etter ordinær eksamen, og ikke lenger enn til 31. desember 2021.​


Dette gjelder ikke for kandidat-, bachelor- og masteroppgaver.

Når blir ny eksamen (konteeksamen) avviklet?

Som hovedregel avvikles ny eksamen (konteeksamen) i påfølgende semester. For vårsemesteret 2021 vil ny eksamen bli satt opp fortrinnsvis i uke 8 eller 9.
Det kan være noen unntak. Dato for ny eksamen kunngjøres i Studentweb i begynnelsen av januar, eller senest to uker før eksamensdato.

Når får jeg vitnemål?

Vitnemål vil bli tilgjengelig på www.vitnemalsportalen.no så snart som mulig. Normalt er vitnemålet klart i Vitnemålsportalen i løpet av en til to uker etter at siste sensur har falt, men på grunn av koronasituasjonen kan det påregnes noe forsinkelser. Papirversjon av vitnemålet vil bli ettersendt.
Midlertidig forskrift i forbindels​e med korona


Tillegg til midlertidig forskrift, gyldig fra 01.01.2021 til 30.06.2021:
Midlertidig forskrift om tillegg til forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet – ekstraordinære tiltak som følge av koronaepidemien​