Disputas – Trude Anita Hartviksen - FSH

Trude Anita Hartviksen (født 1974) er leder for Fagutviklingsavdelingen i Vestvågøy kommune, forsker ved Senter for omsorgsforskning Nord, og stipendiat ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap. Hun disputerer for ph.d. i studier av profesjonspraksis 8. juni 2021.

Startdato:

08 juni 2021 10:00

Sluttdato:

08 juni 2021 14:30

Sted:

Digitalt arrangement

​​​​​​​​​

Om kandidaten

Trude Anita Hartviksen har fra 2016 vært stipendiat i studier av profesjonspraksis ved Nord universitet. Hun er siden 2019 forsker ved Senter for omsorgsforskning Nord ved UiT Norges arktiske universitet, og fra 2020 ansatt i Vestvågøy kommune som leder for Fagutviklingsavdelingen.

Hun er utdannet ergoterapeut fra 1997, har videreutdanning i pedagogisk veiledning og universitetspedagogikk, og avla i 2010 mastergrad i rehabilitering ved Nord universitet.

Trude Anita Hartviksen har klinisk erfaring fra spesialisthelsetjenesten som ergoterapeut i ambulant rehabiliteringsteam, og som mellomleder gjennom 15 år. Hun har arbeidet som universitetslektor ved Nord universitet i 9 år.

Doktorgradsarbeidet har sitt utspring fra hennes praksiserfaring som mellomleder og nettverksarbeid med mellomledere i spesialist- og kommunehelsetjenesten.

Tittel på avhandlingen:

Healthcare middle managers’ development of capacity and capability for leadership: the complex context experienced as a conflicting practice.

Tittel på prøveforelesningen:

“Ontological assumptions in critical hermeneutics and philosophical hermeneutics and reflections on possible implications for analysis and interpretation.”​

Lenke til avhandlingen:

Ph.d. i studier av profesjonspraksis // Nr.  - 2021 – Trude Anita Hartviksen.


Arrangementsplan:

Prøveforelesning kl. 10:00
Disputas kl. 12:00


Digitale hilsninger kan sendes til synnove.d.tollali@nord.no
Dipsutasleder er dekan Gøril Ursin​

Prøveforelesning og disputas er åpen for alle interesserte tilhørere. 

Spørsmål ex auditorio kan stilles via e-post til disputasleder, dekan Gøril Ursin – goril.ursin@nord.no  

Avhandlingen er tilgjengelig for gjennomsyn hos seniorrådgiver Geir Fjeldavli – geir.o.fjeldavli@nord.no


Sammendrag av avhandlingen:

Hensikten med denne avhandlingen er å utdype kunnskap og kritisk diskutere hvordan mellomledere erfarer å utvikle kapasitet og kapabilitet til ledelse i en offentlig finansiert helsetjeneste preget av høy kompleksitet.

I det teoretiske landskapet til ledelses-, lærings- og kompleksitetsteori, gjennom tre studier og en syntese, utdypes og diskuteres det i denne avhandlingen hvordan mellomledere opplever å utvikle kapasitet og kapabilitet: i ledelse (studie I), i et læringsnettverk (studie II) og i kvalitetsforbedring (studie III). Metodologisk er avhandlingen inspirert av kritisk hermeneutikk. Studie I er en systematisk review og metasyntese, studie II anvender fokusgrupper, mens studie III kombinerer fokusgrupper, individuelt intervju og deltakende observasjon.

Resultatene fra de tre studiene er syntetisert i avhandlingen. I syntesen fremkommer det hvordan mellomledere opplever å utvikle kapasitet og kapabilitet til ledelse gjennom støttede eller ikke-støttede transformative prosesser interagerende i en motstridende praksis.

Denne avhandlingen gir et viktig bidrag til kunnskap om hvordan mellomlederes utvikling av kapasitet og kapabilitet til ledelse kan fasiliteres. Foreslåtte endringer i dagens praksis inkluderer både pedagogiske og relasjonelle prinsipper, så vel som endring av helsetjenestenes organisatoriske og strukturelle forutsetninger; spesifikt (a) fra ikke-støttede til støttede transformative prosesser; (b) fra ensomme konkurrenter til interaksjonelle nettverk; og (c) fra kommando-og-kontroll til en mer bemyndigende ledelse. Kunnskapen anses som spesielt relevant for mellomledere, toppledere og beslutningstakere som er ansvarlige for lederutvikling, endringsarbeid og kvalitetsforbedring i helsetjenestene.

Oversikt over avhandlingens artikler: 

1a. Hartviksen, T. A., Aspfors, J., & Uhrenfeldt, L. (2017). Experiences of healthcare middle managers in developing capacity and capability to manage complexity: A systematic review protocol. JBI Database of Systematic Reviews and Implementation reports, 15(12), 2856-60. doi:10.11124/JBISRIR-2016-003286.
1b. Hartviksen, T. A., Aspfors, J., & Uhrenfeldt, L. (2019). Healthcare middle managers’ experiences of developing capacity and capability: A systematic review and meta-synthesis. BMC Health Services Research, 19(1), 546. doi:10.1186/s12913-019-4345-1.
2 Hartviksen, T. A., Sjølie, B. M., Aspfors, J., & Uhrenfeldt, L. (2018). Healthcare middle managers experiences developing leadership capacity and capability in a public funded learning network. BMC Health Services Research, 18(1), 433. doi:10.1186/s12913-018-3259-7.
3 Hartviksen, T. A., Aspfors, J., & Uhrenfeldt, L. (2020). Healthcare middle managers’ capacity and capability to quality improvement. Leadership in Health Services, 33(3), 279-94. doi:10.1108/LHS-11-2019-0072.

Veiledere: 

Professor Lisbeth Uhrenfeldt, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, Nord universitet
Professor Jessica Aspfors, Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag, Nord universitet

Bedømmelseskomité:

Førsteopponent: Førsteamanuensis Kirsten Schultz Petersen, Aalborg universitet, Danmark
Andreopponent: Professor Dagfinn Nåden, OsloMet
Leder: Førsteamanuensis Anne Kasèn, Nord universitet


Startdato:

08 juni 2021 10:00

Sluttdato:

08 juni 2021 14:30

Sted:

Digitalt arrangement

 Kontaktperson