Disputas - Ann Karin Orset

13 oktober 2017 10:00 - 13 oktober 2017 13:00

Auditorium Elias Blix (A13), Nord universitet, Bodø 

Ann Karin Orset

Ann Karin Orset disputerer 13.oktober 2017 for graden Ph.d. i studier av profesjonspraksis ved Nord universitet, campus Bodø.

Orset er utdannet allmennlærer med fordypning innenfor drama og teater fra Høgskolen i Oslo og Akershus, og hovedfag i drama og teater fra NTNU i Trondheim.

Hun har mangeårig erfaring fra kursvirksomhet og undervisning innenfor både grunnskole, kulturskole og høyere utdanning. I perioder har Orset også jobbet utøvende med scenekunst - som produsent, skuespiller, instruktør, maske- og figurmaker. Orset har siden 2005 vært ansatt som universitetslektor ved Nord universitet.

Tittel på avhandlingen er:

Kunnskapsutvikling i fiksjon og virkelighet. En studie av teaterpedagogers nøytralmaskeundervisning.

Tema for prøveforelesningen er:

«Dramapedagogikk og forskning: hvilke muligheter og fallgruver ligger i vitenskapeliggjøring av denne praksis?»

Om avhandlingen:

I nøytralmaskeundervisning veksler studentene mellom å improvisere med maske, observere andres maskeimprovisasjoner, samt reflektere over og diskutere det som er opplevd og erfart. Slik utvikler de innsikt, erkjennelse og kunnskap om forhold som angår det å skape og kommunisere meningsbærende uttrykk gjennom fysisk fremtoning og bevegelse. I avhandlingen identifiseres nøytralmaskeundervisning som en teaterpedagogisk praksis. Kunnskapsutvikling skjer gjennom en kroppslig orientert, utforskende og undrende tilnærming, der innlevelse og refleksjon står sentralt – og der fiksjon og virkelighet anerkjennes og anvendes som arenaer for estetisk erfaringsdanning.

Nøytralmaskeundervisning eksisterer hovedsakelig som en teaterpedagogisk praksis og i mindre grad som eksplisitt artikulert kunnskap. Mangelen på skriftliggjort innsikt om praksisen gjør at den fremstår som underutforsket og samtidig også sårbar, idet den står i fare for å gå tapt dersom de som forvalter kunnskapen om den går bort. Fordi avhandlingen artikulerer ulike aspekter ved nøytralmaske som læringsressurs, legges det også til rette for at praksisen kan utsettes for kritisk refleksjon – noe som kan bidra til å styrke den, samtidig som det åpnes for at flere kan bli kjent med denne måten å undervise.

Studien er basert på forskningssamtaler med teaterpedagoger i Norge og Sverige og observasjon av deres undervisning. Teaterpedagogenes erfaringer med nøytralmaskearbeid blir undersøkt og diskutert i lys av blant annet Merleau-Pontys kroppsfenomenologi, Polanyis tenkning om taus kunnskap og menneskets evne til innlevelse, samt Deweys perspektiver på estetisk erfaringsdanning.

Avhandlingen belyser hvordan bruk av nøytralmaske i undervisning kan lede til kunnskapsutvikling idet den klargjør hvordan kunnskap kan utvikles i og gjennom bruk av kroppen. Den kan derfor betraktes som et viktig bidrag både til drama og teaterpedagogisk forskning, samt forskningsfeltet praktisk kunnskap.

FAKTA

Dato: Fredag 13.oktober 2017
Tid for prøveforelesning: 10.00
Tid for disputasen: 12.00
Sted: Elias Blix (A13), Nord universitet

Veiledere:
Professor Ingela Josefson (hovedveileder), professor Anne Marit Valle og professor Johan Arnt Myrstad.

Bedømmelseskomité:

· Professor James McGuirk (leder), Nord universitet.

· Universitetslærer Hannah Kaihovirta, Åbo Akademi, Finland.

· Professor Bernt Gustavsson, NTNU.

Kontaktperson:

Ann Karin Orset, e-post: ann.k.orset@nord.no, telefon: 92811336