Disputas: Camilla Risvoll

16 desember 2015 10:15 - 16 desember 2015 15:00

UiN, Elsa Laula Renberg (A12)

Camilla Risvoll vil disputere med avhandlingen "Adaptive capacity and adaptation processes in Norwegian pastoral communities in the face of environmental and societal change".

Disputasdato: Onsdag 16. desember 2015

Sted: Universitetet i Nordland
Auditorium Elsa Laula Renberg (A12)

Tid for prøveforelesning: kl. 10.15
Tid for disputas: kl. 12.15

Tittel på avhandlingen:

"Adaptive capacity and adaptation processes in Norwegian pastoral communities in the face of environmental and societal change."

Tittel på prøveforelesningen:

"Apply the concepts of discourse and power to analytically describe the predator - pastoralism conflict in Norway. Compare the outcome with a resilience/adaptive capacity perspective on the conflict."

Veiledere:

 • Professor Audun Sandberg, UiN (hovedveileder
 • Professor Grete Hovelsrud, UiN/Nordlandsforskning (medveileder)

Bedømmelseskommisjon:

 • Seniorforsker Seija Tuulentie (førsteopponent)
  Naturressursinstituttet LUKE, Finland
 • Seniorforsker Einar Eythórsson (andreopponent)
  Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU), Tromsø
 • Førsteamanuensis Håkan Sandersen (koordinator)
  Universitetet I Nordland, UiN

Sammendrag

Camilla Risvolls avhandling analyserer kritiske faktorer som påvirker tilpasningsevnen hos reindriftsutøvere og sauebønder i Salten i Nord-Norge, og hvordan disse beitebrukerne tilpasser seg ulike typer endringer.

Beitebrukere i Salten har vært avhengige av utmarka som ressurs i generasjoner, men må i stadig økende grad tilpasse seg utfordringer som for eksempel klimaendringer og tap av beiteland.

Studien bygger på litteratur om tilpasning, tilpasningsevne og resiliens, og anvender seg av flere kvalitative metoder. Intervjuer med lokale beitebrukere og andre nøkkelpersoner lokalt og regionalt utgjør hoveddelen av datainnsamlingen.

Avhandlingen består av fire frittstående, men relaterte artikler. Artiklene belyser ulike aspekter av endringsprosesser og tilpasninger, og de reflekterer forskjellige utfall av sosial og institusjonell karakter som relaterer seg til aspekter ved tilpasningskapasitet og resiliens.

Denne studien har identifisert en rekke kritiske faktorer som påvirker beitebrukernes tilpasningskapasitet. De består av fleksibilitet og kunnskapsdeling; innskrenket handlingsrom, mangel på godt samarbeid mellom beitebrukere og forvaltning; rigiditet i forvaltningssystemer, samt begrenset adgang til beslutningsprosesser som angår dem.

De analyserte forvaltnings- og styringsprosessene som angår beitebrukerne (rovdyr- og verneområdeforvaltning) inneholder elementer som hemmer tilpasningsevnen hos beitebrukere på lokalt plan.

Beitebrukerne har en rekke tilpasningsstrategier som de kan ta i bruk for å tilpasse seg ulike endringer. Likevel er de forhindret fra å gjøre dette, på grunn av ulike institusjonelle, politiske og/eller økonomiske faktorer som finner sted på andre nivåer enn lokalt.

Avhandlingen fremhever betydningen av å ta hensyn til den lokal konteksten, viktigheten av å styrke beitebrukernes kapasitet til å tilpasse seg og at ulike endringsprosesser må bygge på de lokale beitebrukernes erfaringer og ambisjoner. Avhandlingen argumenterer for at dette må styrkes igjennom kunnskapsdeling og samarbeid i forvaltnings- og styringsprosesser på tvers av nivåer og skala.