Disputas: Cathrine Fredriksen Moe (FSH)

01 desember 2017 10:00 - 01 desember 2017 14:00

Nord universitet, Bodø - Auditorium Elias Blix (A13)


Cathrine Fredriksen Moe disputerer om hverdagsrehabilitering i praksis.

Cathrine Fredriksen Moe disputerer 1. desember 2017 for graden ph.d. i studier av profesjonspraksis ved Nord universitet, Bodø.

Cathrine Fredriksen Moe er utdannet sykepleier fra tidligere Høgskolen i Bodø, filial Rana. Hun har videreutdanning i psykisk helsearbeid fra Høgskolen i Bergen og master i klinisk sykepleie fra tidligere Universitetet i Nordland. Moe har hatt stipendiatstilling ved Nord universitet, og har nå delt stilling mellom Nord Universitet og Nordlandssykehuset HF.


Avhandlingen gir et kunnskapsbidrag om hva som foregår i en hverdagsrehabiliteringspraksis.

Dato: fredag 1. desember

Tid for prøveforelesning: kl. 10.00

Tid for disputasen: kl. 12.00

Sted: Nord universitet, Bodø - Auditorium Elisas Blix (A13)

Tittel på avhandlingen er:
Hverdagsrehabilitering i praksis. En studie fra spenningsfeltet mellom ulike aktører og interesser.

Tema for prøveforelesningen er:
Medspill og motspill mellom profesjonene og yrkesgruppene knyttet til hverdagsrehabilitering.  

Om avhandlingen:
Studien undersøker hva som skjer når en norsk kommune innfører hverdagsrehabilitering. Hverdagsrehabilitering forstås her som en tverrprofesjonell, intensiv og tidsavgrenset rehabiliteringstjeneste, rettet mot hjemmeboende eldre. Studiens metodologiske tilnærminger er aktør-nettverksteori og grounded theory.

Avhandlingen består av fire uavhengige studier som belyser hverdagsrehabilitering fra ulike perspektiver. De ulike perspektivene er «hverdagsrehabilitering som innovasjon», «etablering av hverdagsrehabilitering», «kostnad-nyttevurdering av hverdagsrehabilitering» og «mottaker-perspektivet på hverdagsrehabilitering». De ulike studiene viser at det ligger ulike interesser til grunn for hverdagsrehabilitering. Mest fremtredende er et ønske om å tilby en bedre tjeneste for de eldre innbyggerne i kommunen, og et ønske om å skape en bedre kommuneøkonomi. Hverdagsrehabilitering blir sett på som en mulighet til å forene disse interessene. Studiene avdekker videre hverdagsrehabiliteringens kompleksitet, og ved å studere denne kompleksiteten viser avhandlingen hvordan de ulike interessene kommer i konflikt i praksis. Disse interessekonfliktene gir grunnlag for videre refleksjon, og blir belyst med teori om profesjonsmoral i avhandlingens sammenbinding. 

Veiledere:
professor Berit Støre Brinchmann (hovedveileder) og førsteamanuensis Levi Gårseth- Nesbakk

Bedømmelseskomité:

  • Professor Steen Wackerhausen (leder), Nord universitet.
  • Universitetslektor Hanne Konradsen, Karolinska Institutet, Sverige
  • Førsteamanuensis Oddvar Førland, VID Vitenskapelige Høgskole, Bergen

Kontaktperson: Cathrine F. Moe, tlf 93039128, e-post: cathrine.f.moe@nord.no