Disputas: Christian Lo

09 desember 2015 10:15 - 09 desember 2015 15:00

UiN, Elsa Laula Renberg (A12)

Christian Lo vil dipsputere med avhandlingen: "How to Win Friends and Influence Policy – An Ethnographic study of Government and Governance in Municipal Policy Development."

Disputasdato: Onsdag 9. desember 2015

Sted: Universitetet i Nordland
Auditorium Elsa Laula Renberg (A12)

Tid for prøveforelesning: kl. 10.15
Tid for disputas: kl. 12.15

Tittel på avhandlingen:

"How to Win Friends and Influence Policy
An Ethnographic Study of Government and Governance in Municipal Policy Development."

Tittel på prøveforelesningen:

"Discuss the relevance of governance theory in the ethnographic study of Norwegian municipal politics."

Veiledere:

  • Professor Asbjørn Røiseland, UiN (hovedveileder)
  • Professor Halvard Vike, UiO (medveileder)

Bedømmelseskommisjon:

  • Professor Jonathan S. Davies (førsteopponent),
    De Montfort University, United Kingdom
  • Professor Toril Nyseth (andreopponent),
    UiT Norges arktiske universitet
  • Førsteamanuensis Kjartan Koch Mikalsen (koordinator), UiN

Sammendrag

Christian Los avhandling er en etnografisk studie av spenningen og samspillet mellom det statsvitenskapelige begrepsparet "government" og "governance" i kommunal politikkutvikling.

Avhandlingen er basert på etnografiske feltstudier, gjennomført blant lokalpolitikere og byråkrater i to norske kommuner.

Historier om kommunalt entreprenørskap, forstått som de strategier både politikere og byråkrater benytter for å fremme politiske målsettinger, utgjør hovedvekten av empirien i avhandlingen. Hvordan politikere og byråkrater forstår sine respektive roller i politikkutvikling, og hvordan både interne og eksterne relasjoner benyttes for å oppnå politiske mål er særlig vektlagt. Avhandlingen gir derfor innsikt både i det dialektiske samspillet mellom politikk og administrasjon, og i relasjonene mellom den kommunale organisasjonen og dens eksterne omgivelser.

I førsøket på å binde sammen dikotomien mellom hierarkisk government og egalitær governance, utforskes samspillet mellom den kommunale organisasjonens normative tjenestelinje og alternative politiske allianser, slik de utspiller seg i kommunal politikkutvikling.

Det argumenteres for at kommunal politikkutvikling kjennetegnes av en balansegang mellom en politisk legitimitet, forankret i den kommunale organisasjons normative tjenestevei, og mer pragmatiske allianser, som kan eksistere på tvers av både tjenestelinjen og den kommunale organisasjonens formelle rammer. Videre argumenteres det for at den politiske legitimiteten forankret i den byråkratiske organisasjonens hierarkiske logikk også sameksisterer med en alternativ legitimitetskilde, forankret i tillit og det tett sammenvevde samfunnets egalitære logikk. 

Videre utforskes de særegne kulturelle og historiske forholdene som muliggjør slik sameksistens av – tilsynelatende – motsetningsfulle logikker. Således føyer avhandlingen seg inn som et bidrag til forståelsen av politisk kultur i Norge, og gir et viktig innblikk i hvordan det moderne lokaldemokratiet utspiller seg i praksis.