Disputas Dag Ofstad

28 oktober 2016 10:00 - 28 oktober 2016 14:00

Elias Blix – Auditorium 13, Nord universitet, Bodø

Dag Ofstad disputerer 28. oktober 2016 for graden Ph.d. i studier av profesjonspraksis ved Nord universitet.Ofstad er utdannet sosionom og sosialpedagog. Han har hovedfag i profesjonskunnskap ved Høgskolen i Bodø, videreutdanning i sosialpedagogikk v/UiO, strategisk ledelse v/HBO og NTNU, samt strategisk kompetansestyring v/BIO.

Han har mangeårig yrkeserfaring som rådgiver i PP-tjenesten, prosjektleder og rådgiver i Nordland fylkeskommune, selvstendig næringsdrivende og stipendiat v/HBO/Universitetet i Nordland.

De siste årene har han vært leder for Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser, Helse Nord/Valnesfjord Helsesportssenter.

Tittelen for avhandlingen er:

”Den entreprenørielle dannelsesreisen” - en kvalitativ studie av læringsprosesser.

Temaet for prøveforelesningen er:

“Hvordan kan innsikter om entreprenørielle danningsreiser overføres til norske skolers hverdag?"

Om avhandlingen:

Studiens bakgrunnstema er pedagogisk entreprenørskap.

For omlag 20 år siden hadde den daværende regjering som hovedmål å bygge opp entreprenørskaps - og ressursforståelse hos ungdom, slik at flere kunne tilegne seg kompetanse for å være med på å skape nye arbeidsplasser. Entreprenørskap skulle også være utgangspunkt for å styrke ungdoms handlingskompetanse når de skulle delta som aktive, konstruktive, skapende lokalsamfunnsaktører (jfr. St.prp nr. 1 195/96, s 5).

I dag passer det å spørre om hva som har skjedd. Hver eneste dag finner vi i ulike klasserom, unge mennesker som ikke finner seg til rette i den norske skolen. Forskning viser at nesten en tredjedel av elevene i videregående skole som begynte sine læringsløp i 2008, ikke har fullført utdanningen og bestått 5 år senere (Utd. Dir 2014, s 3).

Dette tallet har holdt seg mer eller mindre konstant siden entreprenørskapsbegrepet ble lansert som en politisk strategi i 1995. Hvis vi spør om hva som ikke har skjedd, vil vi kunne finne mange spennende og interessante svar.

Har vi lyktes å bygge opp entreprenørskap og ressursforståelse hos ungdom? Skaper ungdom flere arbeidsplasser? Har vi skapt læringsregimer som gjør det naturlig og dagligdags enkelt, for ungdom å hente ut sine læringspotensialer innenfor rammen av den norske skolen?

Dette bakteppet ligger til grunn for avhandlingen. Den søker å gi en dypere innsikt i de læringsprosessene unge mennesker gjennomgår i sin hverdag, i familien, sammen med venner, i barnehagen, i skolen og i ulike typer fritidsvirksomhet.

Vil jakten på det brede, helhetlige læringsbildet; søken etter dynamikken mellom de formelle og uformelle læringsformene, kunne hjelpe oss til å finne undervisningsformer som bidrar til at alle kan bli kjent med sine iboende entreprenørielle talenter – og som gjennom det stimuleres til å hente ut sine potensialer?

Avhandlingen bygger blant annet på livsverdensintervjuer av seksten mennesker som har til felles at de har skapt sin karriere på basis av en genuin interessebasert virksomhet de begynte med som barn eller ungdom. Informantenes bakgrunn spenner fra musikk, teater, bildende kunst, litteratur til idrett, tradisjonelt håndverk og næringsrettet innovasjon.

Informantene forteller om hvordan selvdannelsen vokste frem  gjennom læringslek; alene og sammen med andre – og senere i arbeids- og alvorslek gjennom øvelse, prøving og feiling. Innenfor rammen av denne interessedrevne virksomheten bygde de en tilnærmet autodidakt og unik egenstyrt kompetanse.
Avhandlingen beskriver, blant annet på bakgrunn av livsverdensintervjuene, hvordan dannelse og entreprenørskap kan forstås hver for seg,  og sammen. 

Ofstad spør om det vil være mulig og rasjonelt å utvikle et mønstereksempel for kunnskapsområdet entreprenøriell dannelse? Kan fremtidige dialoger om skoleutvikling  bevege seg i retning av et mer holistisk læringsfokus, hvor teori og praksis sammen inngår i syntesen i det vi kan kalle autentisitetens kunnskapsparadigme?

Dato: fredag 28. oktober 2016

Tid for prøveforelesningen: kl. 10.00

Tid for disputasen: kl. 12.00

Sted: Elias Blix – Auditorium 13

Veiledere: Professor emeritus Jarle Sjøvoll (hovedveileder) og førsteamanuensis Jan Selmer Methi (medveileder)

Bedømmelseskomite:
• Professor Kåre Sigvald Fuglseth, Nord Universitet, Bodø (leder)
• Filosofie doktor Eva Leffler, Universitetet i Umeå, Sverige
• Professor emeritus Kjell Skogen, Universitetet i Oslo