Disputas: Ida Pape-Pedersen

Ph.d.-kandidat Ida Pape-Pedersen skal holde prøveforelesning og disputas for graden Ph.d. i studier av profesjonspraksis ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag, Nord universitet.

Startdato:

20 juni 2022 10:00

Sluttdato:

20 juni 2022 16:00

Sted:

Nord universitet Levanger, Oransjesalen
​​​​​​
Om kandidaten: 

Ida Pape-Pedersen er stipendiat og barnehagelærerutdanner ved Fakultet for lærerutdanning, kunst og kulturfag, Nord universitet. Hun har en bachelor i barnehagepedagogikk fra estetisk linje og har flere års erfaring som pedagog i ulike barnehager. 

Med sin master i kunstfagsdidaktikk kombinerte hun sine forskningsinteresser innenfor pedagogikk og dans. Med sitt doktorgradsarbeid har hun jobbet med å undersøke og utvikle kroppslig profesjonskunnskap hos barnehageansatte.  

Avhandlingens tittel:

Pedagogkroppen. En studie av kroppslig profesjonskunnskap(ing) i barnehagen.

Tittel på prøveforelesningen:

Dansen om pedagogkroppen: Et dyptgående, kreativt og kritisk blikk på egen forskerrolle i lys av nåtidens og fremtidens utdannelses- og forskningsparadigmer.

Tidspunkt for prøveforelesning: 20. juni 2022 kl. 10.00
Tidspunkt for disputas: 20. juni 2022 kl. 12.00
Sted: Nord universitet, Levanger, Oransjesalen

Bedømmelseskomite:

  • Førsteopponent: Lektor (ph.d.) Helle Winther, Københavns Universitet
  • Andreopponent: Førsteamanuensis Soern Finn Menning, Universitetet i Agder
  • Komitéleder: Professor Wenche Torrissen, Nord universitet/ Høgskulen i Volda
Veiledere:

  • Hovedveileder: Professor Tone Pernille Østern, NTNU
  • Medveileder: Førsteamanuensis Ann Karin Orset, Nord universitet
​Sammendrag av avhandlingen: 

Med denne avhandlingen (ut)forskes pedagogkroppen gjennom en feltstudie i en barnehage, og videre hvordan kroppslig profesjonskunnskap utvikles ved å planlegge og gjennomføre et dansebasert pedagogisk utviklingsprosjekt for et utvalg barnehagelærere og barnehageassistenter. Problemformuleringen som leder arbeidet er: Hvordan kan utforskende arbeid med kropp og dans bidra til barnehagepersonalets kroppslige kunnskap og profesjonsutvikling?

Vitenskapsteoretisk spenner avhandlingen mellom kroppsfenomenologi (Merleau- Ponty, 1945/2002) og agentisk realisme (Barad, 2007), som samtidig med å være overordnet, også siver inn i de ulike delene som teori, måter å forstå praksis på og metodeutprøving. Avhandlingen er teori/praktisk orientert i et spenn mellom Helle Winthers (2014a) profesjonspersonlige kompetanse og Hillevi Lenz Taguchis (2010) intra-aktive pedagogikk, en bevegelse fra fenomenologiske perspektiv til posthumanistiske teorier i barnehagen, og fra kvalitativ til postkvalitativ forskningstilnærming.

Metodologisk berører prosjektet arts-based research/kunstbasert forskning (Leavy, 2018a), collaborative research/samskapende forskning (Savin-Baden & Howell Major, 2013) og embodied research/bodily research/kroppet forskning (Thanem & Knights, 2019) med sensoriske innganger (Pink, 2015). Samlet er dette definert under paraplytermen performativ forskning (Østern et al., 2021). 

Avhandlingens mål er å utforske og artikulere barnehagelærerprofesjonen og dens profesjonspraksis som grunnleggende og gjennomgående kroppslig.​Startdato:

20 juni 2022 10:00

Sluttdato:

20 juni 2022 16:00

Sted:

Nord universitet Levanger, Oransjesalen
​​
Les mer:
>> Om kandidaten: Ida Pape-Pedersen​

 Kontaktperson

​​​
Prøveforelesning og disp​utas er offentlig. Avhandlingen er tilgjengelig for gjennomsyn hos seniorrådgiver Geir Fjeldavli – geir.o.fjeldavli@nord.no​ ​