Disputas: Karin Wigger (HHN)

24 august 2018 10:00 - 24 august 2018 15:00

Auditorium Petter Thomassen (A5)


Karin Wigger skal holde prøveforelesning og disputas for graden Philosophiae Doctor (ph.d.) ved Handelshøgskolen, Nord universitet, fredag 24. august 2018.

Tittel på avhandlingen: 

Mobilization of Collective Resources for Entrepreneurship: Case Studies in Nordic Peripheries

Tittel for prøveforelesningen:

Cruising in the Nordics: Making Resources Work

Tid for prøveforelesningen er:      kl 10.00
Tid for disputas:                            kl. 12.00
Sted:                                             Auditorium Petter Thomassen (A5)

Medlemmer i bedømmelseskomiteen er:  

Professor Sara Jack, Stockholm School of Economics
Professor Dimo Dimov, University of Bath
Førsteamanuensis Marianne Steinmo, Handelshøgskolen Nord

Veiledere:

Hovedveileder:       Professor Gry Alsos, Handelshøgskolen Nord
Biveiledere:            Professor Einar Rasmussen, Handelshøgskolen Nord
                               Professor Johan Wiklund, Whitman School of Management, Syracuse University

Prøveforelesningen og disputasen er åpen for alle interesserte tilhørere.
Avhandlingen er tilgjengelig ved å kontakte Grete Knudsen, e-post: grete.i.knudsen@nord.no ,tlf. 75 51 76 77.

Stikkord fra avhandlingen:

Bedrifter må anskaffe ressurser for å kunne utnytte forretningsmuligheter gjennom å tilby nye produkter eller tjenester. Noen av disse ressursene, slik som naturressurser (f.eks. isbjørner og fisk) og nettverksressurser (f.eks. kunnskap og teknologi som ble utviklet i felleskapet), kan ikke enkelt kjøpes i et marked, fordi de eies og/eller forvaltes av fellesskapet og ikke av en enkeltaktør. Entreprenørielle bedrifter som ønsker å bruke slike fellesressurser til å skape nye forretningsområder, må da finne andre måter å mobilisere disse ressursene på. Karin undersøker i denne avhandlingen hvordan disse bedriftene går fram for å mobilisere fellesressurser slik at de kan utnytte en ny forretningsmulighet.

Avhandlingen inneholder fire forskningsartikler som undersøker dette temaet fra forskjellige teoretiske perspektiver og ser på ulike typer av fellesressurser. Funnene viser at bedrifter bruker mer kreative ressursmobiliseringsprosesser for å skaffe tilgang til fellesressurser enn for ressurser som har en bestemt eier. Dette er fordi ressursene må mobiliseres uten skifte av eierskap og fordi flere aktører har rettigheter til å bruke ressursene samtidig. Derfor er ikke markedstransaksjoner, som kjøp og salg, særlig effektive. Gratispassasjerproblematikken kan dessuten føre til utfordringer for ressurstilgangen på langsikt, f.eks. overutnyttelse. Avhandlingen viser at entreprenørielle bedrifter i stedet bruker sosiale og institusjonelle ordninger for å mobilisere fellesresurser. Sosiale ordninger blir etablert for å øke gjensidig avhengighet av kollektive ressurser, mens institusjonelle ordninger brukes for å skape gjensidige incentiver og såkalte 'safeguards'. På denne måten adresseres usikkerhet knyttet til forvaltning av fellesressurser. Disse strategiene er spesielt relevante når ressursene skal mobiliseres for en lengre periode.