Disputas: Kathrine Moen (FLU)

Kathrine Moen er universitetslektor ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag. Hun disputerer for ph.d. i studier av profesjonspraksis 15. oktober 2021.

Startdato:

15 oktober 2021 10:00

Sluttdato:

15 oktober 2021 16:00

Sted:

Campus Levanger, Oransjesalen
​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​Om kandidaten:
Kathrine Moen har siden 2000 vært ansatt ved Høgskolen i Nord-Trøndelag/Nord universitet, campus Levanger, som universitetslektor, og fra 2016 har hun vært stipendiat i studier av profesjonspraksis. Hun er utdannet i pedagogikk og norsk samt hovedfag i kristendom ved Det teologiske menighetsfakultetet fra 1993.

Kathrine Moen har tidligere undervist i grunnskolen og har siden ansettelse i høgskole/universitet undervist i religion, livssyn og etikk både i barnehagelærerutdanning og grunnskolelærerutdanning. 

Doktorgradsarbeidet har utspring i hennes arbeid med barnehagelærerutdanning med vekt på profesjonsetikk og religiøst mangfold i barnehagen.

​Tittel på avhandlingen:
Kjærlig kamp: En analyse og drøfting av barnehagelæreres dømmekraft i situasjoner med verdimotsetninger mellom foreldre og ansatte i barnehager med religiøst mangfold.

Tittel på prøveforelesningen:
Diskuter hvilken betydning Løgstrups, Levinas og Kants teorier om etikk, og de verdier de står for, kan ha for en barnehagelærers dømmekraft med fokus på barnets beste.

Sammendrag av avhandlingen:
Avhandlingen er en studie av hva som skjer i praksis når ansatte i barnehager med religiøst mangfold møter foreldre med andre verdier enn det barnehagen står for. Verdier sees her som forestillinger og holdninger som er viktige, noenlunde stabile og styrende for livet. Studien plasserer seg i en etisk og hermeneutisk tradisjon med Knud Løgstrup og Paul Ricoeur som de viktigste teoretikerne. Hensikten med avhandlingen er å få innsikt i profesjonsutøveres handlingsstrategier og dømmekraft i møte med verdimotsetninger i barnehagen.

Avhandlingen bygger på en fokusert etnografisk studie i to barnehager. Det empiriske materialet kommer fra observasjoner med og uten video og intervjuer med 12 ansatte og 12 foreldre. Analysen konsentreres om ni temabolker bygd på barnehagelæreres fortellinger om situasjoner der foreldres verdier opplevdes å stå i motsetning til barnehagens verdier. Fortellingene plasserte seg innen tre tema: likestilling, barnehagens mandat og religionsrelaterte verdier.

Analysen viser at barnehagelærere i noen situasjoner avviste foreldres verdier, i andre tilfeller tilpasset de sin praksis til foreldres ønsker, og i ett tilfelle fant barnehagelæreren et overraskende kompromiss. I den ene barnehagen skjer en tydelig verdipluralisering. Barnehagelærernes oppfatning av hva som var barnets beste var oftest avgjørende for hva de valgte. I den andre barnehagen spilte imidlertid ansattes personlige tro og livssyn en større rolle enn barnets beste og rammeplanens føringer i møte med religiøse høytidsmarkeringer. Fagområdet etikk, religion og filosofi sees som en markør for hvor aktivt barnehagene arbeider i retning av et inkluderende fellesskap, og det er en av grunnene til at det argumenteres for en tydeligere profesjonsorientering i praksis i dette fagområdet.

Respekt var ofte nevnt av pedagogene, men analysen av materialet viser mer aktiv toleranse enn respekt i betydningen anerkjennelse. Barnehagens rammeplan (2017) har, med ett unntak, fjernet toleransebegrepet og skriver bare om respekt. Dette er uheldig fordi det kan føre til en uønsket harmonisering og relativisering. 
En annen innsikt fra studien er at dømmekraften med holdninger, kunnskap og følelser som blant annet frykt og frustrasjon, sammen med barnehagelærernes egne umistelige verdier, gjorde seg gjeldende i valgsituasjonene. 

Barnehagelærernes dømmekraft er til dels lite bevisst, så det argumenteres for at de trenger tid til refleksjon i fellesskap for å styrke den etiske modningen.

Studien konkluderer med at Ricoeurs paradoksale metafor kjærlig kamp, der kommunikasjonen skjer i en veksling mellom lytting og mistanke, kan kaste lys over de komplekse utfordringene barnehagelærerne står overfor i møter med mennesker med ulike verdier. Spenningsfeltet som oppstår i en konstruktiv kamp med foreldre, favnes av kjærlighet til barna og skal holde oppe barnets beste. Barnehagene er på ulike stadier i en prosess mot det nye vi, noe som sees som et fellesskap som er i stadig endring hvor motsetninger finnes, kan rommes og sees som konstruktive.

Veiledere: 
  • ​Professor Kåre Fuglseth, Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag, Nord universitet
  • ​Professor emeritus Sturla Sagberg, Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Bedømmelseskomité:
  • ​Førsteopponent: Professor i pedagogikk Eva Johansson, Universitetet i Stavanger
  • ​Andreopponent: Dosent i religionspedagogikk Caroline Gustavsson, Stockholms Universitet 
  • ​Leder: Professor i RLE Clemens Cavallin, Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag, Nord universitet. 
Tidspunkt for prøveforelesning: 15. oktober 2021 kl. 10.00
Tidspunkt for disputas: 15. oktober kl. 12.00
Sted: Campus Levanger, Oransjesalen 

Disputasleder vil være dekan Egil Solli.

Prøveforelesning og disputas er åpen for alle interesserte tilhørere. 

Avhandlingen er tilgjengelig for gjennomsyn hos seniorrådgiver Geir Fjeldavli. (geir.o.fjeldavli@nord.no)


Startdato:

15 oktober 2021 10:00

Sluttdato:

15 oktober 2021 16:00

Sted:

Campus Levanger, Oransjesalen

 Kontaktperson