Prøveforelesning og disputas: Kjersti Karijord Smørvik

15 desember 2014 10:00 - 15 desember 2014 12:00

Auditorium Petter Thomassen (A5), Universitetet i Nordland

Kjersti Karijord Smørvik skal holde prøveforelesning og disputas for graden Philosophiae Doctor (ph.d) ved Handelshøgskolen i Bodø, mandag 15. desember 2014.

Tittel på avhandlingen:

Opplevelsesskaping i dynamiske opplevelsesrom: En studie av turisters opplevelser på Hurtigruten.

Tittel for prøveforelesningen:

Diskuter og forklar reisendes opplevelser på Hurtigruten ut fra modellen 'Opplevelsesskaping som fortolkende runddans i opplevelsesrommet

Medlemmer i bedømmelseskomiteen er:
Professor, dr. Jon Sundbo, Roskilde Universitet, Danmark
Professor, dr. Lena Mossberg, Handelshøgskolan, Gøteborgs Universitet, Sverige
Professor, dr. Øystein Jensen, Norsk Hotellhøgskole, UiS/HHB (leder)

Veiledere:
Hovedveileder: Førsteamanuensis Frank Lindberg, HHB, UiN

Biveileder: Professor Mehmet Mehmetoglu, NTNU
Prøveforelesningen og disputasen er åpen for alle interesserte tilhørere. Avhandlingen er tilgjengelig ved å kontakte Grete Knudsen, e-post: Grete.Ingemann.Knudsen@uin.no, tlf. 75 51 76 77.

Stikkord fra avhandlingen:

Turistenes perspektiver preger opplevelsesskaping
Hvordan skapes opplevelser? Spørsmålet kan virke enkelt, men det er likevel så vanskelig. Enkelt fordi opplevelser er en essensiell del av vår hverdag som individer og konsumenter. Vanskelig fordi det som danner grunnlaget for én forbrukers opplevelse, nødvendigvis ikke gir en opplevelse for en annen. Dette doktorgradsarbeidet handler om opplevelsesbegrepet, og om hvordan hurtigruteturister skaper opplevelser. Arbeidet legger vekt på turistens perspektiver i skapingen av opplevelser, med subjektive og kulturelle menings- og verdiskapingsaspekter som deler av dette. Dette understreker at det er viktig å studere forbrukeropplevelsen som en dynamisk prosess. Tidligere forskning har lagt vekt på virksomhetens og bedriftens rolle i tilretteleggingen og iscenesettelsen av opplevelser. Dette forskningsarbeidet viser at de forutsetninger forbrukerne har med seg inn i opplevelsen, og måtene disse forutsetningene integreres på, virker inn på hvordan forbrukeropplevelser skapes eller faktisk utspiller seg.
Hurtigruteopplevelsen kan på mange måter representere en kontrast til det konvensjonelle cruiseskipet. På et cruiseskip er turistenes oppmerksomhet ofte rettet mot bredden av underholdningstilbud på selve skipet, og turistenes oppmerksomhet er således rettet innover. På et hurtigruteskip er opplevelsesaksessen på mange måter betinget av naturen og omgivelsene utenfor skipene. Oppmerksomheten er slik rettet utover. Den uforutsigbarheten og foranderligheten naturen innebærer, hvor været kan være en sentral premissleverandør, får slik stor betydning for de opplevelsene som skapes om bord.