Disputas Marina Espinasse (FBA)

15 desember 2017 10:00 - 15 desember 2017 15:30

Auditorium Petter Thomassen (A5)

Ph.d.-kandidat Marina Espinasse skal holde prøveforelesning og disputas for graden Philosophiae Doctor (ph.d), ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur, Nord universitet.

Ph.d.-kandidat: Marina Espinasse

Tittel på avhandlingen:
Interannual variability in key zooplankton species in the North-East Atlantic: an analysis based on abundance and phenology 

Tittel på prøveforelesningen:
Top down effects on phenology and interannual variation in zooplankton populations

Tid for prøveforelesningen: kl 10:15 - 11:15
Tid for disputas: kl 12:15 - 15:30
Sted: Auditorium Petter Thomassen (A5)


Medlemmer i bedømmelseskomiteen:
Seniorforsker Eva Friis Møller, Aarhus University, Aarhus, Denmark 
- Forsker Nicolas Dupont, CEES Institutt for biovitenskap, Universitet i Oslo 
Professor Jarle Tryti Nordeide, FBA, Nord   universitet (leder).


Veiledere: 
Hovedveileder: Professor Ketil Eiane, FBA
Biveiledere: 
- Seniorforsker Claudia Halsband, Akvaplan niva, Tromsø
- Seniorforsker Øystein Varpe, Akvaplan niva, Tromsø


Prøveforelesningen og disputasen er åpen for alle interesserte tilhørere. Avhandlingen er tilgjengelig ved å kontakte Jeanett Stegen, epost: jeanett.stegen@nord.no, tlf: 75 51 74 49

Om avhandlingen:

Nord-Atlanterhavet er et økonomisk viktig havområde. Derfor er en stor forskningsinnsats rettet mot å forstå økosystemene som fungerer i denne regionen og forutsi deres mulige endringer under klimavariasjoner på den nordlige halvkule. 

En av de viktigste artene for forskning i Nord-Atlanteren er dyreplankton i slekten Calanus. Calanus er viktig art for de nord-atlantiske og subarktiske økosystemene fordi den er en primær matkilde for økonomisk viktige fiskearter som sild, lodde og unge stadier av atlantisk torsk. 

Calanus er imidlertid følsom for endringer i miljøet og dens bestand varierer betydelig med miljøvariasjoner.

Marina Espinasse har foretatt en omfattende analyse av Calanus data fra fjorden i Nord-Norge, sokkelen vest fra Svalbard, nordlige islandske farvann og Kvitsjøen i Russland. 

Hun studerte langsiktige svingninger i forekomst og identifiserte de viktigste miljøfaktorene som forårsaker slike svingninger. 

Klikk her for å endre bildet
En viktig klimaindikator: Calanus. Foto: G. Hoarau

I tillegg analyserte hun endringer i Calanus sesongutvikling mellom lokalitetene og foreslåtte levedyktige metoder for å studere sesongens syklus av Calanus når datasett er av begrenset sesong dekning.

Resultatene av avhandlingen viser at klima påvirker de fleste av Calanus arter i Nord-Atlanterhavet, men effektene drives av lokale miljøfaktorer som havstrøm, temperatur og planteplanktonproduksjon. 

For sesongutviklingen av Calanus er temperatur den viktigste faktoren mens klimaeffekter påvirker utviklingsstadier av Calanus forskjellig. Denne forskningen gir et betydelig bidrag til kunnskapen om dyreplankton bestandene og øker dermed forståelsen av de pelagiske marine økosystemene.