Disputas Marvin Choquet (FBA)

05 desember 2017 10:15 - 05 desember 2017 15:30

Auditorium Petter Thomassen (A5)

Ph.d-kandidat Marvin Choquet skal holde prøveforelesning og disputas for graden Philosophiae Doctor (ph.d), ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur, Nord universitet.

Ph.d.-kandidat: Marvin Choquet

Tittel på avhandlingen:
Combining ecological and molecular approaches to redefine the baseline knowledge of the genus Calanus in the North Atlantic and the Arctic Oceans


Tittel på prøveforelesningen:
What makes the Calanus genus so successful in boreal and Arctic food webs?


Tid for prøveforelesningen: kl 10:15 - 11:15
Tid for disputas: kl 12:15 - 15:30
Sted: Auditorium Petter Thomassen (A5)


Medlemmer i bedømmelseskomiteen:
- Assistant Scientist (PhD) Leocadio Blanco-Bercial
  Bermuda Institute of Ocean Sciences, Bermuda
- Førsteamanuensis Fredrika Norrbin, Institut for   Arktisk og Marin Biologi, UiT, Tromsø  
- Førsteamanuensis Henning Reiss, FBA, Nord   universitet (leder).

Veiledere: 
Hovedveileder: Professor Galice Hoarau, FBA
Biveileder: Førsteamanuensis Janne E. Søreide, Universitetssenteret på Svalbard, Svalbard 


Prøveforelesningen og disputasen er åpen for alle interesserte tilhørere. Avhandlingen er tilgjengelig ved å kontakte Jeanett Stegen, epost: jeanett.stegen@nord.no, tlf: 75 51 74 49


Om avhandlingen:
DNA, nøkkelen til å forstå Calanus: Dyreplanktonet Calanus er en kritisk viktig art for marine økosystemer. 

Marvin har benyttet økologiske og molekylære tilnærminger for å etablere et solid kunnskapsgrunnlag for å studere denne klima-indikator arten. 

Ved å benytte DNA som hovedverktøy har han redefinert artsutbredelsen for hver av de fire Calanus-artene som eksisterer i Nord Atlanteren og i de Arktiske Hav. Marvin har vist at DNA er den eneste måten vi med presisjon kan identifisere disse artene og har også vist at feilidentifisering har vært vanlig i tidligere studier. Han har sett på potensialet for hybridisering mellom Calanus arter og har brukt molekylære verktøy for å forkaste denne hypotesen. Videre har han utviklet nye genomiske ressurser som kan benyttes som verktøy for å studere Calanus populasjonens slektskap og evolusjonære historie. 

Den nye kunnskapen som er dokumentert i denne avhandlingen vil kunne bidra med å øke forståelsen for hvordan klimaendringer påvirker Calanus på populasjons, arts og økosystemsnivå. Den utfordrer også den eksisterende forståelsen for fjordøkosystemer og stiller spørsmål ved hver av artenes rolle i økosystemet. 


Til tross for at Calanus artene er blant de mest studerte av dyreplankton, mangler det fremdeles kunnskap om deres artsutbredelse og avgrensninger og også genutveksling mellom de ulike populasjonene. Denne kunnskapen er vesentlig for å forstå deres økologi og for å forutsi hvordan de responderer på klimaendringer. 

Marvin vil presentere sin avhandling for graden Philisophiae Doctor, med tittelen «Kombinasjon av økologiske og molekylære tilnærminger for å redefinere den grunnleggende kunnskapen om slekten Calanus i de Nord Atlantiske og Arktiske Hav» den 5. Desember 2017 på Nord Universitet.