Disputas Øystein Henriksen - FSV

21 mai 2015 10:15

Auditorium Elsa Laula Renberg (A12), Universitetet i Nordland

Øystein Henriksen skal holde prøveforelesning og disputas for graden ph.d. i sosiologi torsdag 21. mai.

Tittel på avhandlingen:
Forebygging, fellesskap og foreldremøter. En studie av foreldremøter innenfor rusforebyggende program i skolen.

Tittel på prøveforelesningen:
"Bidrar foreldremøter på skolen som del av rusforebyggende program til å redusere de unges bruk av alkohol?
Drøft problemstillingen både ut fra en teoretisk og empirisk innfallsvinkel."

Sted: Auditorium Elsa Laula Renberg (A12), Universitetet i Nordland

Tid for prøveforelesning: kl. 10.15
Tid for disputas: kl. 12.15

Bedømmelseskomité:
Lektor ph.d. Karen Elmeland, Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet
Forsker 1 Tormod Øia, Oslo
Professor Per Måseide, Fakultet for samfunnsvitenskap, Universitetet i Nordland

Veiledere:
Professor Lars-Christer Hydén, Linköping University/UiN (hovedveileder)
Professor Johans Tveit Sandvin, UiN (biveileder)