Disputas Per-Christian Borgen

01 juli 2016 10:15 - 01 juli 2016 16:00

Bodø, auditorium Elsa Laula Renberg (A12)

Per-Christian Borgen disputerer fredag 1. juli for graden ph.d. i sosiologi.

Tittel på avhandlingen:
Systematisk HMS-arbeid i sykehus.

Sammendrag:
Avhandlingen bygger på en studie av HMS-arbeidet ved tre sykehus i Nordland. Hovedproblemstillingen er: Hvordan kan vi forstå systematisk HMS-arbeid i sykehus, og hva kan HMS-arbeidet i sykehusene fortelle oss om endringsprosesser i offentlig sektor? Hovedproblemstillingen utdypes av fire forskningsspørsmål. Det er foretatt to feltarbeid bestående av kvalitative intervjuer og dokumentstudier med 15 års mellomrom, i 1998-1999 og i 2013.
 
Funnene presenteres og drøftes i fire artikler. Artikkel I viser at HMS-aktiviteten i starten på perioden både er lav sammenliknet med målsettingen i HMS-lovgivningen og skjev sammenliknet med bredden i arbeidsmiljølovens krav og kompleksiteten i arbeidsmiljøet. Artikkel II ser nærmere på årsaker til skjevheten i HMS-arbeidets innhold, mens Artikkel III studerer årsaker til den lave HMS-aktiviteten. Artikkel IV viser atHMS-aktiviteten i slutten av perioden er høyere, mer systematisk og mer synlig enn tidligere, og på en bedre måte gjenspeiler bredden i arbeidsmiljølovens målsetting og sykehusenes HMS-utfordringer.

Materialet belyses av tre teoretiske perspektiver. I et organisasjonsteoretisk perspektiv forstås internkontroll av helse, miljø og sikkerhet (IK-HMS) som et styringssystem for arbeidsgiveren og som en NPM-inspirert reform som inngår i en politisk ønsket endring av offentlig sektor, deriblant sykehusene. I et folkehelsevitenskapelig perspektiv forstås systematisk HMS-arbeid som folkehelsearbeid med arbeidslivet som arena, og vurderes ut fra kvalitet, omfang, faglig innhold og medvirkning fra de ansatte. I et profesjonsteoretisk perspektiv forstås systematisk HMS-arbeid i sykehus med utgangspunkt i sykehusets tradisjoner, organisasjonskultur, maktforhold og det spesielle ved arbeidet som utføres.

Den økte HMS-aktiviteten i perioden gir en indikasjon på at NPM-inspirerte reformer har bidratt til å endre offentlig sektor. Samtidig må endringsarbeidet tilpasses organisasjonenes eksisterende verdier og normer for å bli vellykket.
 
Tittel på prøveforelesningen:
Gjør rede for særtrekk, kritiske antakelser, styrke og svakhet ved: Metodologiske implikasjoner av den konstruktivistiske vendingen i vitenskapsteoretisk tenkning, med særlig vekt på forskningsintervjuets interaksjonistiske karakter.
 
Veiledere:
• Professor Ann Therese Lotherington, FSV/UiT (hovedveileder)

Bedømmelseskommisjon:
• Forsker Helene Johansson (førsteopponent)
Umeå Universitet

• Professor emeritus Jan Erik Karlsen (andreopponent), Universitetet i Stavanger

• Professor Trude Gjernes (koordinator)
Nord universitet, FSV

Disputasdato: Fredag 1. juli 2016
Sted: Nord universitet, Bodø
Auditorium Elsa Laula Renberg (A12)

Tid: 10:15 – Prøveforelesning
        12:15 – Disputas