Prøveforelesning og disputas: Sølvi Solvoll (HHN)

14 desember 2017 10:00 - 14 desember 2017 15:00

Nord universitet, Auditorium Petter Dass (A14)


Sølvi Solvoll skal holde prøveforelesning og disputas for graden PhD ved Handelshøgskolen, Nord universitet torsdag 14. desember 2017.

Tittel på avhandlingen:
Development of effectual and casual behaviors:
Exploring new venture creation in the tourism industry

Tittel for prøveforelesningen:
Entrepreneurial decision making - past, present and future perspectives

Tid for prøveforelesningen er: kl 10.00
Tid for disputas: kl. 12.00
Sted: Auditorium Petter Dass (A14)

Medlemmer i bedømmelseskomiteen er:
Professor Leona Achtenhagen, Jønkøping University, Sverige
Professor Jonas Gabrielsson, Halmstad University, Sverige
Professor Roger Sørheim, NTNU/HHN (leder)

Veiledere:
Hovedveileder: Professor Gry Alsos, Handelshøgskolen Nord
Biveileder: Associate Professor Alexander McKelvie, Whitman School of Management,
Syracuse University (USA)


Prøveforelesningen og disputasen er åpen for alle interesserte tilhørere. Avhandlingen er tilgjengelig ved å kontakte Grete Knudsen, e-post: grete.i.knudsen@nord.no,
tlf. 75 51 76 77.


 
Stikkord fra avhandlingen:
En gründer som starter opp en bedrift, står overfor mange ulike valg om hvordan han/hun skal gå frem i etableringsprosessen. Tidligere forskning har vist at de valgene som tas i oppstartsfasen, har betydning for den videre utviklingen av bedriften. Denne avhandlingen ser nærmere på hvilke faktorer som påvirker hva gründeren velger å gjøre ved oppstarten av bedriften.

For å belyse problemstillingen har Solvoll tatt utgangspunkt i teorien om «Effectuation» (Sarasvathy 2001). Denne teorien er utviklet basert på hvordan ekspert-gründere starter opp nye bedrifter. Den viser til at ekspert-gründere vektlegger det å fokusere på de ressursene de har tilgjengelig, samarbeide med andre for å utvikle ideen og vektlegger fleksibilitet. Dette er i motsetning til planleggingstilnærmingen, «Causation», som i større grad fokuserer på fastsatte mål, planlegging og konkurrentanalyser.

Datainnsamlingen er hovedsakelig gjort blant gründere i reiselivsnæringen i Norge og har resultert i en avhandling som består av fire artikler. Den første artikkelen oppsummerer forskningen som er gjort på entreprenørskap i reiselivsnæringen. Den andre artikkelen følger fem nye bedrifter over tid og analyserer faktorer som gjør at de endrer atferd underveis i oppstartsprosessen. Den tredje artikkelen utvikler en ny måleskala for å kunne operasjonalisere og måle de to tilnærmingene til oppstartsprosessen. I den siste artikkelen testes funn på bakgrunn av svar fra gründere som nylig har startet bedrifter i reiselivsnæringen i Norge.

Funnene fra avhandlingen viser hvordan gründernes preferanser og hvordan de oppfatter omgivelsene har betydning for hvordan de går frem i oppstartsprosessen. Avhandlingen diskuterer videre betydningen av eksterne aktører, samt gründernes læring i denne prosessen.