Disputas: Oddbjørg Edvardsen (FLU)

Oddbjørg Edvardsen disputerer 20. august 2019 for graden ph.d. i studier av profesjonspraksis ved Nord universitet, Bodø. Tittel på avhandlingen er "Politipatruljens møte med barn som lever med vold i hjemmet".

Startdato:

20 august 2019 10:00

Sluttdato:

20 august 2019 15:00

Sted:

Nord universitet, Bodø, auditorium Pauline Skar (A10).

​Om kandidaten


Oddbjørg Edvardsen er utdannet Cand.polit. med hovedfag i psykologi, og har siden 2002 vært ansatt som høgskolelektor på Politihøgskolen, avdeling Bodø.

Etter utdanningen i 1992 arbeidet hun som pedagogisk psykologisk rådgiver i PP-tjenesten i Salten, med fokus på barns utvikling, samspill, lærevansker, og hvordan stimulere til støttende læringsmiljø i skolen. 

Hun er medredaktør og medforfatter i boka «Vold mot barn – teoretiske, juridiske og praktiske tilnærminger», og har bidratt til å utvikle faglig kunnskap om tema «vold mot barn» i politiutdanningen. 

Tittelen på avhandlingen:

 
Politipatruljens møte med barn som lever med vold i hjemmet
En fenomenologisk studie av politipatruljens praksis

Tema for prøveforelesningen:


Familievold, for generalister eller spesialister i politiet? Drøft aspekter ved ulike løsninger.

Sammendrag av avhandlingen:


Studien er en undersøkelse av politipatruljens møter med barn i oppdrag der det er mistanke om vold i hjemmet. 15 erfarne politibetjenter fra tre ulike byer i Norge, hvor alle har praksis fra patrulje, er intervjuet om sine møter med barna. Spørsmålene som datamaterialet søker svar på, er hva politibetjentene erfarer at god hjelp til voldsutsatte barn kan være, men også hvilke utfordringer og problemer som oppstår i patruljens møte med barna. 
Avhandlingen vil vise hvilken rolle og betydning politipatruljen er gitt av våre myndigheter i å avdekke, stanse og forebygge vold mot barn, i lys av lovverket, konvensjoner og retningslinjer som styrer politiets arbeid. Politipatruljens praksis i møte med barna belyses ut fra et humanistisk og samfunnsvitenskapelig ståsted. Datamaterialet vil synliggjøre hvordan mellommenneskelige og relasjonelle omstendigheter som oppstår imellom politibetjentene, barnet og familien når politiet kommer hjem til barnet, påvirker politibetjentenes forutsetninger for å handle. Samtidig vil spørsmål knyttet til politiets kultur og kunnskapsgrunnlag, om organisering, ledelse, og om samhandling med deler av det øvrige hjelpeapparatet belyses. Et sentralt spørsmål som stilles i avhandlingen, er hvorvidt det strafferettslige perspektivet som er så sentralt i myndighetenes målstyring av politiets ressurser, bidrar til at barn beskyttes mot vold og overgrep. Et annet viktig spørsmål er på hvilken måte politipatruljens praksis, kan ivareta barns rettigheter og behov for beskyttelse og omsorg, slik disse artikuleres i barnekonvensjonen.

Dato: 
Tirsdag 20. august 2019

Tid for prøveforelesning: 
Kl. 10.00

Tid for disputas: 
Kl. 12.30

Sted: 
Nord universitet, Auditorium Pauline Skar (A10). 

Prøveforelesning og disputas er åpen for alle interesserte tilhørere. Startdato:

20 august 2019 10:00

Sluttdato:

20 august 2019 15:00

Sted:

Nord universitet, Bodø, auditorium Pauline Skar (A10).

Kontaktperson: 
Oddbjørg Edvardsen: 
E-post: oddbjorg.edvardsen@phs.no
Tlf.: 99038054