Disputas: Irina Nikolskaja Roddvik (HHN)

Irina Nikolskaja Roddvik skal holde prøveforelesning og disputas for graden Philosophiae Doctor (ph.d.) ved Handelshøgskolen, Nord universitet, torsdag 20. juni 2019.

Startdato:

20 juni 2019 10:00

Sluttdato:

20 juni 2019 15:00

Sted:

Nord universitet, Auditorium Petter Thomassen (A5)

Tittel på avhandlingen:

Deprivation of control: A driving force to gain influence during the internationalization process of MNC

Tittel for prøveforelesningen: 

What challenges and opportunities are associated with conducting international business historical studies?


Tid for prøveforelesningen: kl 10.00
Tid for disputas:                 kl. 12.00

Medlemmer i bedømmelseskomiteen:  

Professor Dr. Olov Olsson, Universitetet I Gøteborg, Sverige
Førsteamanuensis Dr. Kertu Laats, University of Tartu, Estland
Førsteamanuensis Dr. Elena Dybtsyna, Handelshøgskolen Nord (leder)

Veiledere: 

Hovedveileder: Professor Anatoli Bourmistrov, Handelshøgskolen Nord 
Biveileder: Professor Katarina Kaarbøe, Norges Handelshøyskole

Stikkord fra avhandlingen: 

Norske multinasjonale selskaper investerer aktivt i land der bedriftskulturer og tradisjoner er forskjellige fra Norske multinasjonale selskaper investerer aktivt i land der bedriftskulturer og tradisjoner er forskjellige fra tilsvarende i Norge. Et av de sentrale spørsmålene for multinasjonale bedrifter (MNC) er behovet for å etablere nye kontrollsystemer for å sikre innflytelse over datterselskaper i utlandet.  

De siste tiårene er det blitt økende interesse blant forskere for temaet samspillet mellom innflytelse og kontrollmekanismer i MNC. Samtidig er det blitt rettet oppmerksomhet om mangel på kunnskap om relasjonene mellom hovedkontoret (HQ) og datterselskapene relatert til styringsmekanismer (MCS). 
Hensikten med denne studien er å gi ny kunnskap om hvordan HQ i MNC har utøvd innflytelse og kontroll over sine datterselskaper i utlandet i løpet av internasjonalisering.  

Ved hjelp av en kvalitativ tilnærming, hvor en casestudier er blitt gjennomført, har denne studien hatt som mål å undersøke internasjonaliseringsprosessen gjennom 22 år i et norsk MNC. Hvordan har internasjonaliseringen av selskapet foregått? Hvilke kontrollmekanismer var på plass i ulike faser av internasjonaliseringen for å oppnå størst mulig innflytelse fra hovedkontoret overfor datterselskapene? Hvordan har lederne oppfattet effekten av kontrollmekanismene etablert gjennom internasjonaliseringsprosessen?

Svarene på disse spørsmålene er funnet gjennom intervjuer med sentrale aktører i selskapet som deltok aktivt i internasjonaliseringsarbeidet, og analyser av disse.  

Funnene i studien tyder på at en stor del av internasjonaliseringsprosessen knyttet til HQ var forsøk på innflytelse og kontroll over datterselskapene. Det skjedde gjennom bruk av og samspill mellom flere kontrollmekanismer som:  
- eierskapsstrukturen
- styrets sammensetning i datterselskapene
- rolle av utstasjonerte medarbeidere (expatriates) 
- etablering av de felles selskapsreglene 
- konsernsjefens rolle

Studien viser at kontrollmekanismene er blitt konfigurert som «pakker». Endringene av forskjellige pakker var en dynamisk utvikling og skjedde som «tuning», dvs. en gradvis justering, med sikte på å oppnå en høyere grad av innflytelse fra HQ overfor datterselskapene. Funnene viser at prosessen med omkonfigurering av kontrollpakker ble styrt av misnøye (dissatisfactions) av oppnådd innflytelse over datterselskaper som førte til «deprivation of control» - en erkjennelse av at selskapet ikke hadde oppnådd det som ble ansett som nødvendig for å oppnå ønsket innflytelse. På denne måten var «deprivation of control» både utfallet av endringsprosesser og drivkraften for endringsprosesser. 

Et av de viktigste bidragene av denne studien til nåværende MCS-forskning er funnet og beskrivelsen av fenomenet «deprivation of control» som drivkraft i en organisasjons utvikling.
Studien bidrar til at næringslivet kan få bedre forståelse for prosessene med internasjonalisering og til ny kunnskap om virksomheten til norske multinasjonale selskaper i forhold til strategiutvikling, utvikling av kontrollsystemer og organisasjonsendringer.

Startdato:

20 juni 2019 10:00

Sluttdato:

20 juni 2019 15:00

Sted:

Nord universitet, Auditorium Petter Thomassen (A5)


Prøveforelesningen og disputasen er åpen for alle interesserte tilhørere. Avhandlingen er tilgjengelig ved å kontakte Grete Knudsen, grete.i.knudsen@nord.no

Link til live streaming: