Disputas: Kjersti Granås Bardal

24 mars 2017 10:00 - 24 mars 2017 15:00

Nord universitet, Auditorium Petter Thomassen (A5)

Kjersti Granås Bardal skal holde prøveforelesning og disputas for graden Philosophiae Doctor (ph.d.) ved Handelshøgskolen, Nord universitet, fredag 24. mars 2017

Kjersti Granås BardalTittel på avhandlingen:
Impact of Adverse Weather on Road Transport: Implications for Cost-Benefit Analysis

Tittel for prøveforelesningen:
"Hvilke muligheter og hvilke begrensninger gir nytte-kostnadsanalysen til å inkludere betydningen av værmessige forhold i lønnsomhetsvurderinger av investeringer i veiprosjekter? Gi gjerne praktiske eksempler basert på de forventede klimatiske endringene vi kan komme til å stå overfor i årene som kommer"

Tid for prøveforelesningen: kl 10.00
Tid for disputas: kl. 12.00
Sted: Auditorium Petter Thomassen (A5)

Medlemmer i bedømmelseskomiteen er:
Professor Svein Bråthen, Høgskolen i Molde
Docent/Associate Professor Maria Børjesson, Kunglige Tekniska Høgskolan, Stockholm
Professor Pål A. Pedersen, Handelshøgskolen, Nord universitet (leder)

Veiledere:
Hovedveileder: Professor Finn Jørgensen, Handelshøgskolen, Nord universitet
Biveiledere: Seniorrådgiver/professor II James Odeck, Vegdirektoratet/NTNU/Høgskolen i Molde
Professor Terje Mathisen, Handelshøgskolen, Nord universitet

Prøveforelesningen og disputasen er åpen for alle interesserte tilhørere. Avhandlingen er tilgjengelig ved å kontakte Grete Knudsen, e-post: grete.i.knudsen@nord.no,
tlf. 75 51 76 77.
 

Stikkord fra avhandlingen:
Avhandlingen tar for seg en svakhet ved dagens nytte- kostnadsanalyser av vegprosjekt. I nytte- kostnadsanalyser vurderes den forventede samfunnsøkonomisk nytten og kostnaden forbundet med ulike prosjekt/prosjektalternativ. Analysene brukes som hjelpemiddel til å beslutte hvilke alternativ det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å velge. Selv om verktøyet har vært mye kritisert, er det fremdeles det mest brukte i mange land, deriblant de Skandinaviske. Det blir ofte argumentert for at resultatet fra nytte- kostnadsanalyser burde vektlegges mer i beslutningsprosesser ved valg av vegprosjektinvesteringer, selv om verktøyet har kjente svakheter. I avhandlingen har kandidaten studert hvordan dårlig vær påvirker passasjer- og godstransport. Dette er et av temaene som er dårlig omhandlet i det nåværende nytte- kostnadsrammeverket. Studien er gjennomført med data fra Europaveg 6 (Ev6) i Nordland fylke. Dette er en region med spredt bebyggelse og kaldt, skiftende klima, noe som skiller studien fra tidligere sammenlignbare studier som hovedsakelig har vært gjennomført i urbane strøk med varmere klima.

Avhandlingen består av fire artikler, hvorav to analyserer hvordan dårlig vær påvirker trafikkhastighet og trafikkvolum på Ev6 Saltfjellet, samt hvilke økonomiske konsekvenser det har for passasjer og godstransport. Den tredje artikkelen estimerer risiko og samfunnsøkonomiske kostnader, inkludert forsinkelseskostnader, forbundet med trafikkulykker på Ev6 Nordland. Den fjerde artikkelen foreslår en modell for å inkludere nytten av redusert frekvens og varighet av uventede vegstengninger forbundet med, for eksempel, ulykker, skred og flom samt dårlig vær på fjelloverganger, i nytte- kostnadsanalyser.

I avhandlingen argumenterer Bardal for at nytten av å redusere vær-relaterte problemer for trafikken burde inkluderes i nytte- kostnadsanalyser av vegprosjekt for å kunne ta hensyn til ulempene det påfører trafikken. Dette for å sikre at riktige beslutninger tas med hensyn til utvikling og forbedring av transportinfrastruktur, særlig i distriktene.