Disputas: Veronika Vakulenko (HHN)

Veronika Vakulenko skal holde prøveforelesning og disputas for graden Philosophiae Doctor (ph.d.) ved Handelshøgskolen, Nord universitet, Mandag 24. februar 2020.

Startdato:

24 februar 2020 10:00

Sluttdato:

24 februar 2020 15:00

Sted:

Nord universitet, Auditorium Petter Thomassen (A5)

Tittel på avhandlingen:               

Public Sector Reforms in Ukraine: Roles Played by Global and Local Agents in
Implementing Converging and Diverging Changes
 

Tittel for prøveforelesningen:

The roles of change agents in public sector reforms
 
Tid for prøveforelesningen:   kl 10.00
Tid for disputas:                               kl. 12.00

 

Medlemmer i bedømmelseskomiteen er:  

Professor Jan-Erik Johanson, Tampere University, Finland
Assistant Professor, Ph.D, Giorgia Mattei, Roma Tre University, Italia
Professor Toomas Haldma, Nord University Business School/University of Tartu, Estland
 

Veiledere:

Hovedveileder: Professor Anatoli Bourmistrov, Handelshøgskolen Nord
Biveileder:          Professor Giuseppe Grossi, Handelshøgskolen Nord
 
 

Stikkord fra avhandlingen:

Det har vært skrevet og forsket mye på reformer i offentlig sektor over hele verden. Flere studier bekrefter at implementering av reformpakkene, som fulgte i kjølvannet av New Public Management, har ført til en tydelig spredning av lignende reformideer. Samtidig varierer debatten om implementering av offentlige ledelsesreformer. Enkelte studier gir eksempler på vellykket implementering av en ny offentlig forvaltningspraksis, mens andre peker på svikt i reformenes måloppnåelse. Til tross for økt debatt – og løfter om at reformene i offentlig sektor vil gi resultater – er det forsket lite på enkeltaktørers og gruppers innflytelse både på reformprosessen og utfallet av den.
 
Avhandlingen tar sikte på å fremme forståelse for hvordan ulike aktører, og deres handlinger kan påvirke komplekse reformprosesser – og med det føre til forskjellige utfall. Konkret undersøker avhandlingen hvordan globale og lokale endringsagenter påvirket reformprosesser i offentlig sektor. Avhandlingen beskriver også hvordan dette reflekterer resultatene fra reformen. Teoretiske tilnærminger brukt i avhandling er: neo-institusjonelle og kognitive teorier. Metoden som brukes i oppgaven er den kvalitative analysen av intervjuer og sekundære data. Kontekstuelt sett fokuserer oppgaven på prosessen og resultatene av reformene i et sentral-østeuropeisk land - Ukraina.


Startdato:

24 februar 2020 10:00

Sluttdato:

24 februar 2020 15:00

Sted:

Nord universitet, Auditorium Petter Thomassen (A5)
Prøveforelesningen og disputasen er åpen for alle interesserte tilhørere. Avhandlingen er tilgjengelig ved å kontakte Grete Knudsen.


 Kontaktperson