FSH: Disputas Rita Solbakken

Rita Solbakken er universitetslektor og stipendiat ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap. Hun disputerer for ph.d. i studier av profesjonspraksis 4. desember 2020.

Startdato:

04 desember 2020 10:00

Sluttdato:

04 desember 2020 14:00

Sted:

Digitalt på Teams

​​​​​​​​​Om kandidaten

Klikk her for å endre bildet

​Rita Solbakken er siden 2009 ansatt ved Nord universitet, Campus Vesterålen - Leknes, som høyskolelærer, fra 2014 som universitetslektor og fra 2016 har hun vært stipendiat i studier av profesjonspraksis. Hun har i tillegg til en bi-stilling ved Nordland Fagskole.

Hun er utdannet sykepleier fra 1991, har videreutdanning både i intensivsykepleie og ledelse og avla i 2014 mastergrad i klinisk sykepleie ved Nord universitet.

Rita Solbakken har klinisk erfaring fra spesialisthelsetjenesten på intensiv avdeling og  fra kommunehelsetjenesten som leder på ulike nivå. Avhandlingens tema er forankret i hennes erfaring og forskning på sykepleieledelse.  

Tittel på avhandlingen

Omsorg for pasienten- kjernen i sykepleieledelse - En hermeneutisk studie fra sykepleielederes perspektiv i kommunehelsetjenesten.

Tittel på prøveforelesningen

Hvordan kan framtidens sykepleieledere i kommunal helse- og omsorgstjeneste utvikle en omsorgskultur? Hva er de mest sentrale kliniske, tverrprofesjonelle (tverrfaglige), organisatoriske og politiske utfordringene i implementeringsprosessen?

Sammendrag av avhandlingen

Hensikten med denne artikkelavhandlingen er å utvikle ny teori om omsorg i sykepleieledelse i kommunehelsetjenesten.

Avhandlingens hovedfunn sammenfattes i teorien Huset skapt med omsorg i sykepleieledelse. Husets rom består av: omsorgen for pasienten – pasientens rom, omsorgen for ansatte – ansattes rom og omsorgen for lederskapet – lederskapets rom. Organisasjonen forstås som en ytre ramme mer enn et rom og står på en etablert verdigrunn som skaper det indre motivet for omsorg i sykepleieledelse. Sykepleielederne beveger seg bevisst mellom husets rom og posisjonerer seg der enten som iakttaker eller deltaker, samtidig som deres behov for kompetanse og for å inngå i et fellesskap synliggjøres.

Teorien gir et viktig kunnskapsbidrag til hvordan omsorg for pasienten fremmes, krenkelse forebygges og lidelse lindres  gjennom sykepleieledernes omsorg for pasienten, omsorg for ansatte og omsorg for sykepleielederen selv.

Avhandlingens hovedfunn kan påvirke praksis ved at teorien er et tilskudd til andre ledelsesmodeller, samt gir retning for at omsorg blir en anerkjent del av sykepleieledelse. Avslutningsvis er avhandlingen et bidrag i diskusjonen om betydning av å ha ledere med sykepleiefaglig bakgrunn - for pasientomsorg.

Oversikt over avhandlingens artikler

I. Solbakken, R., Bergdahl, E., Rudolfsson, G., & Bondas, T. (2018) International Nursing: Caring in nursing leadership—a meta-ethnography from the nurse leader's perspective. Nursing Administration Quarterly, 42(4), E1-E19.

II.  Solbakken, R., Bondas, T., & Kasén, A. (2019) Safeguarding the patient in municipal healthcare—a hermeneutic focus group study of Nordic nursing leadership. Journal of Nursing Management (27), E1242-E1250.          

III. Solbakken, R., Bondas, T., & Kasén, A. (2020). Relationships influencing caring in first-line nursing leadership: A visual hermeneutic study. Til fagfellevurdering​

Veiledere:

  • Førsteamanuensis Anne Kasén, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, Nord universitet
  • Professor Terese Bondas, Fakultet for helsevitenskap, Universitetet i Stavanger

Bedømmelseskomité:

  • Førsteopponent: Professor emerita Maj-Britt Råholm, Institutt for helse- og omsorgsvitenskap, Høgskulen på Vestlandet.
  • Andreopponent: Dosent Arne Orvik, Fakultet for medisin og helsevitenskap, Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU).
  • Leder: Professor Mette Spliid Ludvigsen, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, Nord universitet.​

Tidspunkt for prøveforelesning: 4. desember 2020 kl. 10.00

Tidspunkt for disputas: 4. desember 2020 kl. 12.00

Sted: Digital disputas på Teams.

Lenke til prøveforelesning
Lenke til disputas​

Avhandling Phd 35, Rita Solbakken

Prøveforelesning og disputas er åpen for alle interesserte tilhørere. Publikum bes om å holde kamera og mikrofon avslått under arrangementet.

Spørsmål ex auditorio kan stilles via e-post til disputasleder, dekan Trine Karlsen -  trine.karlsen@nord.no

Avhandlingen er tilgjengelig for gjennomsyn hos seniorrådgiver Geir Fjeldavli – geir.o.fjeldavli@nord.no


Startdato:

04 desember 2020 10:00

Sluttdato:

04 desember 2020 14:00

Sted:

Digitalt på Teams