Bodø by night

Forskerutdanningskonferansen 2021: Hvor går doktorgradene?

Endres forskerutdanningene i takt med utviklingen innen forskning? Er rammene for dagens ph.d.-utdanning tilpasset dagens akademiske verden – og hvordan utvikler vi robuste doktorgrader for fremtiden?

Startdato:

07 september 2021 10:30

Sluttdato:

08 september 2021 13:00

Sted:

Ramsalt, Bodø

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dagens doktorgradsutdanning – ph.d.-løpet som ble innført med kvalitetsreformen på starten av 2000-tallet – har ikke undergått signifikante strukturelle endringer siden sin oppstart. 

Samtidig har rammene rundt doktorgradene og innholdet i forskerutdanningen endret seg med tiden, og måten forskning drives og finansieres setter føringer for utviklingen av den norske forskerutdanningen. ​

I tillegg til temaer som omhandler utvikling av ph.d.-programmene, skal årets nasjonale forskerutdanningskonferanse ta opp en rekke temaer som angår kandidatene og deres veiledere – internasjonalisering, overførbare ferdigheter, karriere og psykososiale forhold, blant andre. Dessuten skal tilknytningen til samfunns- og næringsliv belyses. ​

Påmeldingsfrist 10. august. Påmelding etter 10. august kan skje direkte til Tarjei Antonsen på mail tarjei.antonsen@nord.no

Avgift for sen påmelding etter 12. august er NOK 3500,-. (Ordinær avgift NOK 2500,-.) 

Ved avmelding innen 8. august kan avgiften refunderes. Avmelding etter denne datoen kan medføre at deler eller hele konferanseavgiften må tilbakeholdes.

Konferanseavgiften inkluderer dagpakker for hele konferansen (inkl. lunsj) og​ middag 7. september.


Program

Tirsdag 7. september​

Før 10:30 Registrering Ramsalt

10:30 Åpning

10:45 Introduksjonsforedrag

- Hva vil vi med norsk doktorgradsutdanning​?
Silje Bringsrud Fekjær, OsloMet
- Doktorgraden - normering og gjennomføring
Olaug Husabø
- Den internasjonale doktorgraden – En kandidats perspektiv
Moonika Raja, INNOVAT​EDIGNITY, Nord universitet

12:30 Lunsj
​(11:30 - 13:15) Møte: Konstituerende møte for Nasjonalt Veilederutdanningsnettverk

13:30 Parallellsesjoner

A) Karriereutvikling og internasjonalisering

Samarbeid mellom EURODOC og SiN, v/ Mathias Schroijen, Camilla Holm og Marget Veltman

B) Hvordan bedre gjennomstrømningen? 
Arbeidsgruppe fra OsloMet, v/ Silje Bringsrud Fekjær

14:45 Pause med kaffe og te

15:00 Paneldebatt og diskusjonsforum

Om konferansens hovedtema. Deltagere er Olaug Husabø, Herdis Hølleland (KD), Camilla Holm (OsloMet) og Silje Bringsrud Fekjær (OsloMet). Moderator: Fredric Persson.

16:15 Slutt dag 1

19:00 Konferansemiddag med underholdning


Onsdag 8. september

09:30 Inviterte avsluttende foredrag

- International perspectives on doctoral education and supervision
Dawn Duke, AREF
​- UHRs hjørne
Ragnar Lie

- Psykososiale forhold for ph.d.-kandidater – Utsikt for fremtidens kandidater
Ingvild Mageli, UiT


11:00 Pause med kaffe og te

11:20 Parallellsesjoner II

A) Åpne forskningsdata - konsekvenser for ulike fagfelt:

Innledning v/ Kari Alterskjær

Undersøkelse om åpne forskningsdata ved Nord universitet: variasjoner i praksis og oppfatninger v/ Tadeu Fernando Nogueira

«Åpne data - muligheter og utfordringer» v/ Magnus Aronsen

Medforsking: Styrker og utfordringer ved deling av video som forskningsdata i undervisningssituasjoner og til masteroppgaver v/ Lisbeth M. Brevik

Åpne data i klimaforskningen - økt tillit og faglig gevinst v/ Kari Alterskjær

B) Veilederutvikling

Åpen sesjon knyttet til Nasjonalt Veilederutdanningsnettverk, innledet av Rob Bongaardt. 

C) Næringsliv og innovasjon i ph.d.

12:50 Slutt

Lunsj fra 12.30.


Møte under konferansen:
Konstituerende møte for Nasjonalt Veilederutdanningsnettverk
Program offentliggjøres i arbeidsgruppe.​

Om parallellsesjonene

I A: Karriereutvikling og internasjonalisering

​Sesjonen er et samarbeid mellom stipendiatorganisasjonene EURODOC og SiN (Stipendiatorganisasjonene i Norge). Hovedtemaene for sesjonen er tidlig karriereutvikling for ph.d.-kandidater og nye doktorer i Norge sammenlignet med resten av Europa, arbeidsmarked og forskningsledelse for nye doktorer. 
Rom: Ramsalt 1, Innledere: Mathias Schroijen, Camilla Holm og Margret Veltman, 7. september kl. 13:30


I B: Gjennomstrømming – Utredning fra OsloMet

Mange mener mye om hva som skal til for å øke gjennomstrømmingen i ph.d. utdanningen. I stor grad mangler vi imidlertid dekning for å konkludere om hva som fungerer. Basert på OsloMets nylige utredning om gjennomstrømming presenterer vi status for ulike tiltak for å øke gjennomføringen, og diskuterer hva som er hensiktsmessig å satse på fremover.​
Rom: Ramsalt 2/3, Innleder: Silje Bringsrud Fekjær, 7. september kl. 13:30


II A: Åpne forskningsdata - konsekvenser i ulike fagfelt


Åpen deling av forskningsdata vektlegges i stadig økende grad både fra nasjonale myndigheter, finansiører av forskning og fra tidsskrift og forlag. Disse kravene tilkommer ph.d.-kandidater så vel som andre forskere. Mens noen fagfelt har lang tradisjon for å dele data, er dette mindre vanlig i andre og holdningene til åpen deling synes å sprike basert på både fag og forskningsform. Vi ønsker i denne sesjonen å sette søkelys på hva det innebærer å dele forskningsdata åpent. Hvilke gevinster og utfordringer følger av økte krav til åpenhet i ulike fagfelt?
Rom: Ramsalt 1, Innledere: Kari Alterskjær, Tadeu Nogueria, Lisbeth Brevik og Magnus Aronsen,  8. september kl. 11:20

II B: Veilederutvikling

Et økende antall norske universiteter og høgskoler tilbyr nå PhD-veilederopplæring. Dette fordi det er et stort behov for veiledere og at forskningsledere nå i større grad anerkjenner at PhD-veiledning er komplekst og sammensatt. I denne sesjonen presenteres forskning og erfaring med PhD veilederutviklingprogram. Både organisering, struktur og ikke minst innhold i slike program blir diskutert i en nasjonal og internasjonal sammenheng. 
Rom: Ramsalt 2, Innledere: Rob Bongaardt, Nasjonalt Veilederutdanningsnettverk, 8. september kl. 11:20

Om foredragsholderne

Olaug Husabø er cand.jur. fra UiB/UiO (1976) og bachelor i arkeologi fra UiT (2015). Hun var tilsatt ved UiT i perioden 1980-2021, først som daglig leder ved personalavdelingen i seks år, deretter ved Det juridiske fakultet som administrativ leder. Fra 2005 var hun seniorrådgiver ved Avdeling for forskning, utdanning og formidling. I alle stillingene har doktorgradsforvaltning vært en av arbeidsoppgavene.

Silje Bringsrud Fekjær er fungerende prorektor for utdanning ved OsloMet. Hun kommer fra stillingen som professor ved Senter for profesjonsstudier, og professor II ved Universitetet i Tromsø. Fekjær har siden 2017 ledet ph.d. programmet i profesjonsstudier, og har skrevet boken «Ph.d. – en veiviser».

Ingvild Mageli er stipendiat i samfunnsøkonomi på siste året ved UiT Norges Arktiske Universitet og aktiv i arbeidsgruppen for psykisk helse i SiN (Stipendiatorganisasjonene). Allerede før Norge stengte ned i mars 2020 var det bekymring knyttet til stipendiatenes psykososiale situasjon, og med lockdown, hjemmekontor og reiserestriksjoner har mange av problemene eskalert. Undersøkelser fra UiT og SiN viser at mange er ensomme og mangler motivasjon, og at mange opplever manglende forståelse fra arbeidsplassen. Foredraget handler om situasjonen pre-korona, men også hvordan vi opplevde nedstengingen samt hva som må gjøres for å ivareta denne gruppen både nå og i fremtiden. 

Moonika Raja er utdannet logoped med mange års erfaring med å jobbe med nevrologiske pasienter i Estland. Hun er nå stipendiat ved Nord Universitet og Early Stage Researcher i EU-prosjektet INNOVATEDIGITY. Prosjektet har 15 ph.d.-studenter fra fem europeiske land og ni forskjellige universitete. Sammen med erfarne forskere som veiledere fokuserer prosjektet på tema som ferdighet, omsorg og velvære hos eldre mennesker i en digitalt styrt verden. 

Dawn Duke is the Head of Programmes for the Africa Research Excellence Fund (AREF). She strategically leads professional development programmes aimed at early career researchers in Africa, supporting their career development as emerging research leaders. Dawn received her Neuroscience PhD from Imperial College.  In 2008, she moved from researching and teaching neuroscience to concentrate fully on researcher and supervisor development.  She has delivered supervisor development programmes internationally, focusing on extending supervisor skills so they are better able to support an ever more diverse doctoral researcher population in an increasingly complex research context. Dawn is also editor and contributor to the SAGE book series, ‘Success in Research’; which includes the titles ‘Supervising to Inspire Doctoral Researchers’ and ‘Delivering Inspiring Doctoral Assessment’.  She is a member of the UK Council for Graduate Education Executive Committee and a peer reviewer of the European Commission HR Excellence in Research Award.  Dawn believes that the world would be a better place if the amazing research that is done within our Universities had an even greater impact on policy, society and the economy and is dedicated to enabling the next generation of researchers to take on this challenge.  

Rob Bongaardt (dr.grad i psykologi fra Vrije Unversitet Amsterdam, 1996) er professor ved Universitetet i Sørøst-Norge. Der leder han PhD-veilederutviklingsprogrammet (Developing Doctoral Supervision). Rob har i de siste fem år kurset forskere i PhD-veiledning ved universiteter i Norge, Europa, Asia og Afrika. I tillegg har han utviklet og gitt opplæring til de som holder slike kurs. Sammen med dr. Anne Lee publiserte han nylig boken The future of doctoral research: Challenges and opportunities (Routledge, 2021).

Mathias Schroijen is a member of the Postgraduate Office at the Université Libre de Bruxelles (ULB). As a project leader he is responsible for the development of transferable skills training programmes and career development services for researchers. Besides a research background in health psychology, Mathias has been heavily involved in PhD community building at the local level (PhD Society at KU Leuven), the representation of early career researchers at the European level (Eurodoc) and the construction of training and career development services at the institutional level (project manager MSCA-Cofund IF at ULB).

Tadeu Fernando Nogueira er seniorrådgiver ved Avdeling for forskning og utvikling ved Nord universitet. Han er del av et prosjekt som blant annet skal tilrettelegge for at forskere kan møte krav om åpen arkivering og deling av forskningsdata. Nogueira tok sin PhD i bedriftsøkonomi ved Handelshøyskolen ved Nord Universitet i 2019.

Magnus Aronsen er førsteamanuensis og gruppeleder i eksperimentell kardiologi ved Avdeling for molekylærmedisin ved Universitetet i Oslo, og forsker ved Farmakologisk institutt på Rikshospitalet. Han tok sin doktorgrad innen eksperimentell kardiologi ved Universitetet i Oslo i 2018. Aronsen leder et utvalg nedsatt av Kunnskapsdepartementet som skal utrede rettighets- og lisensspørsmål ved deling av forskningsdata.

Lisbeth M. Brevik er førsteamanuensis og forskerutdanningskoordinator ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo (UiO). Hun har sin bakgrunn som lektor i grunnskolen, før hun tok doktorgrad i engelsk fagdidaktikk ved UiO i 2015. Hun er i dag språk- og leseforsker med fokus på hvordan elever bruker engelsk og andre språk i klasserommet og utenfor skolen, inkludert i onlinespill, internett og sosiale medier. Hun har mottatt flere utmerkelser, blant annet som merittert foreleser ved Universitetet i Oslo (2020), Utdanningsprisen ved Universitetet i Oslo (2020) og formidlingsprisen ved UV-fakultetet ved Universitetet i Oslo (2019). Brevik er opptatt av medforskning og deler forskningsdata i form av videomateriale med masterstudenter både i undervisningssituasjoner og til bruk i masteroppgaver.

Kari Alterskjær er seniorforsker ved Senter for klimaforskning i Oslo, CICERO, og seniorrådgiver ved Avdeling for forskning og utvikling ved Nord universitet. Hun har lang erfaring med deling av klimadata og har publisert flere artikler som analyserer datamateriale fra andre forskergrupper. Alterskjær leder nå et prosjekt som skal tilrettelegge for at forskere ved Nord universitet kan møte krav til åpne forskningsdata. Hun tok sin PhD ved Universitetet i Oslo i 2013 og har de siste tre årene jobbet for FNs klimapanel og bidratt som forfatter for deres siste klimarapport. ​

Camilla Holm er stipendiat i bibliotek- og informasjonsvitenskap ved OsloMet, og er i sitt siste år av doktorgraden. Hun gikk nylig av som leder av PhD-forum, som er stipendiatene ved OsloMet, og begynner som representant for midlertidige ansatte i OsloMet sitt universitetsstyre. Hun sitter i tillegg til dette i styret til SiN (Stipendiatorganisasjonene i Norge), hvor hun har vært aktiv i arbeidsgruppa for psykisk helse og arbeidsgruppa for mobilitet og internasjonalisering. Gjennom SiN har hun jobbet særlig med å innhente og sammenfatte erfaringer og synspunkter fra medlemsorganisasjonene innenfor områder som forskerutdanningen, karriereutdanning og stillingsstrukturen i Norge. Hun har også jobbet nøye med å følge opp konsekvensene pandemien har hatt for stipendiatene i Norge.

Margret Veltman is a PhD candidate at the Natural History Museum in Oslo, writing her dissertation about the conservation and genetics of illegally traded orchids. She became a board member of the doctoral interest organisation at UiO (UiODoc) as a representatives officer in 2019, and took up leadership of the organisation in 2020. That same year she joined SiN (Stipendiatorganisasjonene i Norge) as Vice President. Margret has contributed to the working group on mental health and wellbeing and has helped to establish a network for leaders of doctoral organisations in Norway. As a Dutch national, she also has a special interest in the ongoing internationalisation of Norwegian academia. Margret is currently acting President of SiN ​


Klikk her for å endre bildet
​Konferansehotellet Quality Ramsalt åpnet juni 2021, og ligger i et nytt og spennende område på havnepromenaden i Bodø. 

Ho
tellet har 250 rom, og disse kan bookes til rabattert pris under konferansen ved bruk av bestillingsreferansen 'Forskerutdanningskonferansen'.
Foto: Drone Nord/Nordic Choice Hotels​Startdato:

07 september 2021 10:30

Sluttdato:

08 september 2021 13:00

Sted:

Ramsalt, Bodø

 Kontakt