Rights/Rites of Inclusion

Årsavslutningsseminar for forskningsgruppen Kultur og dannelse, Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag, Nord universitet.

Startdato:

04 desember 2020 09:00

Sluttdato:

04 desember 2020 16:00

Sted:

Digitalt, Zoom

​​​​​​​​​​​​​​Inkludering er et ideal som med rette verdsettes innen politikk og pedagogikk, men etymologien (fra claudere, å lukke) påminner oss at det også inneholder dynamikken til avsperring, begrensning og til og med utestenging. Nyere debatter om «inkludering» viser at til tross for innsats i både rettssaler og klasserom, er det fremdeles et betydelig gap mellom inkluderingsretorikken og virkeligheten – mellom løfter og praksis. 

Kultur og dannelse skal på sitt årsavslutningsseminar for 2020 diskutere hvordan inkludering henger sammen med rights, som politiske rettigheter og menneskerettigheter, og rites, enten institusjonelt kodede eller vanemessig framstilte. 

Hvordan påvirkes studentenes opplevelser gjennom ulike disipliner og filosofier i ​utdanningen og læreplanene? Hvordan kan idealer om inkludering implementeres i klasserommet, slik at elevene kan tenke sammen på en produktiv måte? Hvilke formodninger om helse og autonomi underbygger det moderne paradigmet om inkludering, og hvordan har disse perspektivene oppstått historisk? Når fortrenger eller okkluderer «inkludering» for andre verdier som rettferdighet og likestilling?
Program:
9:00–10:00 Åpning internasjonal plenumssesjon
  • Joseph North (Yale University): «Beyond Inclusion» 

10:15–11:15 Panel 1: Disiplinavgrensninger i utdanning og læreplaner
  • Rashi Rohatgi: «World Literary Theory in the English Literature Classroom»
  • Jessica Allen Hanssen: «The ‘Universitization’ of Teacher Education: Provocation or Opportunity?» 

12:00–12:45 Modererte debatter: Religiøse perspektiver i og utenfor klasserommet
  • Jamie Callison: «Varieties of Religious and Aesthetic Experience: Some Thoughts on Accessibility and Restriction»
  • Kåre Fuglseth: «Truth Claims in Research and Education» 

13:00–14:00 Panel 2: Regulering av medisin og pleie i tidlig pleie i tidlig opplysningstid
  • Ronny Spaans: «Drugs or Herbs as Medicines? The Dynamics of Inclusion and Exclusion of Medicines in the Early Modern Dutch Republic»
  • Andrew McKendry: «’Natural Ability’, Inclusion, and the Problem of Disability in Seventeenth-Century English Soteriology»

14:15–15:15 Avsluttende internasjonal plenumssesjon
  • Eugenia Zuroski (McMaster University): «Knowing From and Knowing Alongside: The Prepositional Politics of Learning Together»

15:30–16:00 Medlemsmøte for forskningsgruppen

Utfyllende program: NorskEnglish

Registrering:
Deltakelse er gratis. For å delta på seminaret, vennligst fyll ut registreringsskjemaet  innen 3. desember, klokken 11:00, eller kontakt forskningsgruppeleder Andrew McKendry (andrew.mckendry@nord.no​). Registrerte brukere får tilsendt en Zoom-lenke som gir tilgang til seminaret. 


PLENUMSINFORMASJON

Beyond Inclusion

«Inkludering», «toleranse» og «mangfold» forstås ofte som verdier vi alle deler, eller i det minste burde dele.  I mange institusjonelle sammenhenger blir de behandlet som ikke-politiske eller apolitiske verdier, med en åpenbar egenverdi over eller bortenfor politikkens grenser. Når de faktisk forstås som politiske verdier, blir de gjerne betraktet som «progressive» og fremstilt som en motsetning til de antatt «konservative» høyreverdiene.    

Dette foredraget vil fokusere på den politiske egenarten i begrepene «inkludering», «toleranse» og «mangfold».  Konkret argumenterer jeg for at vi bør forstå disse tre verdiene som komponenter av den politiske idéretningen moderne liberalisme.  Jeg påpeker også at vi bør oppfatte denne liberalismen som distinkt fra både konservatismen til høyre og radikalismen til venstre. Således anfører jeg at retorikk om «inkludering», «toleranse» og «mangfold» ikke best kan forstås som tilslutning til innlysende, apolitiske verdier, men som forsøk på å utøve en dominerende politisk sentrumsmakt mot både høyre- og venstresiden. Mens den konservative kritikken av disse tre verdiene er heller velkjent, er imidlertid mange ikke like bevisste over at disse verdiene også har blitt kritisert fra radikalt hold.  Jeg presenterer derfor en kritikk fra venstresiden, og hevder at selv om verdiene «inkludering», «toleranse» og «mangfold» har sin plass som motstykker til eksklusjon, intoleranse og påtvungen homogenitet, så blir de også anvendt av sentrumspolitikken mot realiseringen av mer krevende politiske verdier som rettferdighet, gjensidig bistand og likeverd.  

​Joseph North
(Ph.D. Columbia) er førsteamanuensis og viseprogramansvarlig for bachelorstudier i engelsk ved Yale University. 

Han er forfatter av Literary Criticism: A Concise Political History (Harvard University Press, 2017), som følger utviklingen innen angloamerikansk litteraturkritikk fra begynnelsen av 1900-tallet og frem til i dag, med særlig fokus på dens politiske karakter.

Knowing From and Knowing Alongside: The Prepositional Politics of Learning Together

Selv om den institusjonelle retorikken om «mangfold» og «inkludering» indikerer en intensjon eller forventning om at klasserom og øvrige akademiske rom skal samle mennesker som i noen grad er forskjellige, gir ikke disse rammene særlig veiledning i hvordan ulike grupper av elever og forskere kan nærme seg oppgaven med å tenke sammen på tvers av kulturelle, erfaringsmessige og epistemologiske ulikheter. 

Dette foredraget utdyper en klasseromsøvelse jeg utviklet som respons på samtaler om veiledning av doktorgradsstudenter fra urbefolkningen under en konferanse ved Ontario Institute for Studies of Education, University of Toronto, i 2018. Med tanke​ på hvordan konvensjonelle klasseromsrutiner og forventninger virker ulikt blant studenter fra forskjellige kunnskapssamfunn, inviterer øvelsen «‘Where Do You Know From?’: An Exercise in Placing Ourselves Together in the Classroom» studentene til å reflektere over de faktorer som har definert forståelsesrammene deres, hva de «bidrar med» som intellektuelle subjekter, samt sine egne ønsker for opplevelsen av kollektiv læring. 

«Knowing from» er en formulering som støtter seg til Katherine McKittricks arbeid med svart diasporisk tankegang, mens «knowing alongside» refererer til et forhold figurert i Two Row Wampum, den første traktaten inngått mellom urbefolkningsgrupper i Canada og europeiske nybyggere i Nord-Amerika, spesifikt mellom Haudenosaunee-lederne og nederlandske og deretter britiske diplomater i landområdene der jeg nå arbeider og bor. Mitt foredrag tar for seg viktigheten av å kultivere nye læringsritualer som tar hensyn til hvordan vi forholder oss til hverandre når vi skal fremme læringsvilkår som ikke bare er «inkluderende» men rettferdige, fredelige og rettmessige i sitt kompliserte mangfold. 

Eugenia Zuroski (Ph.D. Brown) er førsteamanuensis i engelsk og kulturstudier ved McMaster University i Canada. 

Hun er forfatteren av A Taste for China: English Subjectivity and the Prehistory of Orientalism (Oxford University Press, 2013) og redaktør for tidsskriftet Eighteenth-Century Fiction. Hun er en amerikaner med kinesiske, polske og italienske aner, en av grunnleggerne av The Bigger 6 Collective og BIPOC18-bevegelsen, og skriver og holder foredrag om antirasistiske og antikoloniale initiativer i litteratur- og kulturstudier før 1900-tallet så vel som i akademia generelt.


Startdato:

04 desember 2020 09:00

Sluttdato:

04 desember 2020 16:00

Sted:

Digitalt, Zoom