Sørsamiske språkforskningsdager

Sørsamiske språkforskningsdager / Åarjelsaemien gïeledotkemebiejjieh

2019 er FNs internasjonale år for urfolksspråk. Som en del av urfolksspråkåret inviterer Divvun, UiT Norges arktiske universitet og Nord universitet med dette til den første konferansen om sørsamisk språk på Levanger, 2.–4. oktober 2019.

Startdato:

02 oktober 2019 12:00

Sluttdato:

04 oktober 2019 13:00

Sted:

Nord universitet, Levanger

Konferansen er åpen for alle som arbeider med sørsamisk språk eller er interessert og engasjert i sørsamisk. Spesielt retter konferansen seg inn mot språklærere, språkforskere, studenter og språkarbeidere. 

Program

(med forbehold om mindre endringer)
Innlegg blir tolka til/fra sørsamisk

Onsdag 2.10

12.00–12.45 Lunsj i kantina, Nord universitet

13.00–13.15 Åpning, Daniel Mortenson-salen
Åpningsord
Musikalsk innslag

13.15–14.15 Hovedinnledning 
Jussi Ylikoski: «Åarjelsaemien gïele goh dïhte jillemes Uralsken gïele» («Sørsamisk som det vestligste uralske språket»)

14.15–14.55 Trond Trosterud: «Partiklar i sørsamisk»

14.55–15.15 Kaffepause

15.15–16.25
•  Minerva Piha: «Kommentarer på ursprunget av några sydsamiska religiösa ord»
•  Eino Koponen: «Den sydsamiska ordlistan av Z. Plantinus ur ordbildningsmorfologisk synpunkt»

17.00: Middag i kantina, Nord universitet

Torsdag 3.10.


09.00–10.00 Hovedinnledning 
Lene Antonsen: «Maskinoversetting fra nordsamisk, bra eller dårlig for sørsamisk?»

10.00–10.15 Beinstrekk med kaffe

10.20–12.00
Ove Lorentz: «Lys og mørke hos Bergsland. Vokalreduksjon i sørsamisk»
Richard Kowalik: «Sydsamiska verb: Flektionssystemet baserat på talspråksdata»

•       Torbjörn Söder: «Sydsamiska uttryck för VÄG»


12.00–12.55 Lunsj i kantina

13.00–14.00: Hovedinnledning
David Kroik: «Diferentielle objektevïhtesjimmie»

14.00–15:20
Mikael Vinka: «Sydsamiska pronomen»
Bruce Morén-Duolljá: «Lulesamiske demonstrativer og grunntall sett fra et sørsamisk perspektiv»

15.20–15.35 Kaffepause

15.40–17.20
Elin Fjellheim: «Baakoej minngiegietjieh geerve gosse åarjelsaemien mubpiengïeline leara» («Ordenes endelser er utfordrende i sørsamisk andrespråksinnlæring»)

•       Liv Karin Joma: «Objeektem jååhkesjidh jallh ij jååhkesjh, åarjelsaemien gïelesne»

Bearna Bientie: «Bijpelem åarjelsaemiengïelese jarkoestidh» («Sørsamisk bibeloversetting»)

20.00 Konferansemiddag på Backlund hotell

Fredag 4.10.


09.00–11.50: Workshoper, oppmøte i Daniel Mortenson-salen.
(Se påmeldingsskjemaet for prioritert valg av workshop)


 [1] Språkteknologi, normering og revitalisering
Nyere sørsamiske tekster inneholder en del skandinavisk påvirkning, både fonologisk, morfologisk og syntaktisk, som bryter med tradisjonelt samisk språk. Eksempler på dette kan være verbvalens påvirket av skandinavisk «gåetesne baetsedh» vs. tradisjonell samisk «gåatan baetsedh». Andre eksempler er bortfall av bruken av dualis «månnoeh» vs. «mijjieh», og haberekonstruksjon «mov lea bïenje» vs. «manne bïenjem åtnam». Hvilken retning ønsker vi at sørsamisk skal gå i? Vil vi forsøke å beholde de tradisjonelle samiske trekkene, eller la oss påvirke av de skandinaviske språkene? Hva sier det sørsamiske språksamfunnet selv?
Uansett hvilken retning man velger å gå i, kan Divvun og Giellateknos verktøy være viktige hjelpemiddel for f.eks. språkopplæringa i sørsamisk. Workshopen vil diskutere ulike problemstillinger knytta til normering av sørsamisk og hvordan Divvun- og Giellatekno-gruppene kan videreutvikle verktøyene sine for å støtte opp under behovene til det sørsamiske samfunnet.

[2] Fonologi - det uskrevne kapitlet
Fonologi er det kapitlet som "mangler" i de sørsamiske grammatikkene til Bergsland og Magga/Magga. En mer uttømmende dokumentasjon om den sørsamiske lydlæra vil bidra til å få bedre svar på for eksempel forskjellen mellom den tradisjonelle fonologien og det fonologiske systemet til yngre sørsamiske talere av i dag.
Ove Lorentz vil holde en innledning om viktige trekk i tradisjonell sørsamisk fonologi. Deretter vil det bli en diskusjon om endringene i det fonologiske systemet til nye generasjoner.

[3] Sørsamisk syntaks
Sørsamisk skiller seg både fra de andre samiske språkene og fra skandinavisk, samtidig som det helt klart finnes mye påvirkning fra skandinavisk. Hva slags problemer støter man på når man skal lage maskinoversettelse fra nordsamisk? Hvilke konstruksjoner byr på størst utfordringer når man skal oversette bibelen til sørsamisk? Eller lærebøker? Eller byråkratiske tekster?
Workshopen vil ta for seg sørsamisk syntaks, og variasjon i den med utgangspunkt i eksempler som deltagerne i workshopen kommer med: hva synes man er den beste syntaksen for ulike konstruksjoner? Hvilke varianter er ok, hvilke vil man unngå?


11.50–12.00: Avslutning i Daniel Mortenson-salen
12.00-13.00: Lunsj i kantina, Nord universitet

Har du spørsmål om konferansen, ta kontakt med:

Link til Divvuns nettside om konferansen


Startdato:

02 oktober 2019 12:00

Sluttdato:

04 oktober 2019 13:00

Sted:

Nord universitet, Levanger

Trøndelag fylkeskommune
NFK