Workshop om finansiering av forsknings og innovasjonsprosjekter innenfor Horizon 2020

10 november 2015 11:00 - 10 november 2015 16:00

Universitetet i Nordland, campus Mørkved, Bodø, Rom 3003, 3. Etg. hovedbygget (nordøstfløyen ved Nordlandsforskning)

Workshop om finansiering av forsknings og innovasjonsprosjekter innenfor samfunnssikkerhet i det nye eu-programmet "Secure societies-protecting freedom and security of europe and its citizens"

Presentasjoner

BO Jamtli - Nettverk innenfor beredskap i Europa og nordområdene
Hanne Eriksen - EUs samordningsmekanisme for sivil beredskap og krisehåndtering (UCPM)
​Odd Jarl Borch - HORIZON 2020 SECURE SOCIETIES Protecting freedom and security of Europe and its citizens
​Berit Berg Tjørholm - Horizon 2020 Secure Societies
Eivind S - Nettverk Nordland

Arrangør:
Marpart-prosjektet ved Nordområdesenteret, Handelshøgskolen, Universitetet i Nordland

Som et ledd i Universitetet i Nordlands satsing på sikkerhet og beredskap arrangerer Universitetet i Nordland i samarbeid med Norges forskningsråd og EU-nettverk Nordland en workshop om finansieringsmuligheter for FoU- og innovasjonsprosjekter rettet mot det nye Horizon 2020 programmet kalt «Secure societies – Protecting freedom and security of Europe and its citizens». I dette programmet ønskes prosjektsøknader med fokus på utstyrsinnovasjon, nettverksbygging, organisering og konseptutvikling.
Satsingen er relevant for bedrifter, organisasjoner og institusjoner som driver med FoI og produktutvikling når det gjelder løsninger innenfor sikkerhet og beredskap. I tillegg vil det være relevant for bedrifter, organisasjoner og offentlige etater som har ansvar for sikkerhet og beredskap, både sivilt og militært som er eller kan være interessert i å delta i europeiske nettverk på området.

 

Praktiske spørsmål til rådgiver Andrey Kazakov, Universitetet i Nordland andrey.kazakov@uin.no,
phone.: +47 75 51 71 76 / fax: +47 75 51 77 11 / mobile: +47 4141 2810

AGENDA:

1100-1115​Åpning og orientering om UiNs satsing på sikkerhet og beredskap
Professor Odd Jarl Borch, Handelshøgskolen, Universitetet i Nordland
​1115-1145​Ulike nasjonale støtteordninger knyttet til FoI-prosjekter
Rådgiver Eivind Sommerseth, NHO Nordland
​1145-1230​Forskningsrådets og EU’s programmer innenfor samfunnssikkerhet
Seniorrådgiver Berit Tjørhom, Forskningsrådet
​1230-1300​Lunch
​1300-1330​Eksempler fra virksomhet med FoI innenfor området overvåkning, sikkerhet og beredskap
Adm. dir. Odd Roger Enoksen, Andøya romsenter
​1330-1400 ​Hvordan kan Universitetet i Nordland bidra med prosjekttilrettelegging?
EU-rådgiver Kathryn Anne-Marie Donnelly, Universitetet i Nordland
​1400-1430​Kaffepause
​1430-1530

​Etableringen av Pan-europeiske nettverk for praktikere og andre samfunnssikkerhetsaktører “nettverk for arktisk og nord-atlantisk region”

DSB og deltakelse i EUs ordning for sivil beredskap
Hanne Birgitte Eriksen, Seniorrådgiver, DSB

Nettverk innenfor beredskap i Europa og nordområdene
Daglig leder Bent-Ove Jamtli, Hovedredningssentralen for Nord-Norge

​1530-1600​Diskusjon og innspill til prosjektområder