""

Dagsseminar: Samskaping av fellesskapsverdier i kommunen

​Nord universitet, Levanger kommune og KS arrangerer en møteplass for samskaping av fellesskapsverdier i kommunene.

Startdato:

12 november 2019 09:00

Sluttdato:

12 november 2019 15:00

Sted:

Nord universitet, Levanger, campus Røstad, Daniel Mortenson-salen

Målgruppe: Politikere, forskere, ledere, praktikere, frivillige, næringslivsaktører og andre med interesse for samskaping i og med offentlig sektor.

Seminaret er åpent og gratis for alle. 

Målet er å utforske hvordan vi kan samskape fellesskapsverdier i kommunen, sett fra ulike perspektiver. Etter en felles del før lunch, kan du velge om du vil jobbe «hands on» med et problem eller en mulighet du vil ta tak i på «Møteplass samskaping» i regi av KS, eller om du ønsker å delta på en workshop om forskningssøknader, der vi ser nærmere på samfunnsnytte, relevans og innovasjonsgrad.

Påmelding:
Påmelding på epost til
dina.v.heimburg@nord.no innen 1. november 2019. Oppgi i eposten hvilken workshop dere ønsker å delta på etter lunch, og om du kommer som «politiker», «forsker», «kommuneansatt», «innbygger», « frivillig», «næringslivsaktør» osv.
Representanter fra faggruppe Ledelse og innovasjon ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet, vil stå for store deler av programmet, i nært samarbeid med andre relevante forskningsmiljøer, Levanger kommune og KS.

Program:

DEL 1

Fasilitatorer: Asbjørn Røiseland og Dina von Heimburg


09:00 – 09:30
Samskaping: Governance og demokratisk innovasjon v/ Jacob Torfing (Roskilde Universitet/Nord Universitet) og Asbjørn Røiseland (Oslo MET/Nord Universitet)

09:30 – 09:45
Samskaping: Medborgerskap og sivilsamfunn i «Kommune 3.0» v/Eugene Guribye (NORCE)

09:45 – 10:00
Samskaping: Sosial innovasjon v/ Lars Ueland Kobro (SESAM/Universitetet i Sørøst-Norge)

10:00– 10:15
Samskaping: Relasjonell velferd v/ Ottar Ness (NTNU) og Dina von Heimburg (Levanger kommune/Nord universitet)

10:15 – 10:45    Pause/mingling

10:45 – 11:45
Erfaringsdeling fra Levanger og refleksjon fra innledere

11:45 – 12:15
Dialog/prosess i plenum

12:15 – 13:00
LUNCH (ta med matpakke, eller kjøp i kantina)

DEL 2

13:00 – 15:30
DEL 2A:Møteplass samskaping – la oss gjøre det sammen! Fasilitator: Anne Romsås (KS)

13:00 – 15:00
DEL 2B:  «Samfunnsnytte/impact» og «innovasjonsgrad» i forskningssøknader. Forelesning og workshop. Fasilitator: Jacob Torfing (RUC/Nord universitet)

Hvorfor inviterer vi til en dag om samskaping som inngang til praksis, politikk, forskning og innovasjon?

Mye tyder på at samskaping blir en vesentlig organisasjonsoppskrift i en verden som stadig blir mer kompleks, og der ingen enkeltaktør sitter alene med løsningen på utfordringer som bærekraftig utvikling og befolkningens livskvalitet. Begrepet «samskaping» har på kort tid blitt et trendord og blir nærmest beskrevet som et «magisk konsept», ikke bare i offentlig sektor, men også i næringsliv og frivillig sektor. Flere forskningsmiljøer i Norge har fattet interesse for disse perspektivene, med forankring i ulike fagtradisjoner. Det er imidlertid få koblinger mellom dem, lite samarbeid på tvers, og stort sprik i forståelsen av hvordan samskaping kan utøves.

Dette seminaret inviterer til å se ulike forskningstradisjoner som er opptatt av «samskaping» i sammenheng med hverandre. Seminaret vil bringe sammen praktikere, politikere og forskere for å se nærmere på hvordan vi kan samarbeide om å bygge praktisk og politisk handlingskapasitet i kommunene, og samtidig jobbe frem forskningssøknader med høy grad av innovasjon og samfunnsrelevans.

Seminaret vil ha en todelt form. Først en felles innledning, der vi utforsker hvordan vi kan samskape, sett fra ulike perspektiver. Så kan deltakerne velge om de vil jobbe med «hands on» samskaping på «Møteplass samskaping» i regi av KS, eller om de ønsker å delta på workshop om forskningssøknader, der vi ser nærmere på samfunnsnytte, relevans og innovasjonsgrad. Sammen kan vi bli klokere på hvordan samskaping kan utøves, og hva vi trenger å vite mer om for å komme oss videre.

DEL 1: Hvordan samskape? Politikk og praksis møter akademia.

Dagen innledes med fire ulike innlegg med ulik tilnærming til samskaping; 
  1. samskaping som governance (samstyring) og demokratisk innovasjon, 
  2. medborgersamskaping med vekt på sivilsamfunn og frivillighet, 
  3. samskaping som sosial innovasjon 
  4. samskaping som inngang til relasjonell velferd
Felles for innleggene er en vektlegging av samskaping som tilnærming til å styrke innovasjon og fellesskapsverdi i kommunene, praktiske eksempler på hvordan samskaping kan utøves, «oversettelse» av forskningen til praksis, og hvilke fallgruver vi bør være oppmerksomme på. De fire innledningene etterfølges av en fasilitert samtale mellom representanter fra politisk nivå, administrativ ledelse, fagforeninger og deltakere i By- og bygdelab i Levanger kommune. Levanger kommune har en ambisjon om å bli mer samskapingsorientert. Aktørene fra praksis vil dele sine erfaringer, tro og tvil til samskaping som «organisasjonsoppskrift» i offentlig sektor. Dette følges opp av en refleksjonssamtale, der forskerne som innledet tidligere på dagen samtaler om det praksisfeltet er opptatt av (reflekterende team). Del 1 av seminaret avsluttes med en dialog der forskerne og praktikere i fellesskap reflekterer over muligheter, dilemmaer og videre kunnskapsbehov, og der også seminarets øvrige deltakere inviteres inn i samtalen.

DEL 2 A: Møteplass samskaping - la oss gjøre det sammen!

Regionale møteplasser for samskaping» er et samarbeidsprosjekt mellom KS, Innovasjon Norge, Ferd Sosiale Entreprenører og SoCentral som startet opp i 2018. I denne parallellsesjonen inviterer vi til en smakebit på en slik møteplass. Bli med og løs floker!

Ambisjonen med samarbeidet mellom oss fire virksomheter er å styrke dialogen og samarbeidet mellom privat, ideell og offentlig sektor, og gjøre det enklere å samskape om samfunnsutfordringer. Gjennom å arrangere møteplasser rundt i landet jobber vi for å øke forståelsen for hvordan man kan bruke samskaping for å løse utfordringer som ikke lar seg løse innenfor eksisterende rammer. Godt samskapende innovasjonsarbeid kjennetegnes av at mennesker med ulike ressurser, erfaringer og kunnskap arbeider sammen i likeverdighet. Derfor inviterer vi til en møteplass hvor vi skal lære oss hvordan man gjør akkurat dette. På møteplassene tar vi utgangspunkt i lokale “komplekse” utfordringer og jobber gjennom en fasilitert prosess. Målsettingen er at deltakerne blir kjent, forstår hverandre bedre og tenker sammen om hva som må til for å løse utfordringer i samfunnet på en ny måte. Erfaringene våre så langt er gode – når ulike mennesker samles rundt et bord, med et felles mål om å løse floker, og med rammer som sikrer likeverdighet, så utløses fantastisk kreativitet og engasjement.

Så uansett hvem du er – om du er fra kommunen, en sosiale entreprenører, fra en privat bedrift, fra ideell sektor, akademia, eller om du kommer som innbygger – så er du hjertelig velkommen til å bli med og samskape nye løsninger med oss! Les mer om konseptet her: www.samskaping.info

DEL 2 B: Å jobbe frem forskningssøknader – hvordan skrive fram prosjekter som er treffer godt på «samfunnsnytte/impact» og «innovasjonsgrad»?

Med utgangspunkt i refleksjoner og innspill i økta før lunch, inviteres det til en workshop der forskere og relevante samarbeidspartnere ser nærmere på sentrale vurderingskriterier i forskningssøknader; innovasjonsgrad og samfunnsnytte/impact. Dette er elementer i forskningssøknader som mange faller igjennom på, og som stadig tillegges større vekt i vurdering av forskningssøknader i NFR og europeiske finansieringskilder til forskning (eksempelvis H2020).

Professor Jacob Torfing ved Roskilde universitet har lang erfaring med søknadsskriving, og har lyktes godt med å få finansiering til en rekke større forskningsprosjekter. I workshopen deler han tips til hvordan disse delene av en forskningssøknad kan skrives frem, og (samskapings-)prosessen mot finansiering av slike forskningsprosjekter. Deltakerne vil få anledning til å presente forskningsideer og prosjekter de enda ikke har fått finansiering på, med mål om innspill til å ta et steg videre.

Startdato:

12 november 2019 09:00

Sluttdato:

12 november 2019 15:00

Sted:

Nord universitet, Levanger, campus Røstad, Daniel Mortenson-salen