Disputas Bengt Engan

02 desember 2016 10:15 - 02 desember 2016 16:00

Auditorium Elsa Laula Renberg (A12), Bodø

Bengt Engan disputerer for graden ph.d. i sosiologi ved Fakultet for samfunnsvitenskap. Tittel på avhandlingen er "Bindeledd og grensesnitt. Lokalavisen som formidler av stedlig identitet, institusjonell politikk og medborgerkultur".

Disputasdato: Fredag 2. desember 2016
Sted: Nord universitetet, Bodø 
Auditorium Elsa Laula Renberg (A12)

Tid for prøveforelesning: kl 10:15
Tid for disputas: kl 12:15

Tittel på avhandlingen:
Bindeledd og grensesnitt. Lokalavisen som formidler av stedlig identitet, institusjonell politikk og medborgerkultur

Tittel på prøveforelesningen:
Lokaljournalistikk i det nye medielandskapet: I hvilken grad kan andre medier og plattformer utfylle lokalavisens rolle og funksjon? Drøft hvordan lokaldemokratiet kan påvirkes av de nye endringene i mediebildet.
 
Veiledere:
Førsteamanuensis Ingrid Fylling, FSV (hovedveileder)
Professor Martin Eide, UiB (medveileder)

Bedømmelseskommisjon:
Professor Gunnar Nygren (førsteopponent),
Sødertørns Høgskole

Professor Svein Brurås (andreopponent),
Høgskolen i Volda

Professor Berit Skorstad (koordinator),
Nord universitetet, FSV

Sammendrag
Temaet for avhandlinga er pressens samfunnsoppdrag, og hvordan dette blir realisert av lokalaviser i ei tid med endra rammevilkår av teknisk, økonomisk og sosiokulturell art. Med sosiologisk teori som rammeverk og i hovedsak kvalitative metoder utforsker avhandlinga lokalavisenes rolle, funksjon og utfordringer. Politisk journalistikk og demokratiske verdier står sentralt, men også temaer som lokal stedstilhørighet, medborgerkultur, lokale offentligheter og medieinnovasjon er framtredende i både empiri og teoretiske drøftinger. Det hele blir problematisert og belyst i form av tre delprosjekter fra ulike kommuner i Nordland og Nord-Trøndelag, med analyser av både et omfattende intervjumateriale, av strategidokumenter i en mediebedrift og av medieinnhold. Studien omhandler lokale medier som samfunnsaktører primært ut fra et kilde- og publikums­perspektiv, som kanal for politisk kommunikasjon, og ved å undersøke innovasjonsprosesser.

Nye medieteknologier og finansielle rammer, brukermønstre og ytringspraksiser de siste par tiåra har gitt tradisjonelle medier til dels dramatisk endra vilkår. Som en konsekvens er nyhetsmedienes samfunns­messige eksistensberettigelse ikke i samme grad som tidligere noe som kan tas for gitt. Den må derfor i større grad bekreftes, gjennom at pressen viser at den fortsatt ivaretar visse grunnleggende politiske, sosiale og kulturelle funksjoner, og oppfyller publisistiske normer og kvalitetskrav. Pressen som institusjon og journalistikken som profesjon og sosial praksis har med andre ord fått et skjerpa begrunnelseskrav, der det ikke lenger er tilstrek­kelig å påberope seg tradisjonen.

Ved hjelp av demokratiteori og journalistikk- og medieteori beskriver analysen det "grensesnittet" lokalavisene utgjør mellom ulike aktører i offentlige rom. Begreper som lokale offentligheter, tolkningsrammer, medialisering, funksjonstapping og markedsmessig segmentering står sentralt. Én konklusjon i avhandlinga er at avismediet som autoritativ innholdspakke er i en utsatt posisjon, og at den lokale journalistikken i økende grad bare vil ha en berettigelse i den grad den klarer å reindyrke det som gjør den uunnværlig – både for samfunnet og for hver enkelt innbygger.

Om Bengt Engan
Bengt Engan er ansatt som universitetslektor ved Nord universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap. Han har arbeidet ved journalistutdanningen siden 1997. 


Bengt Engan