Disputas Anders Lien (FSV)

Ph.d.-kandidat Anders Lien skal holde prøveforelesning og disputas for graden Philosophiae Doctor (ph.d.) ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet.

Startdato:

12 mars 2021 10:15

Sluttdato:

12 mars 2021 15:30

Sted:

Digitalt
​​​
Klikk her for å endre bildet
Ph.d.-kandidat Anders Lien.

Tittel på avhandlingen:

Counterpublic Discourses in Facebook Comment Sections – A Comparative Analysis of Norwegian, Swedish, and Danish (Social) Media Discourse on​ Islam

Tittel på prøveforelesningen:

Drøft metodiske utfordringer ved å studere motoffentligheter komparativt. Vurder kulturelle og teknologiske faktorer, og relevansen av subjektive versus objektive kjennetegn ved en motoffentlighet 

Tid for prøveforelesning: 10:15 – 11:15
Tid for disputas: 12:15 - 15:30
Sted: Digitalt
Disputasleder: Dekan Elisabet Ljunggren, Nord universitet

​Bedømmelseskommisjon: 

  • Førsteamanuensis Karoline Ihlebæk, OsloMet (førsteopponent)
  • Forsker II Kjersti Thorbjørnsrud, UiO (andreopponent)
  • Førsteamanuensis Anne Tjønndal, Nord universitet (koordinator)

Veiledere:

  • ​Hovedveileder: Professor Lisbeth Morlandstø, Nord universitet
  • Medveileder: Professor Dag Elgesem, UiB

Prøveforelesning og disputasen er åpen for alle interesserte tilhørere. Avhandlingen blir tilgjengelig for gjennomsyn to uker i forkant ved å kontakte Anneli Maria Watterud, e-post: anneli.m.watterud@nord.no.

Sammendrag: 

Denne avhandlingen har to overordnede mål: For det første forsøker den å bidra til eksisterende litteratur om skandinavisk diskurs om islam ved å sammenligne norsk, svensk og dansk innhold på Facebook, en sentral arena for nyheter så vel som offentlig debatt. For det andre tar den sikte på å bidra til eksisterende litteratur om motoffentligheter ved å analysere i hvilken grad motoffentlighets-diskurser opptrer i hovedstrømsmediers kommentarfelt på Facebook. Tidligere forskning på motoffentligheter i onlinesfæren har i stor grad fokusert på (progressive og venstre- orienterte) grupper i blogger, diskusjonsfora, alternative nyhetsmedier og andre arenaer mer eller mindre avsondret fra mektige offentligheter. Denne avhandlingen, derimot, analyserer (både islamfiendtlige og islamsympatiske) motoffentlighets- diskurser i kommentarfeltene til innflytelsesrike nyhetsmedier, som i stor grad preger den offentlige debatten.

Kvantitativ innholdsanalyse brukes for å undersøke Facebook-poster (og artiklene disse lenker til) publisert av hovedstrømsmedier (N=602) og kommentarer vanlige borgere har til disse postene (N=6797). Dataene er fra 2018. Avhandlingen finner at mens nyhetsmedienes Facebook-poster dekker islam hovedsakelig positivt, er vanlige borgeres kommentarer i stor grad negative til islam.

Selv om en majoritet av kommentarene uttrykker et mainstream standpunkt, er det et betydelig mindretall av kommentarene som inneholder motoffentlighets- diskurser. Disse kommentarene utfordrer grensene for etablert diskurs rundt islam i de skandinaviske offentlighetene. Det er dog hovedsakelig de som er skeptiske til islam og/eller muslimer som bedriver denne agitasjonen. Studien viser at særlig de svenske kommentarfeltene er gjennomsyret av islamskeptiske motdiskursive kommentarer, mens dette i mindre grad er tilfellet i Danmark, med Norge i en mellomposisjon.​

Startdato:

12 mars 2021 10:15

Sluttdato:

12 mars 2021 15:30

Sted:

Digitalt